1. Analýza zápasu Trnava – Bijeljina: Bude pokračovať slovenský striptíz v Európe?  ŠPORT.sk
 2. EURÓPSKA LIGA: Spartak sa spolieha na pomoc najskúsenejších - fanúšikov  Profutbal.sk
 3. ONLINE: FC Spartak Trnava - FK Radnik Bijeljina  ŠPORT.sk
 4. Spartak Trnava - Radnik Bijeljina: Online prenos z odvety 1. predkola Európskej ligy  Športky.sk
 5. Spartak Trnava Radnik Bijeljina dnes odveta ONLINE prenos futbal Európska liga 2019  Šport.inak
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. EL: MFK Ružomberok prehral v odvete s Levski Sofia  SME.sk
 2. Dunajská Streda po veľkej dráme v Krakove postúpila do 2. predkola Európskej ligy  ŠPORT.sk
 3. Dunajská Streda remizovala v Krakove a postupuje do 2. predkola  HNonline.sk
 4. Tréner DAC chce v odvete vidieť rozdielny výkon: Šance na postup vidí 50 na 50  Športky.sk
 5. Dunajská Streda zvládla náročnú odvetu  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KRÍZA AUTOMOBILIEK: V Európe stále klesá dopyt po nových autách, potrvá to ešte roky. Dôvod? Emisné škandály  HLAVNÝ DENNÍK
 2. Predaje áut v Európe padajú. Pre regulácie  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mimoriadne predanie v Rajke: Slovenské orgány odovzdali nájomného vraha zadržaného v Prahe  Topky
 2. Slovenské orgány odovzdali nájomného vraha zadržaného v Prahe  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Američania v Hormuzskom prielive zostrelili iránsky dron - Svet  PRAVDA.sk
 2. Trump: USA zostrelili v Hormuzskom prielive iránsky dron  Aktuality.sk
 3. Američania zostrelili v Hormuzskom prielive iránsky dron  SME.sk
 4. Napätie sa stupňuje. Američania zostrelili iránsky dron v Hormuzskom prielive  HNonline.sk
 5. Toto neveští nič dobré: Američania zostrelili iránsky dron  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Český turista narazil v Tatrách na medveďa, pri úteku sa zranil  SME.sk
 2. Český turista stretol v Tatrách medveďa, zasahovali záchranári  NOVÝ ČAS
 3. Na turistov v Západných Tatrách sa vyrútil medveď: Zasahovať museli horskí záchranári  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Sagan minul veľa energie, no ovládol prémiu: Nebola to zábava  PRAVDA.sk
 2. Online: Peter Sagan na Tour de France 2019 (12. etapa naživo)  SME.sk
 3. Sagan vďaka šprintérskej prémii zvýšil náskok. Jeho tímový kolega skončil na pódiu  HNonline.sk
 4. Bora sa predviedla aj v kopcoch: Saganov kolega na stupni víťazov  NOVÝ ČAS
 5. VIDEO Dvanásta etapa v réžii Yatesa, skvelý Sagan zvýšil náskok na čele bodovačky  Športky.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Miriam Kalisová sa sama takto priznala - až po uši je zamilovaná!  Diva.sk
 2. Miriam Kalisová zamilovaná až po uši: Aha, čo bola schopná urobiť pre lásku  TVNOVINY.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vo Francúzsku nariadili dôkladné vyčistenie škôl v okolí Notre-Dame  Aktuality.sk
 2. Katedrála Notre-Dame sa takmer zrútila. Jej nová tvár môže dráždiť  SME.sk
 3. Chrám Matky Božej v Paríži: 20 zaujímavostí o Notre Dame, ktoré vás prekvapia  Dromedár.sk
 4. Rekonštrukcia Notre-Dame sa zatiaľ nezačne, tvrdí architekt  Aktuality.sk
 5. Oprava Notre Dame pokračuje, okolie je stále uzatvorené (fotogaléria)  SME.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hygienici varujú: Neperte bielizeň na 40-tke, vážne ZDRAVOTNÉ RIZIKO!  Pluska.sk
 2. Experti varujú: Neperte bielizeň na 40 stupňoch! Inak vám hrozí poriadna nechutnosť  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na bratislavskom obchvate sa zrazili dve autá  Aktuality.sk
