1. Film District 10 je už v príprave  Sector.sk
 2. District 9 dostane pokračovanie. Na scenári už pracuje režisér Neil Blomkamp  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
VIDEO Princ Harry opísal UTRPENIE, aké prežíval v paláci  Pluska.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nové zábery z filmu Spencer opäť berú dych: Kópia princeznej Diany  Diva.sk
 2. Sako, ktoré princezná Diana milovala! Teraz si ho oblieka Kristen Stewart, ako jej pristane?  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Henry Cavill zrejme dostal úlohu v Mass Effect hre alebo filme  Sector.sk
 2. Herec Henry Cavil teasuje Mass Effect projekt  Gamesite.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
FOTO Po dlhom čase opäť na verejnosti: Pozrite, ako sa zmenila tehotná Meghan Markle!  Pluska.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pamätáte si ešte toto nezbedné dievčatko? Dnes je z nej už mama s tak trochu búrlivou minulosťou  Najmama.sk
 2. Plakali ste pri Kučeravej Sue? Film vznikol pred 30-timi rokmi, jeho hrdinku by ste dnes nespoznali  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Banskej Štiavnici pokračovalo natáčanie nového filmu SLOVO  Aktuality.sk
 2. Natáčanie česko-slovenskej novinky pokračuje: Dokonalú zimnú atmosféru našli u nás | Telkáč.sk  KariéraInfo.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. To snáď nie! Ak ste fanúšikom Sexu v meste, táto správa vás rozladí  PRAVDA.sk
 2. Ďalšie skamanie pre fanúšikov Sexu v meste: Z pokračovania škrtli pána Božského  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďurianovej exmanžel dal meno synovi po Einsteinovi  Pluska.sk
 2. Bouček sa stal otcom: Prvé dieťa mu porodila až tretia manželka  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tim Burton pripraví pre Netflix TV seriál Wednesday  Sector.sk
 2. Tim Burton zrežíruje seriál Wednesday. Obľúbené dievča z Rodiny Addamsovcov uvidíme na Netflixe  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Druhé dieťa? Diana Mórová si to vie predstaviť po boku tohto muža!  SlovakWoman.sk
 2. FOTO Veľké PRIZNANIE herečky Diany Mórovej: Ja a DRUHÉ DIEŤA? Jedine, že stretnem TOHTO MUŽA  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Schindlerová si prvýkrát vyskúšala kloktací test: TO, čo tam zistila, ju zarazilo!  SlovakWoman.sk
 2. Vitajte v 21. storočí: VIDEO Martina Schindlerová absolvovala kloktací PCR test... Prídu vám ho urobiť aj domov!  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mala som tri mŕtvice a infarkt, ostávalo mi len pár minút života, prezradila speváčka Demi Lovato v novom dokumente  REFRESHER
 2. Demi Lovato opísala predávkovanie sa drogami: Zostávalo jej päť minút života  TVNOVINY.sk
 3. Tri infarkty a jedna mŕtvica! Je zázrak, že Lovato žije. Teraz hovorí o drogách  PRAVDA.sk
 4. Demi Lovato opísala predávkovanie drogami: Zostávalo jej päť minút života  TV Markíza
 5. Skúsenosť Demi Lovato s drogami ožíva v dokumente  Interez.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nicki Minaj: Krutá smrť raperkinho otca a prosba polície  Pluska.sk
 2. Hrozná tragédia. Otca Nicki Minaj zabilo auto, vodič z miesta činu ušiel  TV Markíza
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Jasmina nechala fanúšikov nahliadnuť do Sanelovho kráľovstva: To je NÁDHERA!  SlovakWoman.sk
 2. FOTO Alagič UKÁZALA detské kráľovstvo Sanela: Pozrite na jeho NETRADIČNÚ posteľ a ten zajac!  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kráľovná Alžbeta je na tróne už 69 rokov. Čo je jej tajomstvom dlhovekosti?  zoznam.sk
 2. Alžbeta II. začala svoj 70. rok ako kráľovná: Najdlhšie vládnuca žena sveta zdedila trón nečakane a dramaticky  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Naša známa moderátorka ukázala kočík, ktorý má pre Jonatánka: Kritika ju neprekvapila!  Najmama.sk
