1. Miroslav Kollár odchádza z koalície: Nebudem poslancom koalície vedenej Matovičom  PRAVDA.sk
 2. Miroslav Kollár oznámil koniec vo vládnej koalícii, vystupuje aj z klubu Za ľudí: Končím s Igorom!  NOVÝ ČAS
 3. Miroslav Kollár končí v koalícii, vystupuje aj z klubu Za ľudí  SME.sk
 4. Koalícia má o poslanca menej: Už nemôžem legitimizovať chaotické vládnutie Matoviča, odkázal  HNonline.sk
 5. Miroslav Kollár odchádza z poslaneckého klubu Za ľudí  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Messi sa prizeral hetriku Mbappého, v Budapešti triumf LFC  PRAVDA.sk
 2. VIDEO Demolácia Messiho družiny! Mbappé hetrikom zostrelil Barcelonu!  Športky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bitcoin je na novom maxime, prvýkrát presiahol hranicu 50-tisíc dolárov  SME.sk
 2. Bitcoin opäť láme rekordy. Už prekročil hranicu 50-tisíc dolárov, môže za to aj Elon Musk  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ani sčítanie obyvateľov sa nezaobíde bez boja: KBS vs. neveriaci! Padli tvrdé obvinenia  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel Gurgen Ovsepian, bývalý sólista Opery SND. Hrdý Armén mal rád Slovensko  PRAVDA.sk
 2. Odišiel do umeleckého neba: Zomrel bývalý sólista Opery SND Gurgen Ovsepian († 65)  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Policajti vyšetrujú brutálnu vraždu v Martine  Aktuality.sk
 2. Brutálna vražda v Martine: Obeti povedali, že je to jej posledný deň a potom prišlo peklo  NOVÝ ČAS
 3. NAKA vyšetruje prípad brutálnej vraždy na čerpacej stanici v Martine  HNonline.sk
 4. Obeť vylákali do krytu. Polícia vyšetruje brutálnu vraždu v Martine  TA3
 5. 6 NAKA vyšetruje prípad brutálnej vraždy na čerpacej stanici v Martine  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Brutálna vražda v Martine - SME  SME.sk
 2. Chceli skúsiť, aké je to zabiť človeka. NAKA rieši vraždu, z ktorej mrazí  Hudba.sk
 3. Dvaja muži v Martine chceli zistiť, aké to je zabiť človeka  PRAVDA.sk
 4. NAKA vyšetruje vraždu, ktorú mali spáchať dvaja muži s motívom získania pocitu, aké je to zabiť človeka | Žilinak.sk  Žilinak.sk
 5. V Martine došlo k brutálnej vražde. Obvinený si vraj chcel vyskúšať, „aké je to zabiť človeka“  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Situácia je mimoriadne závažná: Musíme počúvať vedcov! Pandémia KORONAVÍRUSU nie je politická otázka  Topky
 2. Prezidentka po stretnutí s odborníkmi: Pandémia je výsostne odborná, nie politická vec  Aktuality.sk
 3. Prezidentka: Situácia je vážna, počúvajme odborníkov - Domáce  PRAVDA.sk
 4. Nerobme experimenty, vyzvala prezidentka. Vymenovala nedostatky  TA3
 5. Čaputová: Situácia na Slovensku je mimoriadne závažná, vláda musí reagovať  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Valášek: Rusko podľa odborníkov neposkytlo dosť údajov na posúdenie Sputnika  Aktuality.sk
 2. Nemohol ostať ticho: Valášek sa tvrdo pustil do premiéra pre ruskú vakcínu  NOVÝ ČAS
 3. Máme dostatok informácií o Sputniku? Valášek má výhrady  TA3
 4. Odborníci navrhujú, aby vláda začala rokovať  Denník N
 5. KORONAVÍRUS Pandemická komisia v horúcej diskusii o Sputniku: Odborníčka krúti hlavou nad správaním Slovákov  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: FC Barcelona - PSG (Liga majstrov)  ŠPORT.sk
 2. Liga majstrov 2020/2021: FC Barcelona vyzve PSG (preview)  Sportnet.sk
 3. Pred štyrmi rokmi predviedla Barcelona jeden z  Denník N
