1. Chrípky je v Banskobystrickom kraji o niečo viac  Teraz.sk
 2. V kraji stúpol počet chorých, pribudol aj ďalší prípad kliešťovej encefalitídy  BBonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Možný prelom v liečbe HIV. Prvý človek bez transplantácie je podľa vedcov v remisii  HNonline.sk
 2. Prvý človek vyliečený z HIV iba pomocou liekov | interez.sk  Interez.sk
 3. Prelom v liečbe HIV. Prvý človek bez transplantácie je podľa vedcov v remisii  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prekonali ste INFARKT bez toho, aby ste o tom vedeli? NENÁPADNÉ príznaky, ktoré si nemusíte všimnúť  Vyšetrenie.sk
 2. Ako zistiť, či ste prekonali infarkt bez toho, aby ste o tom vedeli?  Info.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Tips for Donating to Charities through an Amazon Wishlist for to Tackle COVID-19 Amazon Wish List
 1. Vitamín D je aj kľúčom k prevencii rakoviny hrubého čreva. Jeho účinky sú pozoruhodné - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 2. Vitamín D je dôležitý v prevencii proti rakovine  PRAVDA.sk
 3. Zistenia novej štúdie hovoria jasne: Tento vitamín je dôležitý v prevencii proti rakovine  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prichytenými kliešťami netočte, radí parazitológ. Sprcha nestačí, infekciu môžu prenášať aj larvy  HNonline.sk
 2. Parazitológ: Prichyteným kliešťom rozhodne netočte! Najčastejšie sa prisajú pod kolenami, na trieslach, v podpazuší a za ušami  Zdravie.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zápcha? Pomôže vám CO₂! - Zdravie a prevencia  PRAVDA.sk
 2. Trápi vás alebo vaše deti nepríjemná zápcha? Týchto 7 tipov vám pomôže zbaviť sa jej!  Zdravie.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vedci identifikovali 3 nové symptómy Covid-19  REFRESHER
 2. Na zoznam príznakov ochorenia COVID-19 pribudli ďalšie. Tie môžu viesť až k poškodeniu mozgu  Startitup
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bol objavený nový druh prasacej chrípky, ktorý môže spôsobiť ďalšiu pandémiu  Startitup
 2. Vedci objavili nový druh prasacej chrípky, ktorý môže spôsobiť pandémiu  Aktuality.sk
 3. Hrozí nám ďalšia pandémia? Vedci objavili nový druh prasacej chrípky, je vysoko infekčná  Topky
 4. Čínski vedci objavili nový druh nákazlivej choroby  NOVÝ ČAS
 5. Nový chrípkový vírus objavený v prasatách v Číne  Noizz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google