 2. Neveríme! Môže TAKTO vyzerať tesne PO pôrode? WOW!  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ikonická Jenn oslavuje! Pamätáte sa na jej najlepšie, ale i najhoršie filmy?  Diva.sk
 2. 9 vecí, ktoré ste nevedeli o herečke Jennifer Aniston  Interez.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. HBO Go štartuje oficiálne v slovenčine. Ponúka filmy aj seriály, preloží aj nové atraktívne tituly  Živé.sk
 2. Novinka na HBO: Filmy, seriálové hity i animované filmy majú slovenský dabing  HNonline.sk
 3. HBO Go pridáva k ponúkanému obsahu slovenský dabing či titulky | SatelitnáTV.sk  SatelitnaTV.sk
 4. HBO GO prichádza so slovenským dabingom  Noizz.sk
 5. Animované filmy, seriály a filmy v slovenčine kedykoľvek a kdekoľvek s HBO GO  noviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lúpež v čase korony? Film Lockdown s Anne Hathaway pozerajte len na vlastné riziko  SME.sk
 2. Novinka z produkcie HBO Max: Romantická komédia o lockdowne s Anne Hathaway  HNonline.sk
 3. Čo pozerať uprostred pandémie? Predsa hviezdne obsadený film o lockdowne!  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kirk Douglas patril k legendám Hollywoodu, dožil sa 103 rokov  PRAVDA.sk
 2. Legenda Hollywoodu a otec Michaela Douglasa: Dožil sa 103 rokov a založil herecký klan! | Telkáč.sk  KariéraInfo.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO Herec Marek Majeský ukázal svoje KRÁSNE DCÉRKY: Páni, obe rastú ako z vody  Pluska.sk
 2. Herec Majeský: Zásadné rozhodnutie po dohode s manželkou  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel kanadský herec Christopher Plummer, dožil sa 91 rokov - Kultúra SME  SME.sk
 2. Do hereckého neba odišla ďalšia legenda: Zomrel herec Christopher Plummer  NOVÝ ČAS
 3. Filmový svet obletela smutná správa: Zomrel herec Christopher Plummer  TVNOVINY.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Film Mlčanie získal tri hlavné ceny na festivale v Los Angeles  SME.sk
 2. Veľký úspech filmu Mlčanie o Vladimírovi Strmeňovi na festivale v Los Angeles  Bystricoviny
 3. Film Mlčanie, ktorý natáčali aj v Piešťanoch, mal úspech v Los Angeles  zpiešťan.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Fero Joke: Venčenie psa maximálne raz za deň a tisíce SMS so žiadosťami o vychádzku. Realita by mohla vyzerať aj takto  REFRESHER
 2. Ako by vyzerali SMS kontroly v praxi? Ukážka od Fera Joka vám odpáli dekel!  SlovakWoman.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel herec Hal Holbrook, mal 95 rokov - Film a televízia  PRAVDA.sk
 2. Zomrel americký filmový a divadelný herec Hal Holbrook!  Pluska.sk
 3. Zomrel herec Hal Holbrook († 95): Rola vo filme Útek do divočiny mu priniesla nomináciu na Oscara  NOVÝ ČAS
 4. Vo veku 95 rokov zomrel filmový a divadelný herec Hal Holbrook  SME.sk
 5. Herecký svet smúti: Zomrel Hal Holbrook (†95)  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nominácie na Zlatý glóbus 2021  Noizz.sk
 2. 13 premien hereckých hviezd zo Zlatých glóbusov! Niektoré dámy ani nespoznáte...  PRAVDA.sk
 3. Nominácie na ceny Zlatý glóbus sú tu! Pozrite si zoznam  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ani Fialová, ani Dangl: Toto je nová porota šou Tvoja tvár znie povedome!  SlovakWoman.sk
 2. Z JOJky do Markízy. Lujza Garajová Schrameková bude novou porotkyňou v šou Tvoja tvár  HNonline.sk
 3. Šou Tvoja tvár znie povedome: Títo porotcovia dostali stopku!  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zbytočná a tragická smrť: Hudobníčka sa nešťastne pošmykla a zabila sa  TVNOVINY.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nová kampaň opäť rozdúchala vášne! VIDEO Každá láska je láska, hlási slogan: Pridal sa aj známy spevák  Topky
 2. Kampaň od Absolut znova pobúri mnohých Slovákov. Oslavuje rôznorodú lásku  REFRESHER
 3. Láska je láska, hlási Absolut a prichádza s odvážnou reklamou. Bozkávajú sa v nej muži a rúca mantinely  Startitup