 4. FC Barcelona PSG ONLINE dnes Liga majstrov  Šport.inak
 5. ONLINE: FC Barcelona - PSG (LIVE stream, Liga majstrov dnes)  Sportnet.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dominika Gottová na nových fotkách svojím zjavom desí!  Pluska.sk
 2. Gottovej mama je na tom zle. Ona sa ale definitívne rozhodla opustiť Česko!  noviny.sk
 3. Dominika Gottová vyzradila tajomstvo o Ladislavovi Štaidlovi  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Škoda predstavila elektromobil Enyaq iV vo verzii Sportline  Tesla magazín
 2. Lepší podvozok a 260 koní. Toto je nová Škoda Enyaq Sportline iV  Autoviny
 3. Škoda Enyaq iV: Český elektromobil dostáva balík Sportline  Pluska.sk
 4. Prichádza nová športová verzia Škody Enyaq. Takto sa zmenil jej futuristický dizajn  FonTech
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výsledky sú nepresvedčivé, Adidas sa chce zbaviť značky Reebok  SME.sk
 2. Adidas sa chce zbaviť značky Reebok - Firmy a trhy  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Izrael zaočkoval štyri milióny obyvateľov, 2,5 milióna už dostalo druhú dávku  Aktuality.sk
 2. Izrael je líder v očkovaní: Takto bude krajina fungovať  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Izrael dosiahol nový míľnik: Už štyri milióny obyvateľov dostali prvú dávku vakcíny  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovensko od stredy mení podmienky vstupu na svoje územie, platia aj výnimky  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Slovensko od stredy mení podmienky vstupu na svoje územie: Platia aj výnimky  Topky
 3. Nezabudnite! Slovensko od stredy mení podmienky vstupu do krajiny, platia aj výnimky  NOVÝ ČAS
 4. Slovensko od stredy mení podmienky vstupu na svoje územie. Aké výnimky platia?  HNonline.sk
 5. 5 POZOR: Slovensko mení podmienky vstupu na svoje územie  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matematik Kollár: Čo sa deje na Slovensku? Odpoveď je jednoslovná  SME.sk
 2. Kollár o pandémii: Sme v dátovom pekle  NOVÝ ČAS
 3. Matematik šokuje: Sme v dátovom PEKLE, nevieme prečo majú niektoré okresy farbu akú majú  Dnes24.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Krajčí: Trend sa mierne zhoršuje, ale už vidieť pozitívny efekt očkovania  Aktuality.sk
 2. Minister Krajčí o koronavíruse na Slovensku: Nemá dobré správy, je to stále horšie  NOVÝ ČAS
 3. Situácia sa napriek opatreniam nelepší, pribúda mladých pacientov  TA3
 4. Situácia na Slovensku v súvislosti s Covid-19 sa razantne nezhoršuje, povedal Krajčí  HNonline.sk
 5. Pandemická komisia odporučila vláde zaobstarať vakcíny Sputnik  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. AKTUALIZOVANÉ MS: Prvé paralelné preteky majú dve víťazky, u mužov triumfoval Faivre  ŠPORT.sk
 2. Marta Bassinová sa stala majsterkou sveta: Zlatá medaila zostáva v domácom Taliansku  Športky
 3. Bassinová a Liensbergerová majsterkami sveta  NOVÝ ČAS
 4. Tituly v paralelnom obráku pre Bassinovú a Shiffrinovej ex  PRAVDA.sk
 5. Bassinová získala v paralelných pretekoch zlato  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. 1,9-miliardové likvidácie na futures trhoch - Bitcoin a Ethereum cez noc tvrdo narazili  Kryptomagazin
 2. Bitcoin prelomil hranicu 50-tisíc dolárov  HNonline.sk
 3. Toto je najväčšia chyba nováčikov - Zbytočne prichádzajú o svoje peniaze!  Kryptomagazin
 4. Slováci budú musieť bankám platiť úroky za držanie peňazí na účte! Ako sa tomu vyhnúť?  Kryptomagazin