 2. Vážna dopravná nehoda pri Prístavnom moste: Na obchvate sa zrazili dve autá  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mladík sa potápal pár metrov od pláže na Malorke: Jeho objav stráži bezpečnostná služba  Topky
 2. Nález potápača neďaleko pláže uchvátil archeológov  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Počas policajného zákroku vo Veľkom Krtíši zomrel mladý muž  SME.sk
 2. Lukáš († 21) zomrel pri policajnom zákroku  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovan končí v Lige majstrov už v prvom predkole. Kmotrík ml. vyhodil trénera Ševelu  Denník N
 2. Tréner Slovana skončil. Absolútne to nezvládol, tvrdí Kmotrík mladší  HNonline.sk
 3. Slovan Bratislava reaguje na zahanbujúcu prehru: Ševela skončil na poste trénera!  Športky.sk
 4. Na Slovane sa už špekuluje kto nahradí Ševelu  NOVÝ ČAS
 5. Ševela skončil ako hlavný tréner Slovana Bratislava  SME.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Herec Oldřich Kaiser mal infarkt  Aktuality.sk
 2. Český herec Oldřich Kaiser dostal infarkt  NOVÝ ČAS
 3. Známy český herec Oldřich Kaiser mal infarkt. Jeho predstavenia sa presúvajú  HNonline.sk
 4. AKTUALITA: Herec Oldřich Kaiser mal infarkt  HLAVNÝ DENNÍK
 5. Obľúbený Oldřich Kaiser mal infarkt: Hospitalizácia na JIS-ke, divadlo ruší predstavenia  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Používate staršiu verziu Windows 10? Očakávajte automatickú aktualizáciu  TECHBYTE.sk
 2. Používate starší Windows 10? Očakávajte automatickú aktualizáciu | Živé.sk  Aktuality.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ubisoft odhalil ponuku titulov pre predplatnú službu Uplay+  Aktuality.sk
 2. Ubisoft - Je dobré, že Cyberpunk 2077 nevychádza v rovnakom štvrťroku ako Watch Dogs: Legion  Sector.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Instagram rozširuje nezobrazovanie lajkov a videní do ďalších krajín  Mobil.sk
 2. Rázny krok Instagramu, ktorý sa nebude páčiť všetkým: Na lajky pod fotkami zabudnite!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Iránske Revolučné gardy zadržali zahraničný ropný tanker - Svet  PRAVDA.sk
 2. Iránske revolučné gardy zadržali zahraničný ropný tanker  Aktuality.sk
 3. Irán zadržal zahraničný tanker s dvanástimi členmi posádky  SME.sk
 4. Iránske revolučné gardy zadržali zahraničný tanker  TA3
 5. Iránske Revolučné gardy zadržali zahraničný ropný tanker: Pašoval ropu?!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pri Čižaticiach neďaleko Košíc má vyrásť nový aquapark  SME.sk
 2. Pri Košiciach zrealizujú geotermálny vrt. Plánujú vybudovať akvapark  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
SaS chce, aby hlasovanie o stratifikácii bolo spojené s vyslovením dôvery vláde  SME.sk

BRATISLAVA. Opozičná strana SaS chce, aby hlasovanie o jednej z najväčších reforiem slovenských nemocníc, čiže o tzv. stratifikácii, bolo spojené s ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na diaľnici D1 pri Východnej horí kamión  Aktuality.sk
 2. PRÁVE TERAZ Kolaps na D1: Kamión v plameňoch, zdržíte sa takmer hodinu  Topky
 3. Na diaľnici D1 pri Východnej horí kamión - SME  SME.sk
 4. PRÁVE TERAZ Kolaps na D1: Kamión v plameňoch, úsek je neprejazdný  Topky
 5. AKTUÁLNE Vážna nehoda na D1: Kamión v plameňoch, úsek je neprejazdný  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dávid Bondra bude hrať v KHL, upísal sa najvýchodnejšiemu tímu súťaže  ŠPORT.sk
 2. Z Popradu do Šanghaja. Bondra prestúpil do KHL - KHL  PRAVDA.sk
 3. Nastal čas posun vyššie: Slovenský reprezentant má nový klub, balí kufre a smer KHL  Športky.sk
