1. Libra padá, v júli sa investori boja októbra  PRAVDA.sk
 2. Libra pokračuje v páde  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Irán stanovil podmienky pre rokovania s USA o svojich raketách  PRAVDA.sk
 2. Irán pripustil rokovania o balistickom programe. Cena, ktorú ponúkol, je vysoká  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. USA a Turecko sú pre ruský systém S-400 vo „veľmi ťažkej situácii“  Aktuality.sk
 2. Búrlivé vzťahy zahalené rúškom tajomstva: Zmena režimu v Iráne? Donald Trump odkryl karty  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polícia nezasiahla voči nepovolenému protestu v centre Moskvy  PRAVDA.sk
 2. Polícia nezasiahla voči nepovolenému protestu  NOVÝ ČAS
 3. Polícia nezasiahla voči nepovolenému protestu: Nesúhlasia so snahami o vylúčenie kandidátov  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Americká armáda bude brániť základňu Area 51 pred 1,5 miliónom ľudí, ktorí tam chcú vbehnúť a oslobodiť mimozemšťanov  REFRESHER
 2. Už takmer milión ľudí chce vtrhnúť na Area 51 základňu  Sector.sk
 3. Z iniciatívy vbehnúť na základňu Area 51 si robí celý internet srandu. Toto sú najlepšie memes  REFRESHER
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na proteste zatkli desiatky ľudí: Medzi zadržanými boli aj stúpenci opozičného lídra  Topky
 2. Polícia zatkla v Moskve na proteste desiatky ľudí  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smrť muža v bdelej kóme. Rodičia hrozia lekárom žalobou  PRAVDA.sk
 2. Úrady nariadili pitvu Francúza, ktorého odpojili od prístrojov  SME.sk
 3. Nechutné ťahanice po smrti paralyzovaného Vincenta  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rus, ktorý hovorí o úplatkoch pre ľudí okolo Putina, chce na Slovensku požiadať o azyl  SME.sk
 2. Minister spravodlivosti Gál rozhodol o nevydaní Vinogradova do Ruska  Aktuality.sk
 3. Slovensko Vinogradova do Ruska nevydá, rozhodol Gál  SME.sk
 4. Slovensko Vinogradova do Ruska nevydá, Gál sa obáva nespravodlivého procesu  PRAVDA.sk
 5. Minister Gál rozhodol o nevydaní Vinogradova do Ruska. Je podozrivý z terorizmu  HNonline.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trpké slová Mayovej o jej odchode: Úrad opustí sklamaná, dosiahla toho veľa  Topky
 2. Britská premiérka odchádza z funkcie.  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Facebook dostal v USA pokutu päť miliárd dolárov  SME.sk
 2. Facebook dostal v USA rekordnú pokutu päť miliárd dolárov  PRAVDA.sk
 3. Facebook dostal od americkej vlády pokutu  NOVÝ ČAS
 4. Facebook dostal neobvykle vysokú pokutu. Musí zaplatiť päť miliárd dolárov  HNonline.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Liek na sucho aj povodne? Môžu ním byť aj drevené hrádzky  PRAVDA.sk
 2. V Košiciach vzniká dažďová záhradka aj prekladané hrádzky  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Odhalili najstaršiu fosíliu moderného človeka mimo Afriky. Čo sa stalo s dávnou populáciou  SME.sk
 2. Nález v jaskyni zmenil históriu dnešného človeka  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VW Beetle: Svet sa lúči s Chrobákom. V Mexiku vyrobili posledný kus  PRAVDA.sk
 2. Volkswagen zastavil výrobu legendárneho modelu  NOVÝ ČAS
 3. Výroba ikonického Chrobáka sa definitívne končí (fotogaléria)  SME.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Veľká aktualizácia Prekladača Google: Cudzojazyčné texty už uvidíte priamo v slovenčine  Aktuality.sk
 2. Google Prekladač už do slovenčiny preloží aj nápisy v chorvátčine  SME.sk
 3. Google ešte viac pomôže na dovolenke, vizuálny prekladač už funguje medzi 89 jazykmi  TREND.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kanadský humanitárny pracovník skončil za mrežami: Sexuálne zneužíval maloletých chlapcov  Topky
 2. Humanitárneho pracovníka odsúdili za sexuálne zneužívanie  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trumpove clá dosiahnu až na nebesia, neušetria ani Bibliu  PRAVDA.sk
 2. Clá voči Číne môžu spôsobiť nedostatok výtlačkov Biblie  NOVÝ ČAS
 3. Trumpove plánované clá voči Číne môžu spôsobiť nedostatok výtlačkov Biblie  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Svetová agentúra píše o Slovensku: Automobilkám svieti varovná kontrolka, rozhoduje sa o budúcnosti  Topky