 5. ANALÝZA – Ethereum už veľmi blízko od dôležitej psychologickej úrovne!  Kryptomagazin
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Británii objavili ďalší variant koronavírusu s mutáciou E484K  SME.sk
 2. Vedcom robí vrásky ďalšia britská mutácia koronavírusu, vyhýba sa protilátkam  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polícia ukončila v Birminghame ilegálny večierok so 150 účastníkmi  Aktuality.sk
 2. Polícia prekazila ilegálny večierok: V nočnom klube sa bavilo 150 ľudí  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Britský variant potvrdili už vo všetkých rakúskych spolkových krajinách  SME.sk
 2. V Rakúsku potvrdili 1375 prípadov nákazy variantmi koronavírusu  Aktuality.sk
 3. Juhoafrický variant koronavírusu sa šíri za hranicami: V Rakúsku ho potvrdil 279-krát  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Finančná správa odhalila doteraz najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet  Aktuality.sk
 2. Akcia Čierny panter. Daniari odstavili pašerákov z juhu Slovenska, štát chceli ukrátiť o milióny  HNonline.sk
 3. Finančná správa zabavila za dva týždne šesťkrát viac nelegálnych cigariet ako vlani  PRAVDA.sk
 4. Finančná správa odhalila doteraz najväčšiu nelegálnu výrobu cigariet  Teraz.sk
 5. V Lučenci odhalili zatiaľ najväčšiu nelegálnu výrobu a distribúciu cigariet na Slovensku  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Spor o Sputnik na pandemickej komisii. Niektorí tu vedú geopolitickú "svätú" vojnu, tvrdí Matovič  HNonline.sk
 2. Koronavírus: Pandemická komisia rokuje o nákupe Sputnika. Z koalície je proti len Remišová  Aktuality.sk
 3. Matovič je za ruskú vakcínu, dodávky treba dohodnúť čo najskôr  TA3
 4. Matovič: Odborníci odporučili vláde rokovať o vakcíne Sputnik V  SME.sk
 5. Premiér Matovič otvorene o vakcíne Sputnik, Remišová je proti: Slováci nemôžu byť pokusnými králikmi  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Prekvapenie sa nekoná: Osaková sa prebojovala do semifinále dvojhry  Športky
 2. Australian Open: Osaková hladko postúpila do semifinále. Williamsová vyradila Halepovú  ŠPORT.sk
 3. Do semifinále Osaková aj veteránka Williamsová, dvojka pavúka končí  NOVÝ ČAS
 4. VIDEO Súboj tenisových velikániek pre Serenu Williamsovú: Bol to môj najlepší zápas na turnaji!  Športky
 5. VIDEO: Zápas Australian Open prerušil netradičný páchateľ, Naomi Osaková sa o neho postarala  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nový párik v šoubiznise: Exfarnárka Xénia priznala vzťah  Pluska.sk
 2. Lukáš a Xénia sami na chate: Valentínska romantika so sviečkami!  TV Markíza
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Situácia v Česku sa zhoršuje: Pribudlo 8745 infikovaných, skoro o tisíc viac než pred týždňom  Topky
 2. Situácia na nemecko-českých hraniciach sa upokojila  SME.sk
 3. Na hraniciach s Nemeckom sa čaká, no situácia je pokojnejšia  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Atény paralyzoval sneh, prerušili aj očkovanie proti koronavírusu  SME.sk
 2. Grécko zasiahlo silné sneženie: Museli odložiť časť očkovaní  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírás: Pre sneženie odložili v Aténach a okolí očkovanie proti koronavírusu  Aktuality.sk
 4. FOTO Atény sú pod snehom. Počasie prekazilo aj očkovací plán  TA3
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česi otvoria obchody, minister to odobril pod jednou podmienkou  HNonline.sk