 4. Dávid Bondra odchádza z Popradu do KHL  SME.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. JOJ-ka príde so seriálovou novinkou. Siahla po netradičnom námete  Aktuality.sk
 2. Joj nakrúca nový seriál. Nahliadne do života ťažko chorej tínedžerky  TREND.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NÁHLE ZMENY v TELERÁNE: Diváci ostanú od pondelka v šoku! Relácia bude mať nového MODERÁTORA!  Pluska.sk
 2. Šokujúce zmeny v Markíze: Teleráno s novým moderátorom... Koho nahradí?!  Topky
 3. Veľké prekvapenie v Teleráne. Premiéra nového moderátora  TVNOVINY.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ponuka pracovných počítačov HP pre firmy prešla generačnou obmenou  MojWindows.sk
 2. HP predstavuje portfólio pracovných stolových počítačov novej generácie  Sector.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Škoda Kodiaq a Karoq: Prišli novinky pre rok 2020  SME.sk
 2. Škoda bude nakoniec vyrábať v Turecku. Bulharsko a Srbsko neprešli  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Pachinger z kauzy nebankoviek zostáva vo väzení  Aktuality.sk

Okresný súd v Trnave vo štvrtok rozhodol, že Patrik Pachinger, odsúdený koncom marca minulého roka Najvyšším súdom (NS) SR v kauze podvodu ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Falck už bude celý v rukách Dánov, odobril mu to protimonopolný úrad  Aktuality.sk
 2. Protimonopolný úrad odobril zmenu vlastníka Falck-u  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prieskum ukázal, ktoré sú najlepšie pôrodnice na Slovensku  TA3
 2. Medzi pôrodnicami bodovali Bratislava, Liptovský Mikuláš a Humenné  Aktuality.sk
 3. Tieto slovenské pôrodnice najlepšie obstáli v prieskume  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zverejnili škandalózne VIDEO Trumpa s obvineným pedofilným miliardárom: Obchytávanie žien na párty  Topky
 2. "To je ale mačka." NBC zverejnila video, kde Trump hostí obvineného miliardára Epsteina  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Významný post v Bruseli chcela poľská expremiérka, dostala ho Ďuriš Nicholsonová  Aktuality.sk
 2. Nicholsonová má v europarlamente nový post  NOVÝ ČAS
 3. Ďuriš Nicholsonová povedie eurovýbor pre zamestnanosť a sociálne veci  SME.sk
 4. Nicholsonová získala významnú funkciu, europoslanci odmietli poľskú expremiérku  HNonline.sk
 5. Nicholsonovú zvolili za predsedníčku významného výboru europarlamentu - Aktuality  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovan dostal čas, zväz zmenil pravidlá Tipsport ligy  SME.sk
 2. Nečakaný krok v prospech Slovana? Hokejový zväz zmenil pravidlá Tipsport Ligy  TVNOVINY.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Aplikácia ukáže, ako budete vyzerať o desiatky rokov. Ale pozor, môže zbierať údaje  Aktuality.sk
 2. FaceApp pobláznila internet. Je však aplikácia bezpečná? Môžete prísť o súkromie  MojAndroid.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Aplikácia FaceApp je opäť in. Hrozí jej zneužitie lebo je z Ruska?  TECHBOX.sk
 2. FaceApp: Je aplikácia, ktorá pobláznila svet, hrozbou?  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
USA zablokovali prístup Turecka k programu vývoja bojového lietadla F-35  SME.sk

WASHINGTON. Spojené štáty v stredu oficiálne zablokovali prístup Turecka k programu vývoja multifunkčného bojového lietadla F-35 po tom, čo Ankara kúpila ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NAKA nebude vyšetrovať esemesky medzi Šufliarskym a Kočnerom  Aktuality.sk
