1. Policajti pátrajú po zlodejoch z drogérie - SME | MY Trenčín  SME.sk
 2. Polícia žiada občanov o pomoc: Muži ukradli tovar z drogérie, nepoznáte ich?  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zdravotníci na urgente vo Zvolene sú napádaní agresívnymi pacientmi  Teraz.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďalší nebezpečný HOAX! Rómovia vraj majú lieky zadarmo: Klamstvo sa šíri niekoľko rokov  Topky
 2. Rómovia (ne)majú lieky zadarmo: Ako je to v skutočnosti?  Dnes24.sk
 3. Znova sa šíri hoax o tom, že Rómovia majú lieky zadarmo: Toto by si mal prečítať každý, kto mu uveril  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Tips for Donating to Charities through an Amazon Wishlist for to Tackle COVID-19 Amazon Wish List
 1. Hrozivé čísla: V júni pribudla na Slovensku armáda nezamestnaných, také zlé to nebolo 16 rokov!  Pluska.sk
 2. Nezamestnaných pribúda. V júni dostalo dávku najviac ľudí od roku 2004  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. AKTUÁLNE: Pri Hornej Strehovej sa zrazili autá, hlásia šesť zranených  SME.sk
 2. V Hornej Strehovej sa zrazili 3 autá, 6 ľudí utrpelo zranenia  Aktuality.sk
 3. Dramatická nehoda v Hornej Strehovej: Po zrážke vyletelo jedno auto na druhé!  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Policajti hľadajú vodiča, ktorý jazdil po diaľnici v protismere  PRAVDA.sk
 2. VIDEO Policajti zostali poriadne zaskočení: Hľadajú vodiča, ktorý šiel po diaľnici v protismere  Topky
 3. Video: Po diaľnici D1 šiel v protismere, polícia po vodičovi pátra  Korzár
 4. Šialenec sa po diaľnici pod Tatrami rútil autom v protismere. Nasnímali ho aj bezpečnostné kamery  REFRESHER
 5. Polícia ide po krku vodičovi z VIDEA: Uvidíte, čo robil na diaľnici D1, zostanete bez slov  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenský majster rieši komplikácie: Síce sa dohodli, ale Tunisania ich prekvapili  Športky.sk
 2. Prešovu chýbajú na tréningu Colodeti a Ben Abdallah  Korzár
 3. Anouar Ben Abdallah nemôže do Prešova, nedohrali ešte tuniskú ligu  ŠPORT.sk
 4. Príchody hádzanárov do Prešova: Na tréningu stále chýbajú Colodeti a Ben Abdallah  Prešov24
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ZSSK zaviedla 44 sezónnych prázdninových vlakov na 10 linkách  Podkapotou.sk
 2. Zoznam všetkých letných mimoriadnych vlakov. Zavezú vás do národných parkov aj na hrady  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Odborníci v tom majú jasno: V boji proti chorobám má dôležitú úlohu imunita  Topky
 2. Imunita zohráva pri Covid-19 veľkú úlohu - Človek  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. CHOROBA, ktorá kvitne v každom veku: Podľa odborníkov ňou bude trpieť každý človek!  Vyšetrenie.sk
 2. Alergikov neustále pribúda. Za nárastom možno hľadať aj prehnanú hygienu  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pozrite si najdôležitejšie správy dňa (streda 8. 7. 2020)  SME.sk
 2. Komentár Petra Bárdyho: Ruky preč od Bödöra a sudcu Trubana  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Slovensko dosiahlo vlani skvelé výsledky: Nezamestnanosť na historickom minime  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Europoslankyňa KDH Miriam Lexmann uzavrie manželstvo s prešovským županom a podpredsedom KDH Milanom Majerským. "Božie cesty sú nevyspytateľné  Denník N
 2. Župan Majerský sa zasnúbil s europoslankyňou Lexmann  Korzár
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šeliga: Nemusíme byť s Kollárom kamaráti, aby koalícia vládla ďalej. Za svoje výroky sa ospravedlnil  Denník N
 2. Kollár Šeligovi: Niečo tak odporne farizejské som ešte v politike nestretol  SME
 3. Veľká koaličná roztržka: Niečo tak odporne farizejské ako je Šeliga som ešte nestretol, vyhlásil Kollár  HNonline.sk
