1. Vitamín D sa stal na Slovensku horúcim nákupným artiklom. Odkedy ho spromoval Krajniak, záujem vzrástol o stovky percent  REFRESHER
 2. Koronavírus: Minister Krajniak „pobláznil“ Slovákov, v lekárňach skupujú vitamín D  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NAJLEPŠÍ čas na cvičenie: Má veľkú pridanú hodnutu, OCHRÁNI pred smrteľnou chorobou!  Vyšetrenie.sk
 2. CVIČENIE o takomto ČASE má veľkú pridanú hodnotu: Znižuje riziko vzniku RAKOVINY prsníka  Vyšetrenie.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vedci identifikovali nový ľudský orgán: Nachádza sa v hlave  TECHBYTE.sk
 2. Objavili nový a tajomný orgán v ľudskom tele. Nachádza sa uprostred hlavy  Interez.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Študentka s koronavírusom opisuje priebeh choroby  Noizz.sk
 2. Mladá Slovenka o nákaze COVID-19: Neviem dýchať!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Karanténa neprospieva nášmu mozgu! Z ľudí sa vytráca empatia, tvrdí výskum mozgovej aktivity  Zdravie.sk
 2. Karanténa škodí mozgu, vytráca sa prirodzená ľudská vlastnosť  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Covid-19: Koronavírus prežije na displeji smartfónu až 28 dní  MojAndroid.sk
 2. Zistili, ako dlho môže koronavírus prežiť na mobilnom telefóne. Výsledok vedcov prekvapil - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 3. Výskum: Vírus SARS-CoV-2 prežil v laboratórnych podmienkach až 28 dní  PRAVDA.sk
 4. Nová štúdia: Koronavírus môže na povrchu prežiť omnoho dlhšie, ako sa predpokladalo  HNonline.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Je to chrípka, koronavírus alebo obidve? | Zdravie | Zdravie  Rodinka
 2. Začala sa chrípková sezóna. Toto by si mal určite vedieť o chrípke v súvislosti s COVID-19  Startitup
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Významný krok v boji proti rakovine: Sľubný český liek sa začal testovať na ľuďoch  Dobré noviny
 2. Nádejnú látku na liečbu rakoviny dostali prví pacienti, vyvinul ju česko-americký tím vedcov  Zdravie.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Dá sa rozoznať chrípka od koronavírusu? Tie najdôležitejšie príznaky by mal poznať každý rodič  Najmama.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ako rozoznáme koronavírus od chrípky a čím sú tieto ochorenia iné? Vysvetľuje Ján Mikas | Koronavírus  Bratislavské Noviny
 2. Rady epidemiológov: COVID-19, chrípka a vakcína - Človek  PRAVDA.sk
 3. Ako rozoznať chrípku od Covid-19? Je to ťažké, priznáva ÚVZ  TA3
 4. Aký je rozdiel medzi príznakmi chrípky a COVID-19? Bežný človek ich ťažko rozozná - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Neuveríte, čo zrejme zhoršuje priebeh ochorenia COVID-19: Tragické následky kvôli TOMUTO!  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bez vitamínu D nemôžeme byť zdraví. Ako ho na jeseň doplniť  PRAVDA.sk
 2. Dôležitý prvok imunity chýba polovici Slovákov! Doplňte ho  Pluska.sk
 3. Na jeseň av zime sa vitamín D netvorí, treba ho nahrádzať  Teraz.sk
 4. Déčko, ktoré pomáha aj pri covide, sa na jeseň v tele netvorí. Ako ho nahradiť?  ŽENA.PRAVDA.SK
 5. Je tu obdobie, kedy sa môže prejaviť DEFICIT tohto vitamínu: Takto dá o sebe vedieť!  Vyšetrenie.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Za ťažký priebeh ochorenia Covid-19 „vďačíme“ génom po neandertálcoch  Živé.sk
 2. Na priebeh COVID-19 majú zrejme vplyv aj gény po neandertálcoch  Denník N
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Jeho liečba dala nádej mnohým. Prvý človek vyliečený z HIV zomrel na rakovinu  SME.sk
 2. Jeho liečba dala nádej mnohým. Prvý človek vyliečený z HIV má opäť rakovinu  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Je tu obdobie, kedy sa môže prejaviť DEFICIT tohto vitamínu: Takto dá o sebe vedieť!  Vyšetrenie.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Google Mapy zobrazujú stav Covid-19 aj na Slovensku. Ako vyzerá naša krajina?  Fontech
 2. Google Mapy pridávajú novú vrstvu pre COVID-19  PC.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus je smrteľnejší ako chrípka: Pomáhajú babské recepty a má očkovanie zmysel?  Dnes24.sk
 2. Košický lekár zodpovedal neustále opakovanú otázku Slovákov: Ako rozoznať COVID-19 od chrípky?  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prelom v diagnostike je blízko. Nový slovenský test dokáže rozlíšiť chrípku od koronavírusu - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 2. Obrovský úspech slovenskej firmy. Vyvinuli test, ktorý rozlíši koronu od chrípky  Startitup
 3. Pomôže odlíšiť COVID-19 od chrípky, slovenský test čaká na schválenie  SME.sk
 4. Slováci vyvinuli test na odlíšenie koronavírusu od chrípky: Uľahčí nám druhú vlnu?  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenská vakcína zožala obrovský úspech  NETKY.sk
 2. Slovenskú vakcínu proti koronavírusu začnú testovať aj na ľuďoch. Dosiahla prvý veľký úspech - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nové prípady obrny nespôsobila vakcína, ale zmutovaný vírus  PRAVDA.sk
 2. Ľudia v panike: Objavili sa nové prípady vykoreneného vážneho ochorenia, nie sú z vakcíny!  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vyliečili sa z COVID-19, no následky majú dodnes. Lekári zistili, ktoré príznaky môžu pretrvať  24hod.sk
 2. Až 40% ľudí, ktorí prekonali COVID-19, má aj tri mesiace po uzdravení stále poškodené pľúca! Mnohí nemajú čuch a ohrozené je aj srdce  Zdravie.sk
 3. Vyliečili sa z COVID-19, no následky majú dodnes. Lekári zistili, ktoré príznaky môžu pretrvať - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Koronavírus: Spoločnosť Johnson & Johnson začala s treťou fázu klinických testov  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS: Slovenskí imunológovia očakávajú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 na jar budúceho roka  noviny.sk
 2. Imunológ povedal, kedy bude na Slovensku dostupná vakcína proti COVID-19 - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google