1. Šok! Speváka Otta Weitera museli oživovať, skončil v kóme  Pluska.sk
 2. Spevák Otto Weiter prehovoril o pobyte na JIS-ke a na psychiatrickej klinike: Bol som v kóme!  NOVÝ ČAS
 3. Stratil ženu, príde aj o penzión! Weiter skončil v nemocnici  Pluska.sk
 4. Šokujúce priznanie Otta Weitera: Repeťák bojoval o život na JISke a skončil na psychiatrii!  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Aneta Langerová: Žijeme to, na čo máme - Hviezdne kauzy  PRAVDA.sk
 2. Láska a priateľstvo sú nad zlato, spieva Aneta Langerová v novom singli Bílý Den  Hudba.sk
 3. Aneta Langerová čoskoro vydá nový album. Pozrite si videoklip k singlu Bílý den  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Schudnutá Adele vystúpila v Saturday Night Live  Noizz.sk
 2. Výrazne schudnutá Adele moderovala TV šou: Priniesla som len polovičku zo seba  NOVÝ ČAS
 3. Hviezdna Adele vyrazila divákom dych: Páni, tá je ale krásna!  Topky
 4. Vyzerá famózne! Adele ukázala svoju perfektnú postavičku v obtiahnutých šatách!  noviny.sk
 5. Adele v slávnej šou ukázala štíhlu postavu! Neriešte už veľkosť jej gatiek, bránia ju  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenská herečka zažila najhoršie fotenie s uznávaným Kimličkom: Mala som strach, bolo to strašné!  Topky
 2. Herečka Marcinková sa musela popasovať s nočnou morou: Trápenie priamo pred divákmi  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vysnená verzia Justice League prinesie späť najkontroverznejšieho Jokera  FonTech
 2. Jared Leto si znovu zahrá Jokera. Objaví sa v režisérskej verzii Justice League s názvom Snyder Cut  REFRESHER
 3. Jared Leto sa vracia do postavy Jokera vo filme Justice League  Interez.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Dara Rolins sa navliekla do nádherných šiat, potom oznámila smutnú správu!  SlovakWoman.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Johnny Depp je jasná obeť, vyhlásila speváčka Sia. Počúvala nahrávky...  PRAVDA.sk
 2. Wau, to je šokujúca premena Johnnyho Deppa! To je ten vychýrený krásavec?  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Leonardo DiCaprio, Timotheé Chalamet, Jonah Hill a Ariana Grande si zahrajú v epickom vesmírnom sci-fi od Netflixu  REFRESHER
 2. Hviezdami nabitá komédia Don't Look Up na Netflixe  Interez.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ján Jackuliak sa vracia k hudbe pod značkou IAN. Pozrite si videoklip Štiepim atóm  Hudba.sk
 2. VIDEO Herec Ján Jackuliak dostal cez koronu ŠOKUJÚCI NÁPAD  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nový film z univerza Mad Max je realitou, predstavil hviezdne herecké mená  Fontech
 2. Anya Taylor Joy je nová, mladšia Furiosa. Dočkáme sa ďalšieho Mad Maxa s rovnakými tvorcami  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nikol po vypadnutí z Farmy: Ozval sa jej frajer Rebeky... Fuu, toto ešte bude drsné!  Topky
 2. Farma X-tra II - 32. epizóda  Televízia Markíza
 3. Vyhrážky a nie len to! Nikol kontaktoval Rebekin priateľ, hrozí aj bitka?  SlovakWoman.sk
 4. Farma Xtra II. - 33. epizóda (ukážka)  Televízia Markíza
 5. Nikol si po Farme otvorila ústa: Mega ostré slová na adresu Heňa a Rebeky!  SlovakWoman.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pieseň Nezhasínaj z dielne speváckeho tria Feel3 spojila niekoľko odvetví kultúry  Hudba.sk
