1. Rodička v Košiciach odmietala rúško aj test na koronavírus, nemocnica avizuje právne kroky  HNonline.sk
 2. Žena v pôrodnici odmietala rúško aj test na covid. Na diaľku ju povzbudzovala advokátka  Denník N
 3. Rodička odmietala rúško aj test na COVID-19, košická nemocnica avizuje právne kroky  Aktuality.sk
 4. Pacientka, ktorá odmietla testy aj rúško, porodila zdravé dieťa  Korzár Košice
 5. Incident v košickej pôrodnici: Rodila žena, ktorá odmietla rúško aj test  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS na Slovensku: Pribudlo vyše 1300 infikovaných, najviac prípadov hlásia v Žilinskom kraji  Topky
 2. Prekvapivé čísla z Nitrianskeho kraja: TENTO okres nemá ani jeden nový prípad  Šaľa24
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS nabúral aj parlamentné rokovanie: Schôdza sa zrejme presunie  Topky
 2. Októbrová schôdza parlamentu pravdepodobne  Denník N
 3. Zrušia schôdzu parlamentu? Klubu Sme rodina hrozí karanténa, Kollárovi operácia  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil,  Denník N
 2. Maduro chce úplne eliminovať KORONAVÍRUS: Venezuela vraj vyvinula 100-percentne účinný liek  Topky
 3. Vyvinuli všeliek? Zničí koronavírus, HPV aj ebolu, tvrdí Maduro  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rakúsky kancelár zvažuje zavedenie ďalšieho lockdownu, ak sa situácia nezlepší  Aktuality.sk
 2. "Je to extrémna výzva. Situácia je vážna." Kurz zvažuje zavedenie ďalšieho lockdownu  HNonline.sk
 3. KORONAVÍRUS v Rakúsku naberá na sile: Kurz zvažuje zavedenie ďalšieho lockdownu  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Platí zákaz vychádzania, Košičania vyrazili aspoň do prírody. Pozrite si fotky  Korzár Košice
 2. Od soboty platí zákaz vychádzania, sú však aj výnimky  Teraz.sk
 3. Pribudlo 2890 nových chorých, oddnes platí zákaz vychádzania a nové pravidlá  Najmama.sk
 4. Na Slovensku je zákaz vychádzania. Pozrite sa, aké platia výnimky  HNonline.sk
 5. Na Slovensku platí zákaz vychádzania. Aké sú výnimky a čo robiť, ak mám negatívny a pozitívny test?  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vážne chorá herečka zhodila šaty: V podprsenke a tangáčoch vyzerá fantasticky!  Topky
 2. Slávna herečka sa toho nebojí: Takto vyzerá jej 63-ročné telo v bielizni!  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Pozitívny je aj šéf SIS! Prezradil, aký má priebeh choroby  Topky
 2. Spoločný a koordinovaný postup je našou jedinou nádejou, hovorí prezidentka  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (24. október): Peter Sagan, Man Utd vs. Chelsea i Nurmagomedov vs. Gaethje  ŠPORT.sk
 2. ONLINE: Manchester United - Chelsea FC (Premier League) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Úloha v novom seriáli: Zo superstaristky Schindlerovej herečka… Hviezdiť bude na JOJke!  Topky
 2. Z Martiny Schindlerovej sa stala herečka: Kráska sa objaví v tomto seriáli!  SlovakWoman.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pápež František prijal španielskeho premiéra, opäť nemal rúško  Aktuality.sk
 2. Pápež prijal španielskeho premiéra: Zarážajúci detail  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Pápež František prijal španielskeho premiéra: Opäť nemal rúško  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
KORONAVÍRUS Situácia sa zhoršuje aj na Ukrajine: Úrady hlásia 7-tisíc nových prípadov a 125 úmrtí  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polícia vykonáva náhodné kontroly: Slováci, TOTO radšej ani neskúšajte  Topky
 2. Stačil jeden krok a Nikodým mal problém: Diera ako hrom!  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Plošné testovanie: po celej Orave sa tvorili hodinové rady, za prvý deň zistili vyše 2 200 nakazených  HNonline.sk
 2. Koronavírus na Slovensku dnes (celoplošné testovanie na Covid-19)  SME.sk