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Len tri týždne dozadu mu diagnostikovali rakovinu. Herec (44) zomrel  TV Markíza
 2. Známeho herca (†44) zabila rakovina: Smrť po 3 týždňoch!  Topky
 3. Zomrel herec Dustin Diamond  Noizz.sk
 4. Komediálny herec (†44) podľahol rakovine len mesiac po diagnostikovaní  noviny.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Erika Judínyová oslávila 50! Jej štýl je neprehliadnuteľný, pamätáte si ju aj takto?  ŽENA.PRAVDA.SK
 2. Judínyová oslavuje 50-tku: Ako vyzerala na začiatku kariéry?  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Vojvodkyňa Kate opäť prekvapila: Ukázala sa, ako vyzerá doma  TVNOVINY.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Top 10 zaujímavostí o živote Justina Timberlakea plnom úspechov, trapasov a pádov, ktoré si možno nevedel a prekvapia ťa  REFRESHER
 2. Timberlake očaril mnoho krások, pred oltár si odviedol Jessicu Biel! Slávny spevák má 40  PRAVDA.sk
 3. Slávny spevák po afére s kolegyňou: Utajené tehotenstvo!  Topky
 4. Vlastný alkohol, penis v krabici či homosexuálni vychovávatelia. Aké ďalšie veci si o tomto slávnom spevákovi rozhodne netušil?  REFRESHER
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Štaidla s Gottom spájalo dlhoročné priateľstvo! Takto na jeho úmrtie reagovala vdova Ivana  PRAVDA.sk
 2. Zdrvená Gottová: Posledné zbohom kamarátovi Štaidlovi († 75)  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel gitarista, ktorého skupina nahrala jeden z najväčších hitov 60. rokov  TA3
 2. Zomrel gitarista skupiny The Animals Hilton Valentine  SME.sk
 3. Zomrel gitarista skupiny The Animals Hilton Valentine!  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ŠOK v novej sérii markizáckej Tváre: KONIEC známych tvárí... Toto je nová porota!  Topky
 2. Šou Tvoja tvár znie povedome: Títo porotcovia dostali stopku!  NOVÝ ČAS
 3. Moderátor šou Tvoja tvár znie povedome: Kto sa zhostí tejto úlohy v novej sérii?  TVNOVINY.sk
 4. Kompletná zostava novej série Tvojej tváre: Všetky mená odhalené  TV Markíza
 5. Unikol tajný zoznam nových hviezd šou Tvoja tvár znie povedome: Markíza ulovila sexbombu aj superstar!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Vo veku 94 rokov zomrela oscarová legenda: Točila až do smrti, pozrite, ako tancovala v 80-tke! | Telkáč.sk  KariéraInfo.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nečakali sme to, ale predsa sa to STALO! Pani prezidentka, tešíme sa s vami!  Pluska.sk
 2. POCTA pre Čaputovú od herečky zo seriálu Priatelia! Prečo zdieľala jej fotku na svojom profile?  Dnes24.sk
 3. Jennifer Aniston zložila poklonu prezidentke Čaputovej  NETKY.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Markíza odhalila osmičku účinkujúcich v šou Tvoja tvár znie povedome  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nákupy po slovensky: Pellegriniho poslanec si nakúpil zimný outfit za štátne peniaze. Tvrdí, že je to pracovný odev  Startitup
 2. Primátor Liptovského Mikuláša si za mestské peniaze kúpil tri lyžiarske bundy za 800 €. Ide o ochranný odev, bráni sa  REFRESHER
 3. Poslanec Hlasu sa pýši novou bundou: Nákup z mestských peňazí! Ide o ochranné pomôcky, vysvetľuje  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Obrovská pocta pre našu prezidentku: FOTO Čaputovej vzdala poklonu svetová Jennifer Aniston!  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel herec Andy Hryc, prehral boj s akútnou leukémiou  SME.sk
 2. Opustil nás Andy Hryc, smutnú správu oznámila jeho dcéra  TA3
 3. Zomrel herec Andrej "Andy" Hryc - Divadlo  PRAVDA.sk
 4. Obrovská strata! Herec Andy Hryc († 71) prehral svoj boj s leukémiou  NOVÝ ČAS
 5. Andy Hryc zomrel: Prehral boj s leukémiou, dcéra Wanda zverejnila posledné slová!  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google