 2. Kto podporil skladbu o súčasnej situácii v kultúre Nezhasínaj?  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Charlie a Alan plačú za drsnou Bertou z Dva a pol chlapa: Jej povaha bola úletom scenáristov  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Jasmina vo videu ukázala tvár Sanela! TAKTO si mladý pán vykračoval parkom!  noviny.sk
 2. Jasmina zverejnila FOTKU Sanela: Už teraz vyzerá ako Rytmus  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Verejné vyznanie lásky: „Donďa“ je hviezdou toho najromantickejšieho klipu  TV Markíza
 2. Dominike Kavaschovej zložil frajer TANEČNÝ hit: Song DONĎA vás roztancuje!  SlovakWoman.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Karin Haydu na FOTO s dcérou, keď ju zbadáte, pomyslíte si, že vás klame zrak: Je TOTO možné?!  Pluska.sk
 2. Karin Haydu terčom posmechu: Za všetko môže pes  NOVÝ ČAS
 3. Božská Karin Haydu šokuje: Odmietla som Hollywood!  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Oscarová herečka na pláži: Spredu paráda, keď sa otočila...  Topky
 2. Čierna labuť na austrálskej pláži: Natalie Portman sa (po)odhalila, slnku sa bráni  PRAVDA.sk
 3. Pribratá Natalie Portman: Odhalila veľký zadok aj celulitídu  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Dojemná gratulácia k narodeninám. „Dávaš mi najkrajšie roky života,“ vyznal sa manžel Moniky Hilmerovej  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vdovec Weiter: Na obrazovkách sa objaví veselý a usmiaty  Pluska.sk
 2. Sklovska a Weiter v seriáli Uhorčík: Veľkolepá scéna  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nobelovu cenu za literatúru 2020 získala poetka Louise Glücková  Aktuality.sk
 2. Nobelovu cenu za literatúru získala americká poetka Louise Glücková  Denník N
 3. Jej básne sú ako psychoanalýza. Louise Glück mala spisovateľský blok, dnes má Nobelovu cenu  SME.sk
 4. Nobelovu cenu za literatúru získala Louise Glücková - Kniha  PRAVDA.sk
 5. Nobelovu cenu za literatúru 2020 získala Američanka Louise Glücková  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tom Cruise natáča šialenú akčnú scénu na streche idúceho vlaku. Nezabúda na úsmev a kývanie fanúšikom v autách  REFRESHER
 2. Tom Cruise zoskočil z 1200 metrov vysokej hory na motorke  Noizz.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slávny gitarista Eddie Van Halen podľahol rakovine - Hudba  PRAVDA.sk
 2. Vo veku 65 rokov zomrel gitarista Eddie van Halen - Kultúra SME  SME.sk
 3. Vo veku 65 rokov zomrel slávny rockový gitarista Eddie Van Halen  Aktuality.sk
 4. Mal dlhý zoznam piesní, ale aj chorôb. Zomrel gitarový superhrdina Eddie Van Halen  Denník N
 5. Rockový svet smúti! Do hudobného neba odišla legenda Eddie Van Halen (†65)  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel spevák Johnny Nash. Preslávil sa legendárnou piesňou I Can See Clearly Now  HNonline.sk
 2. Jeho hit pozná úplne každý: Zomrel známy americký spevák († 80)  NOVÝ ČAS
 3. Rana pre hudobný svet: Vo veku 80 rokov zomrel Johnny Nash  Pluska.sk
 4. Podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej  Denník N
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ryan Reynolds zisťuje, že žije vo videohre. Akčný trailer pre komédiu Free Guy sľubuje GTA vo filme  REFRESHER
 2. Ako by vyzeralo GTA v skutočnom živote? Pozri si nový trailer na originálnu blaznivú komédiu  Fontech
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. TRAPAS známej speváčky: Och, to nemohla myslieť vážne!  Topky
