1. Tabletka namiesto vakcíny? Briti už na tom pracujú  PRAVDA.sk
 2. PRELOMOVÝ VYNÁLEZ: Vakcínam proti koronavírusu môže byť čoskoro koniec. Nahradiť ich môže táto alternatíva  Startitup
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nová štúdia: Vedci skúmali priebeh COVIDu u astmatikov, výsledky ich prekvapili  Startitup
 2. Nové zistenia o COVID-19. Pre astmatikov nemusí byť až taký strašiak - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pfizer a BioNTech skúmajú bezpečnosť i účinnosť vakcín v tehotenstve, prvé dobrovoľníčky sú už zaočkované - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 2. Pfizer začne svoju vakcínu testovať na tehotných ženách: Polovica dostane len placebo  Pluska.sk
 3. Vakcínu Pfizer budú skúmať aj na tehotných ženách  Interez.sk
 4. Pfizer začne svoju vakcínu testovať na tehotných ženách  Aktuality.sk
 5. Konečne! Pfizer začne svoju vakcínu testovať na tehotných ženách  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Izrael predstavil sľubný liek proti covidu. Dokáže zastaviť prehnanú reakciu imunitného systému  HNonline.sk
 2. V Izraeli predstavili sľubný liek proti covidu-19 - Človek - Veda a technika  PRAVDA.sk
 3. Izrael predstavil sľubný liek proti COVID-19  NOVÝ ČAS
 4. Izrael: Náš liek proti covidu dokáže zastaviť prehnanú reakciu imunitného systému  HNonline.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Účastníci štúdie dostanú 5000 za nakazenie sa koronavírusom  Noizz.sk
 2. Vo Veľkej Británii zámerne infikujú ľudí koronavírusom, aby zistili reakciu imunitného systému - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 3. Vo Veľkej Británii schválili štúdiu, v ktorej infikujú zdravých dobrovoľníkov vírusom  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Elektronická náplasť umožní sledovať množstvo biometrických a chemických údajov  PC Review
 2. Revolučná monitorovacia kožná náplasť je na svete! - Človek  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NOVÁ ŠTÚDIA: Klimatická kríza je vážny problém. Mohla dokonca spôsobiť vznik pandémie koronavírusu  Startitup
 2. Vedci odhalili možnú príčinu pandémie koronavírusu  Info.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Je vakcína od AstraZeneca bezpečná? A možno dokonca zabraňuje samotnému prenosu koronavírusu, hovoria štúdie | REFRESHER.sk  REFRESHER
 2. Nové údaje: Oddialenie druhej dávky vakcíny AstraZeneca zvyšuje jej ochranu  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ako sa líši covidový zápal pľúc od bežného? Vedci opísali rozdiel v štúdii  TVNOVINY.sk
 2. Covid-19 spôsobuje silný zápal pľúc, ktorý sa šíri ako lesný požiar, popísali prvýkrát vedci. Môže poškodiť mozog aj srdce  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vakcína od Pfizeru nielenže bráni nákaze, ale tiež znižuje šírenie koronavírusu. Naznačujú to prvé výsledky očkovania  REFRESHER
 2. Prvé údaje naznačujú, že vakcína od firmy Pfizer bráni aj prenosu koronavírusu  TVNOVINY.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Obyčajné rúško už nemusí stačiť na britskú mutáciu koronavírusu, tvrdí minister Krajčí  REFRESHER
 2. Ľudia začali vykupovať respirátory. Podľa Krajčího rúško nemusí stačiť na britský vírus  TVNOVINY.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. INFARKT možno ZISTIŤ aj niekoľko rokov VOPRED: SIGNÁL, ktorý ho PREZRADÍ  Vyšetrenie.sk
 2. Infarkt sa dá predpovedať niekoľko aj rokov vopred. Riziko odhalí röntgenové vyšetrenie  Info.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mrazivé video! Palkovichov patológ hovorí o tom, ako vírus Corona ničí pľúca: Zotavujúci sa policajti hovorili aj o víruse Corona  sportnewscycling.sk
 2. Mrazivé VIDEO! Patológ Palkovič o tom, ako KORONAVÍRUS ničí pľúca: O covide prehovorili aj vyliečení policajti  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koniec LOCKDOWNU vďaka nosovému SPREJU? Tento LIEK by nám mohol vrátiť ŽIVOT, na aký sme zvyknutí!  Vyšetrenie.sk
 2. Prelomový liek na COVID-19: Nosový sprej by mohol blokovať koronavírus až dva dni  Info.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google