 2. Obchody by mohli otvoriť, ale len s respirátormi. Česko čaká posun  TA3
 3. Minister Blatný súhlasil s otvorením obchodov v Česku  NOVÝ ČAS
 4. Koronavírus v Česku: Blatný súhlasil s otvorením obchodov  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel filozof a signatár Charty 77 Jan Sokol  Aktuality.sk
 2. Vo veku nedožitých 85 rokov v Česku zomrel Jan  Denník N
 3. Zomrel Jan Sokol, exminister školstva a signatár Charty 77  TA3
 4. Zomrel filozof a signatár Charty 77 Jan Sokol - Svet  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Policajný exprezident Gašpar ostáva vo väzbe - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Súd Tiborovi Gašparovi nevyhovel, vo väzbe zostáva s rovnakými podmienkami  Aktuality.sk
 3. Gašpar má plán ako sa dostať z väzby. V hre je Ústavný súd!  Pluska.sk
 4. Policajný exprezident Tibor Gašpar zostáva vo väzbe, aj keď sa sťažoval na psychický nátlak  REFRESHER
 5. Tibor Gašpar zostáva vo väzbe za nezmenených podmienok - SME  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. MIMORIADNE Matovičova jednotka je v problémoch! KORONAVÍRUSom sa nakazila druhýkrát  Topky
 2. Šofranko sa po krátkom čase opäť nakazila, druhýkrát je to horšie  TA3
 3. Zlé správy z tábora OĽANO: Matovičova favoritka druhýkrát bojuje s koronavírusom!  NOVÝ ČAS
 4. Mária Šofranko mala Covid na Vianoce, je pozitívna ZNOVA!  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. DOJÍMAVÉ VYZNANIE Hrycovej pár hodín pred pohrebom otca  Pluska.sk
 2. Bolestné priznanie dcéry Andyho Hryca († 71): Prečo nebudem mať na pohrebe otca smútočnú reč!  NOVÝ ČAS
 3. PRÁVE TERAZ Pohreb Andyho Hryca: VIDEO Smútočnú reč prevzal Dušan Cinkota... Wanda nemôže rozprávať!  Topky
 4. POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Andym Hrycom (†71): Prví smútoční hostia  Pluska.sk
 5. Pohreb Andyho Hryca († 71): Príhovor, ktorý by čakal málokto!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
MS: Petra Vlhová v utorok zabojuje o ďalší cenný kov, favoritov nevyspytateľných pretekov hľadať ťažko  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Saudskej Arábii uložili prvý trest smrti za vraždu slúžky zo zahraničia  SME.sk
 2. Vražda chyžnej v Saudskej Arábii: Žena dostala trest smrti, jej syn ide do polepšovne  NOVÝ ČAS
 3. Saudskoarabka zavraždila migrantku: Dostala najvyšší trest, odsúdili ju na smrť  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Cirkev chce sama rozhodnúť o počtoch žiakov na svojich školách  SME.sk
 2. Konferencia biskupov Slovenska je opäť nespokojná: Dôvodom je návrh novely školského zákona  Topky
 3. Biskupi žiadajú stiahnuť a prepracovať návrh  Denník N
 4. Konferencia biskupov sa obula do novely školského zákona: Pomenovala nedostatky  NOVÝ ČAS
 5. Konferencia biskupov vyzvala veriacich, aby sa hlásili pri sčítaní obyvateľov k náboženským hodnotám  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Böhm pred samovraždou stihol prepísal osudný dom na syna  Pluska.sk
 2. František Böhm († 49): Čo stihol prepísať na svojho syna  NOVÝ ČAS
 3. Böhm pred smrťou odovzdal vyšetrovateľom 750-tisíc eur  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tragédia slávneho českého herca: Mamu odprevádzal do Osvienčimu... Zaplatil duševnou chorobou!  Topky