 2. NAKA nebude vyšetrovať správy medzi Kočnerom a Šufliarskym  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Sociálne istoty v praxi: Ján trpí ťažkým postihnutím, poisťovni má zaplatiť 3000 eur  Topky
 2. Šokujúca odpoveď Sociálnej poisťovne ťažko chorému Jankovi  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Škvarka pomohol Ferencvárosu do 2. predkola, Dundalk postúpil po penaltovej dráme  Športky.sk
 2. Celtic Glasgow zvládol aj domácu odvetu, Škvarka gólom pomohol Ferencvárosu Budapešť  NOVÝ ČAS
 3. LM: Škvarka kľúčovou postavou pri postupe Ferencvárosu, ďalej i Karabach či Celtic  Profutbal.sk
 4. FC Dundalk po penaltách do ďalšieho predkola, Škvarka gólom pomohol Ferencvárosu Budapešť  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Johnson nechce brexit so severoírskou poistkou  SME.sk
 2. EÚ ponesie istú zodpovednosť za brexit bez dohody, vyhlásil Johnson  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Planý migračný poplach v Maďarsku? OSN vysiela veľavravný signál, na rade je Orbánov kabinet  Topky
 2. OSN vyzvala maďarskú vládu, aby ukončila stav núdze vyhlásený pre migráciu  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lady Gaga má byť tehotná! Vyzlečená Irina zháňa nového chlapa  Topky
 2. Lady Gaga a Bradley Cooper: Čakajú spolu dieťa?!  NOVÝ ČAS
 3. Je Lady Gaga naozaj TEHOTNÁ? Tento DETAIL na foto mal všetko prezradiť!  SlovakWoman.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
FOTO Pomaly ďalej zájdeš: Rekonštrukcia Notre-Dame na bode mrazu, Macronov plán s vážnou trhlinou  Topky

PARÍŽ - Rekonštrukčné práce na parížskej katedrále Notre-Dame, ktorú pred tromi mesiacmi spustošil rozsiahly požiar, sa ešte nemôžu začať, ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Guardiola si cení Saného kvality, no v tíme chce len šťastných hráčov  ŠPORT.sk
 2. Guardiola zareagoval na situáciu okolo Saného: Chcem, aby tu boli hráči šťastní  Športky.sk
 3. Guardiola o situácii okolo Saného: Chcem, aby tu boli hráči šťastní  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tour, 11. deň: Chcel so Saganom bojovať o zelený dres, teraz mu dobrovoľne prenechal body  Denník N
 2. Saganov najväčší konkurent sa vzdal. Matthews: Išlo o rozhodnutie tímu  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zmizli dievčatá z afganského orchestra, vraj išli na Západ  PRAVDA.sk
 2. Zmizli 4 členky afganského súboru: Prehovoril ich vedúci  NOVÝ ČAS
 3. Zmiznuté dievčatá z afganského orchestru sa stále neozvali. Zbormajster im želá veľa šťastia  noviny.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Tesla znížila cenu Modelu 3, modely X a S zdraželi  SME.sk

Automobilka predala za druhý kvartál rekordný počet áut.

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kto tvrdí, že elektromobil nevydrží? Tesla najazdila 900 000 kilometrov - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. Rekordná Tesla Model S najazdila 900 000 km. Čo ďalšie modely?  Tesla magazín
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Mayová sa rozlúčila posledným prejavom: Ostrý odkaz, na politikoch nenechala nitku suchú  Topky
 2. Posledný prejav britskej premiérky: Čo Mayová ľutuje zo všetkého najviac?  NOVÝ ČAS
 3. Mayová v poslednom prejave: Najviac ľutujem, že sa mi nepodarilo uskutočniť brexit  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výrobca zvoláva do opravy dva modely mobilnej klimatizácie, hrozí skrat  Aktuality.sk
 2. Pozor! Pri tejto klimatizácii hrozí skrat  NOVÝ ČAS
 3. Slováci, POZOR na klimatizáciu: Vlastníte tieto modely? Neváhajte a okamžite konajte  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google