 3. Matovič v Tvrdošíne: Výsledok antigénového testu neznamená, že som negatívny, ale že teraz nie som infekčný  Denník N
 4. Na Slovensku prebehlo plošné testovanie na koronavírus: Vyše 1500 pozitívnych  Topky
 5. AKTUÁLNE: Do pilotného testovania na Orave a Bardejove sa zapojilo viac než 40 tisíc ľudí  Žilinak.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kollár mal vážnu autonehodu a je zranený, informoval premiér  TA3
 2. Predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu dopravnú nehodu  Aktuality.sk
 3. Boris Kollár mal vážnu dopravnú nehodu  SME.sk
 4. Šéf parlamentu Kollár mal vážnu dopravnú nehodu, je zranený, oznámil premiér  HNonline.sk
 5. Predseda parlamentu Boris Kollár mal nehodu  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Analýza zápasu Barcelona – Real Madrid: El Clasico sedí „pusinkám“  ŠPORT.sk
 2. PRAVDEPODOBNÉ ZOSTAVY: Barcelona - Real Madrid  halamadrid.sk
 3. ONLINE: FC Barcelona - Real Madrid (LIVE stream dnes)  SME.sk
 4. ONLINE: FC Barcelona - Real Madrid (El Clásico, LaLiga) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rolins a Plačková: Tieto plastiky podstúpili až na Ukrajine  Pluska.sk
 2. Dara Rolins priznala ďalší zákrok: Popová diva sa vybrala za odborníkom až do Kyjeva  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rytmus šokuje! S rodinou odleteli na "lockdown" k moru!  noviny.sk
 2. Lockdown na Slovensku prežijú pri mori: Rytmus s Jasminou odleteli na dovolenku  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Kompletné čísla testovania! V piatok odhalených viac ako 2000 infekčných ľudí  Topky
 2. Minister obrany Naď: Hlasy pochybovačov začali pomaly utíchať  Korzár
 3. Celoplošné testovanie: V štyroch okresoch odhalili 2 225 infekčných ľudí  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrelo doteraz najviac pacientov, máme i rekordný počet prípadov  TA3
 2. Koronavírus na Slovensku: Zomrelo ďalších 25 ľudí  SME.sk
 3. Nové Zámky: V okrese pribudlo takmer tridsať nových prípadov nákazy koronavírusom - SME | MY Nové  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Domov v Sabinove ostáva v karanténe, jeho klientka zomrela  Korzár
 2. V Sabinove zomrela žena († 60) iba dva dni po testovaní  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS DSS v Sabinove zaznamenalo úmrtie: Zostáva naďalej v karanténe  Topky
 4. V Domove sociálnych služieb v Sabinove zaznamenali úmrtie, koronavírus má 84 klientov  HNonline.sk
 5. KORONAVÍRUS V Sabinove zomrela žena (†60) len dva dni po tom, ako bola pozitívne testovaná  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zverejnili podrobnosti o piatkovom testovaní: Najvyšší podiel infekčných osôb mal okres Tvrdošín  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Deň, kedy sa v Španielsku zastaví čas! Obuje si Messi strelecké kopačky?  Športky
 2. Ukončí Messi čakanie na gól v El Clásicu? Koeman verí, že môže byť ešte lepší  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Predseda komisie rozhodcov SFZ Marián Ružbarský: Dunajská Streda požiadala o zmenu nominácie  ŠPORT.sk
 2. Kornel Saláta pred zápasom DAC Dunajská Streda - Slovan Bratislava  SME.sk
 3. Najprv dostali zelenú, potom im divákov zatrhla hygiena: Dunajská Streda ráta obrovské finančné straty  NOVÝ ČAS
 4. ŠK Slovan Bratislava má obrovské problémy! Duel s DAC je v ohrození  ŠPORT.sk
 5. KORONAVÍRUS: ŠK Slovan Bratislava má štrnásť nakazených  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matej Tóth môže obhajovať zlato z Ria  TVNOVINY.sk
 2. Skvelý Matej Tóth! V Dudinciach splnil limit na OH a zlepšil svetový výkon roka  ŠPORT.sk
 3. Vo veľkom štýle. Tóth si podmanil Dudince a splnil limit do Tokia  PRAVDA.sk
 4. Matej Tóth vytvoril svetový výkon roka a splnil limit na OH v Tokiu  Denník N
 5. Tóth vyhral Dudinská 50 2020, splnil olympijský limit  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šesťdesiatnik? Tomu neuveríte! O slovo sa hlási niekdajší idol Petr Kotvald  PRAVDA.sk