 2. Legendárny doktor Štrosmajer: Zvodca žien sa musel vyrovnať s krutou smrťou matky | Telkáč.sk  KariéraInfo.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Francúzski kybernetici podozrievajú ruských hackerov z útoku  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pri hranici s KĽDR zadržali neidentifikovaného muža  Aktuality.sk
 2. Južná Kórea zadržala utečenca z KĽDR  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Niekoľko škôl na východe už zatvorili, nakazili sa aj žiaci  TA3
 2. V Prešove od utorka zatvárajú dve školy - Regióny  PRAVDA.sk
 3. V Prešove zatvorili viaceré triedy na štyroch  Denník N
 4. Prešovské školy a škôlky hlásia výpadky učiteľov po očkovaní  Korzár
 5. KORONAVÍRUS Prešov zatvoril niektoré základné školy: Nákazu potvrdili u zamestnancov i žiakov  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polášek s Dodigom to znova dokázali: Slovenský tenista v semifinále Australian Open!  Športky
 2. Australian Open: Filip Polášek a Ivan Dodig postúpili do semifinále  ŠPORT.sk
 3. Polášek s Dodigom pred štvrťfinále na Australian Open: Nie sme bez šance  NOVÝ ČAS
 4. Filip Polášek stále živí šance na titul: Posledný slovenský zástupca ide do štvrťfinále!  Športky
 5. Australian Open: Filip Polášek postúpil do štvrťfinále štvorhry  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Petra Vlhová po zisku striebra v boji o ďalšiu medailu: Obháji triumf v nevyspytateľných pretekoch?  Športky
 2. MS: Petra Vlhová v utorok zabojuje o ďalšiu medailu  ŠPORT.sk
 3. Vlhová a Andreas Žampa začnú kvalifikáciou. Štartové listiny sú známe  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kostka ukázal spálňu so Studenkovou: Toto majú nad posteľou  Pluska.sk
 2. Zamilovaní Kostka a Studenková: Valentín plný lásky a... To je romantika!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výzvu k súhlasu so súdnou mapou podpísal jeden sudca  Aktuality.sk
 2. Jeden sudca podpísal výzvu Kosovej, aby vyjadrili svoj súhlas so súdnou mapou  Topky
 3. Mária Kolíková hovorí, že nerozumie aktivite  Denník N
 4. Kolíková nerozumie aktivite sudkyne Kosovej: Asi ťažko sa dá uveriť úprimnosti zámeru  NOVÝ ČAS
 5. Výzvu Kosovej o súhlase so súdnou mapou podpísal iba jeden sudca  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Premier League: Chelsea FC - Newcastle United 2:0  ŠPORT.sk
 2. Chelsea Londýn - Newcastle United: Online prenos z 24. kola anglickej Premier League  Športky
 3. Chelsea stúpa v tabuľke, Dúbravka si v Londýne nezachytal  PRAVDA.sk
 4. Chelsea FC - Newcastle United (Premier Leauge) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 5. Zaujímavá zmena v nemeckej Bundeslige: Dortmund prevezme tréner konkurenčného Mönchengladbachu  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. TRAGÉDIA: Tehotná Lenka (†34) podľahla Covidu, bábo žije  Pluska.sk
 2. Tragédia slovenskej mamičky: V tehotenstve sa nakazila koronavírusom, po pôrode zomrela  Dnes24.sk
 3. Obrovská tragédia. TEHOTNÁ Lenka ochorela na COVID. Lekári jej už nevedeli pomôcť  Pluska.sk
 4. Lenka po narodení dcérky prehrala boj s Covidom  KariéraInfo.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Petra Vlhová - ohlasy osobností na striebro na MS v lyžovaní 2021  Sportnet.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Mikaela Shiffrinová na MS netušila, aký míľnik dosiahla  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Herečka Mórová prichytená na Kramároch: Pomáha v nemocnici  Pluska.sk
 2. Herečka Diana Mórová vymenila divadlo za nemocnicu  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google