 4. Dusno v parlamente! Šeliga zaútočil na Kollára, ten mu to vracia: Ty farizej!  NOVÝ ČAS
 5. Kollár: Nie sme troublemakeri, držíme lajnu, ideme ďalej  SME
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Záhorí spadlo trakčné vedenie, stále je pod prúdom. V jeho blízkosti sa nachádza aj osobný vlak, kde sú uväznení ľudia  REFRESHER
 2. Na Záhorí spadlo trakčné vedenie: Premávka vlakov je obnovená po jednej koľaji  Topky
 3. Komplikácie na Záhorí: Spadlo trakčné vedenie, ľudia zostali uväznení vo vlaku  NOVÝ ČAS
 4. V Moravskom sv. Jáne padlo vedenie, vlaky meškajú viac než hodinu  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prezidentka považuje návrh reformných zmien v justícii za potrebný a prospešný  Aktuality.sk
 2. Zuzana Čaputová považuje návrh reformného ústavného zákona v oblasti justície za potrebný a prospešný  Denník N
 3. Návrh reformných zmien v justícii považujem za potrebný a prospešný, povedala prezidentka  Topky
 4. Prezidentka považuje Kolíkovej návrhy za potrebné a prospešné pre justíciu  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Dobytkárovi prelievali úplatky z účtu na účet. Bödör a spol. si boli istí, že môžu všetko  Denník N
 2. Kauza Dobytkár: Policajti chceli namietať sudcu Trubana pri Bödörovi. Prokurátor to neurobil  Aktuality.sk
 3. TB J. Šeligu o kauze Dobytkár a prepustení N. Bödöra z väzby  TA3
 4. O väzobnom stíhaní Bödöra rozhodne najvyšší súd vo štvrtok  SME.sk
 5. V prípade trestnej veci Norberta Bödöra boli vykonané "relevantné procesné úkony  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kollár podá vlastný návrh na svoje odvolanie  SME.sk
 2. Vo vládnom štvorlístku to opäť škrípe: Problémom sú Matovičove výroky! Drsné reakcie koaličných partnerov  Topky
 3. Kollárov deň D: o osude šéfa parlamentu aj vlády rozhodne koaličná rada  Aktuality.sk
 4. Žitňanská: Ubezpečujem premiéra, že poslanci zo Za ľudí nie sú na predaj  PRAVDA.sk
 5. Matovič o možnom odvolávaní Kollára: Uvidíte, Za ľudí a SaS kvôli Kollárovi stiahnu chvost!  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Remišová: Od prvého dňa vláda bojovala s KORONAVÍRUSOM i vírusom korupcie  Topky
 2. Toto Remišovú v jej rezorte prekvapilo  NOVÝ ČAS
 3. Raši sa opäť tvrdo pustil do ministerky Remišovej  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Žitný: Vláda robí z polície politického sluhu - Domáce  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Komentár Petra Bárdyho: Keď mlčať je zlato  Aktuality.sk
 2. Kuriózny nápad premiéra o diplomovkách narazil  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Na Kysuciach horí autoservis - SME  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Blanár sa chce uchádzať o post podpredsedu NR SR  PRAVDA.sk
 2. Blanár sa chce uchádzať o post podpredsedu parlamentu  SME.sk
 3. Zaplní miesto po Pellegrinim? Blanár sa chce uchádzať o post podpredsedu parlamentu  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Miestny stavebný úrad povolil predĺženie električky v Petržalke  SME.sk
 2. Čo bude s električkou v Petržalke?  NOVÝ ČAS
 3. Miestny stavebný úrad povolil predĺženie električky v Petržalke: Stavebné povolenie čaká na právoplatnosť | Samospráva  Bratislavské Noviny
 4. Stavebný úrad v Petržalke povolil predĺženie električkovej trate  Denník N
 5. Stavebný úrad povolil predĺženie električky v bratislavskej Petržalke  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Minister školstva: Pondelok je na vyriešenie kauzy s FIIT posledným, potom zasiahnem  Živé.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Prietrž v okrese Revúca spôsobila spúšť. Na niektorých miestach sa odtrhla cesta  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google