 2. Petr Kotvald predstavuje nový videoklip Brejle z aktuálneho albumu LX  Hudba.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Pozitívny test mal aj poľský prezident Duda  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Poľský prezident Duda mal pozitívny test  Topky
 3. Duda mal pozitívny test na koronavírus: Poľsko je červenou zónou  NOVÝ ČAS
 4. Rekordných 179 nových úmrtí: Poľsko je červenou zónou  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Česi možno budú pre prešľap ministra zdravotníctva veriť v opatrenia menej, tvrdí odborník  Aktuality.sk
 2. Prymula vraj stratil dôveru ľudí. Prestanú sa riadiť opatreniami?  TA3
 3. Niektorí odborníci sa obávajú, že pre Prymulu hrozí strata dôvery ľudí v opatrenia  SME.sk
 4. KORONAVÍRUS Český minister spôsobil chaos: Ľudia nemusia veriť nariadeným opatreniam  Topky
 5. Prymula stratil dôveru ľudí. Hrozí, že sa prestanú riadiť nariadeniami, tvrdia odborníci  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Koronavírus v Bardejove: Celoplošné testovanie na Covid-19  KorzárZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Minúta po minúte: Matovič varuje: Aj keď máte papier negatívny, neznamená to, že čoskoro nebudete infekční  Denník NZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pribudlo 25 úmrtí. Laboratóriá potvrdili 2890 nových prípadov - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Nové prípady koronavírus - SME  SME.sk
 3. Až 25 ľudí zomrelo na ochorenie COVID -19, rekordný je i počet infikovaných  Dnes24.sk
 4. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 2 890 nakazených, viac ako tisíc vyliečených a aj 25 úmrtí - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Pribudol rekord v počte nových úmrtí. Rezort zverejnil detaily  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Kemar Roofe a jeho rekordný gól v Európskej lige  SME.sk
 2. Ďalší adept na Puskásovu cenu. Európska liga gól z väčšej diaľky nevidela  PRAVDA.sk
 3. Výstavný gól hráča škótskeho Rangers v Európskej lige: Do brány to napálil z vlastnej polovice!  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Teslu je ťažké kopírovať, pretože nerobí "katalógové inžinierstvo"  Tesla magazín
 2. Elon Musk prezradil tajomstvo úspechu Tesly - Automobilky to nemôžu okopírovať  Kryptomagazin
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Spoločnosť AstraZeneca obnovila klinické testy vakcíny  Topky
 2. Obnovené klinické testy vakcíny  NOVÝ ČAS
 3. Spoločnosť AstraZeneca obnovila klinické testy vakcíny na koronavírus  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Česko hlási cez 15-tisíc nových prípadov  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Pobaltské krajiny Litva a Lotyšsko hlásia rekordný počet infekcií za 24 hodín  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ČR opäť hlási rekord, počet infikovaných prekročil ďalšiu hranicu  TA3
 2. Koronavírus: Za piatok hlásia z Česka 44 úmrtí  Aktuality.sk
 3. Česi hlásia viac ako 8-tisíc nových prípadov, číslo narastá: Maďarsko im podáva pomocnú ruku  NOVÝ ČAS
 4. Česko hlási obrovské množstvo prípadov, je čiastočne uzavreté  TA3
 5. KORONAVÍRUS V Česku za piatok dosiaľ pribudlo 8075 infikovaných a 44 úmrtí  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dvojicu zadržaných v rámci akcií Terra a Zemepán zobrala sudkyňa ŠTS do väzby  Aktuality.sk
 2. Obvinenie sa potvrdilo: ŠTS rozhodol, dvaja muži z akcií Terra a Zemepán putujú do väzby  Topky
 3. Zadržaní pre korupciu na pozemkovom fonde idú do väzby - SME  SME.sk
 4. Dvojicu zadržaných v rámci akcií Terra a Zemepán zobrali do väzby  Teraz.sk
 5. Posun v prípade akcií Terra a Zemepán: Sudkyňa zobrala do väzby dve osoby  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minúta po minúte: Pokračuje testovanie na Orave a v Bardejove, za prvý deň otestovali 62-tisíc ľudí  Denník N
