1. BMW X7 Pick-up: Luxusné SUV malo ísť do šrotu. Nakoniec je z neho pikap!  PRAVDA.sk
 2. Luxusné BMW X7 pick-up si zatiaľ nekúpite  TA3
 3. BMW X7 pickup? Študenti jeden vyrobili - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Skylink zaradil do mobilnej televízie sedem staníc. Aj v HD  Aktuality.sk
 2. Skylink rozšíril ponuku mobilnej služby, pridal aj programy, ktoré nemá na satelite  SatelitnaTV.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. POZOR na pochybnú aplikáciu, ktorá sa tvári ako oficiálna appka spoločnosti Fortuna  TECHBYTE.sk
 2. V Google Play odhalili falošnú aplikáciu známej stávkovej spoločnosti  Fontech
 3. Pozor na neoficiálnu appku stávkovej kancelárie. Je podozrivá  Aktuality.sk
 4. ESET varuje pred škodlivou aplikáciou  Info.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tesla láme rekordy: Za 3 mesiace priniesla na trh viac ako 95 000 elektromobilov  TECHBYTE.sk
 2. Tesla oslavuje obrovský úspech. V severskej krajine sa stala najpredávanejšou automobilkou  Startitup
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. 4ka chce budúci týždeň ukázať 5G sieť. Čo vieme o teste a možnostiach  Aktuality.sk
 2. Prvým operátorom s 5G sieťou na Slovensku bude 4ka  MojAndroid.sk
 3. Je Slovensko pripravené na príchod 5G? Aktuálny stav je stále ďaleko od ideálu  Startitup
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nový Renault Captur narástol a príde aj ako plug-in hybrid  SME.sk
 2. Jeden z najpopulárnejších crossoverov bude ešte lepší. Príde aj ako hybrid  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tesla ukazuje, ako jej bezpečnostné systémy zabraňujú nehodám  Tesla magazín
 2. VIDEO: Tesla Model 3 posúva bezpečnosť pasažierov a náhodných okoloidúcich na novú úroveň  Vosveteit.sk | Portál o technológiach
 3. Model 3 dosiahla v testoch Euro NCAP výnimočné výsledky  Tesla magazín
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Apple Pay v SR po týždni: Desiatky tisíc zákazníkov. Máme čísla od bánk  Aktuality.sk
 2. Slováci už cez Apple Pay minuli viac ako milión eur. Službu si aktivovalo 26-tisíc klientov, hlási Tatra banka  REFRESHER
 3. Apple Pay hlási v najväčšej slovenskej banke veľký úspech. Má už viac ako 17 000 klientov  Fontech
 4. Jednoducho a prehľadne: Aké banky podporujú platby cez Apple Pay či Google Pay  Aktuality.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. EÚ nariadenie je tu: Elektromobily musia oddnes vydávať umelý zvuk spaľovacieho motora  TECHBYTE.sk
 2. Elektromobily nebudú tiché, musia vydávať zvuk  TECHBOX.sk
 3. Elektromobily musia po novom vydávať zvuk  NOVÝ ČAS
 4. Elektromobily tiché nebudú. Zvuk motora bude povinný - Ekonomika  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďalšie dve banky začali podporovať Apple Pay (+zoznam)  Aktuality.sk
 2. Apple Pay zavádzajú ďalšie banky  HNonline.sk
 3. Zoznam sa rozširuje. Službu Apple Pay dnes zavádzajú ďalšie dva subjekty  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. O2 výrazne zvýhodňuje dáta pri predplatenke. Má nové balíky  Aktuality.sk
 2. O2 tiež prináša 1 GB dát za symbolickú cenu. Má nové dátové balíky aj pre dobíjaciu kartu  Fontech
 3. O2 Voľnosť dostáva nové balíky dát, 1 GB začína na 1  TECHBOX.sk
 4. O2 prináša lacnejšie dáta: 1 GB už za 1 € a nové balíky pre O2 Voľnosť  touchIT
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dacia pripravuje nové SUV, príde aj Duster pick-up - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. Autožurnál | Motoristický magazín  Autožurnál TA3
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google