 2. Reportáž Reuters zo Slovenska: Začal sa boj, automobilkám svieti varovná kontrolka  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Španielsko zasiahli ničivé záplavy: Voda ničí cesty a odplavuje autá  Topky
 2. Španielsko zasiahli záplavy, hlásia jedného mŕtveho  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Iránsky duchovný varoval Britániu pred odvetou za zadržanie tankera  Aktuality.sk
 2. Irán varoval Britániu pred odvetou pre zadržaný tanker  SME.sk
 3. Británia by sa mala obávať pred odvetou v súvislosti so zadržaním tankera, varoval iránsky duchovný  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Na Malorke vzplanul autobus s českými turistami, nikto sa nezranil  Aktuality.sk

Autobus vezúci českých turistov na letisko na španielskom ostrove Malorka v sobotu skoro ráno zachvátil požiar. Podľa hovorcu cestovnej kancelárie Fischer ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pre povodne v Rusku hospitalizovali vyše 400 ľudí  Aktuality.sk
 2. Rusko trápia rozsiahle povodne  NOVÝ ČAS
 3. Vražedné povodne v Rusku: Irkutská oblasť pod vodou, 22 obetí a vyše 400 ľudí v nemocniciach  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výstavba protipovodňovej ochrany pod Urpínom obmedzí chodcov i cyklistov  Aktuality.sk
 2. Výstavba v Banskej Bystrici obmedzí chodcov aj cyklistov  NOVÝ ČAS
 3. Výstavba protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica pokračuje v Majeri  Bystricoviny
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Donald Trump už čoskoro prijme Volodymyra Zelenského  Aktuality.sk
 2. Trump pozval Zelenského na návštevu do Washingtonu  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Misia sv. Cyrila a Metoda bola pre Slovensko prínosom, zhoduje sa koalícia i opozícia  PRAVDA.sk
 2. Sme prostá čeľaď, písali Slovania cisárovi. Poslal Cyrila a Metoda  TA3
 3. Pellegrini: Vierozvestci zaradili Slovensko medzi moderné spoločnosti vtedajšieho sveta  SME.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slováci v zahraničí potrebujú SKutočnú podporu a nie len sľuby (názor)  Aktuality.sk
 2. Slováci žijúci v zahraničí by mali mať väčšiu podporu od štátu, myslí si poslanec OĽaNO Sopko  Aktuality.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bustu Tutanchamona vydražiliv Londýne napriek protestom Egypta  SME.sk
 2. Egypt vyzval aukčný dom Christie's, aby nedražil 3000-ročnú bustu Tutanchamona  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Talianskej lodi s 54 zachránenými migrantmi nepovolili zakotviť na Lampeduse  Aktuality.sk
 2. 54 migrantom nepovolili zakotviť v Taliansku  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ruská plávajúca jadrová elektráreň sa vydá na cestu, kritici ju volajú 'plávajúci Černobyľ  PRAVDA.sk
 2. Ruský plávajúci Černobyľ potiahnu naprieč Arktídou  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pri výbuchu auta v Turecku zomreli traja ľudia: Podľa Erdogana išlo o terorizmus  Topky
 2. Pri výbuchu auta v Turecku zomreli 3 ľudia  Aktuality.sk
 3. Pri výbuchu auta v Turecku zomreli 3 ľudia, podľa Erdogana išlo o terorizmus  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
FOTO Nálet v Líbyi zasiahol centrum pre migrantov, najmenej 40 ľudí zomrelo  Topky

TRIPOLIS - Najmenej 40 ľudí zomrelo, keď v stredu ráno nálet zasiahol detenčné centrum pre migrantov v líbyjskom Tripolise. Informoval ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Úplné zatmenie Slnka sledovali v Južnej Amerike tisíce ľudí  SME.sk
 2. Úplné zatmenie Slnka sledovali v Čile a Argentíne tisíce nadšencov  Aktuality.sk
 3. Pohltila ich tma uprostred dňa, vychutnaj si fotografie zatmenia Slnka  REFRESHER
 4. Najkrajšie zábery zatmenia Slnka 2019  Interez.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pri nálete na predmestie Tripolisu zahynulo asi 40 ľudí, vláda zaň viní Haftara  PRAVDA.sk
 2. Smrtiaci nálet na predmestie Tripolisu  NOVÝ ČAS
 3. Centrum migrantov v troskách. Útok si vyžiadal desiatky mŕtvych  TA3
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Taliansky súd prerpustil nemeckú kapitánku  SME.sk
 2. Salvini zúri, taliansky súd zrušil domáce väzenie pre kapitánku humanitárnej lode  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Orbán uvítal, že nominanti na vysoké posty v EÚ poznajú dejiny strednej Európy  Aktuality.sk
 2. Orbán o nomimantoch na vysoké posty v EÚ  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google