 2. Na Slovensku prebehlo plošné testovanie na koronavírus: Vyše 1500 pozitívnych  Topky
 3. AKTUÁLNE: Do pilotného testovania na Orave a Bardejove sa zapojilo viac než 40 tisíc ľudí  Žilinak.sk
 4. Koronavírus v Bardejove: Celoplošné testovanie na Covid-19  Korzár
 5. Prvý deň testovania na Orave a v Bardejove: 61 905 testov, 2 225 pozitívnych  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dacia dala zelenú pick-upu Duster: Vyrábať sa bude iba s dieselom, cenou môže prekvapiť  Pluska.sk
 2. A je to oficiálne, Dacia Duster Pick-up ide do predaja. Iba v bielej a s pohonom 4x4 - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Na Slovensku prebehlo plošné testovanie na koronavírus: Vyše 1500 pozitívnych  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Luka Jovič: Pre koronavírus mu hrozí väzenie  SME.sk
 2. Koronavírus: Luka Jovič z Realu Madrid je obžalovaný | Šport.sk  ŠPORT.sk
 3. Futbalistovi Realu hrozí väzenie  NOVÝ ČAS
 4. Útočníkovi Jovičovi hrozí trest odňatia slobody. V marci porušil karanténu  TA3
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Veľké testovanie v najpostihnutejších okresoch: Hlásia problémy. Niekde chýbajú zdravotníci, inde testy  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič hodnotil prvý deň, porovnal výsledky zo štyroch okresov  TA3
 2. Veľké testovanie: po celej Orave sa tvorili hodinové rady, za prvý deň zistili vyše 2 200 nakazených  HNonline.sk
 3. Záujem o celoplošné testovanie na Orave av Bardejove je veľký, zachytili už stovky pozitívnych prípadov (video+foto)  Webnoviny.sk
 4. Na Slovensku bude zákaz vychádzania, zatvoria aj školy  SME.sk
 5. Prezradili, kedy by úplne uzatvorili SR. Máme rekordné čísla  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kultúra bojuje proti koronavírusu: Slovenské národné divadlo dnes odvysiela prvé ONLINE predstavenie!  Topky
 2. V Kocábovej Sove excelujú babka a vnučka - Divadlo  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
MIMORIADNY ONLINE Na Slovensku prebieha plošné testovanie na koronavírus: Minister obrany prezradil prvé čísla infikovaných  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Svadba v klane Kardashian? Kris Jenner sa so svojím o 25 rokov mladším partnerom údajne zasnúbila  zoznam.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nový elektrický Fiat 500 dostal lacnejšie verzie a dvere navyše  Tesla magazín
 2. Elektrický Fiat 500 "2" má prvý kompletný cenník. A čo výbava?  Tesla magazín
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Niektorí poslanci mali pozitívny test  Aktuality.sk
 2. Testovanie odhalilo infikovaných poslancov, je medzi nimi ďalší člen kotlebovcov  HNonline.sk
 3. Koronavírus na Slovensk: Ďalší poslanec NR SR s Covid-19 - SME  SME.sk
 4. Matovič v parlamente požiadal o spoluprácu všetkých strán  Aktuality.sk
 5. Poslancov testovali na koronavírus, odhalili ďalších dvoch infikovaných  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Iniciatíva Dunajskej Stredy vyšla nazmar, šláger Fortuna ligy bude bez fanúšikov  ŠPORT.sk
 2. Šláger DAC proti Slovanu bude definitívne bez divákov! Világi: Chceli sme len pomôcť ľuďom  Športky
 3. Veľký šok pre DAC: Z plného štadióna nič nebude, testovanie zatrhla hygiena  NOVÝ ČAS
 4. Zápas Dunajská Streda - Slovan bez divákov, Világi je sklamaný  SME.sk
 5. Šláger DAC - Slovan bude napokon bez divákov. Világi je sklamaný  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tipos extraliga: Zápas DVTK Miškovec - Nové Zámky nebude  ŠPORT.sk
 2. Maďarský tím v Tipos Extralige neverí vlastným očiam: Nehorázne rozhodnutie, budeme bojovať!  Športky
 3. Miškovec oznámil, že do Nových Zámkov nevycestuje | HokejPortal.sk  Hokejportal
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google