 2. Lana Del Rey si na podpisovanie knihy vzala flitrované rúško zo sieťky. Fanúšikovia sú zhrození  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bude Brad Pitt opäť otcom?! Mamou by mala byť jeho vydatá milenka!  noviny.sk
 2. FOTO Pittovej mladej milenky: Modelka sa opičí po Angeline!  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gucci predáva šaty pre mužov za viac ako dvetisíc eur. Talianska značka prijíma premenlivosť v sexualite  REFRESHER
 2. Gucci mení predsudky šatami pre mužov. Majú zbúrať „toxické stereotypy, ktoré formujú mužskú rodovú identitu “  Startitup
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Chrissy Teigen po potrate šikanujú konšpirátori  Noizz.sk
 2. Matka Chrissy Teigen zverejnila srdcervúce video, v ktorom sa lúči s mŕtvym telom svojho vnúčika. Zomrel tesne pred pôrodom  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Takmer 40 rokov spolu! Bon Jovi s manželkou prezradili tajomstvo ich lásky  PRAVDA.sk
 2. Jon Bon Jovi miluje svoju stredoškolskú lásku už 40 rokov. Teraz prezradili, čo je tajomstvom ich dlhoročného vzťahu  Dobré noviny
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vracajú sa k sebe? Aj naše známe tváre zasiahla nevera, kto si ju odpustí?  Diva.sk
 2. Ceterová a Vémola opäť spolu?! Spoločný víkend a fotka ako dôkaz!  noviny.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. OTECKOVIA - Nina dala Dominikovi kopačky  Televízia Markíza
 2. Oteckovia (437) - v piatok 2. 10. 2020 o 17:55 na TV Markíza  Televízia Markíza
 3. FARMA MESTO VS. DEDINA - v piatok 2. 10. 2020 o 20:30 na TV Markíza  Televízia Markíza
 4. Extrémne premeny Slovensko III. - v stredu 7. 10. 2020 o 20:30 na TV Markíza  Televízia Markíza
 5. FARMA X-TRA II - 24. epizóda  Televízia Markíza
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO Padnete na zadok! Takto by mali vyzerať deti Kate a Williama! Z Charlotte nespustíte oči!  Pluska.sk
 2. Deti Williama a Kate stretli svoju najobľúbenejšiu celebritu. Kráľovská rodina sa podelila s milými fotkami  Dobré noviny
 3. Ako sa zmenili George, Louis a Charlotte: Aha, ako vyrástli!  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tomu sa povie odvaha! Obľúbená herečka oslavovala celkom nahá, odetá len v slnečných lúčoch  Diva.sk
 2. Gwyneth Paltrow nahá na fotke: Jej dcéra sa pohoršuje  NOVÝ ČAS
 3. 48-ročná herečka oslávila narodeniny: Takto pobehovala NAHÁ po záhrade!  Topky
 4. Paltrow oslávila narodeniny nahá na Instagrame! Prišla odpoveď od dcéry...  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Najmladší syn vojvodkyne Kate, princ Louis, nosí oblečenie po bratovi! Tu je dôkaz  ŽENA.PRAVDA.SK
 2. Slávny Brit dal princovi Georgeovi fascinujúci darček  NOVÝ ČAS
 3. Najnovšie fotky rodinky princa Williama! TENTO detail zaujal najviac!  noviny.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ego prichádza s rapovou ľudovkou s názvom Pumpa  Športky
 2. Počúvaj prvú slovenskú ľudovku v rape. Ego, Sima a Ben Cristovao rapujú z benzínky  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič priniesol Markíze rekord. JOJ presúva ťažiskový projekt Zlatá maska  Aktuality.sk
 2. Zlatá maska JOJky je prepadákom 3 týždne po sebe. Prevalcovala ju relácia 2 na 1 Markízy  REFRESHER
 3. Zlatá maska sa z prepadu nespamätala. Nahráva tak konkurenčnej šou 2 na 1  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google