1. Loď Sojuz po rekordne krátkom lete zakotvila na ISS. Trvalo jej to tri hodiny a tri minúty  PRAVDA.sk
 2. Na ISS v rekordne krátkom čase dorazila nová rusko-americká posádka  Živé.sk
 3. Z Bajkonuru odštartovala nová posádka ISS: Do vesmíru odleteli dvaja Rusi a Američanka  NOVÝ ČAS
 4. Trhli svetový rekord! Trojica kozmonautov dorazila na ISS v extra krátkom čase  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič s ministrami predstavil vynovený plán pomoci, Sulík tam neprišiel  Denník N
 2. Prvá pomoc+: Matovičova vláda predstavila balík pre podnikateľov za 200 miliónov mesačne  HNonline.sk
 3. Prvá pomoc+ bude vyššia o 50 percent, zdravotníci dostanú covid príplatok  PRAVDA.sk
 4. KORONAVÍRUS Matovičovci prichádzajú s druhou verziou kompenzácie: Toto je prvá pomoc plus!  Topky
 5. Vláda zvyšuje pomoc pre podnikateľov postihnutých koronakrízou. Kompenzácie by mali dostať reštaurácie, umelci aj zdravotníci  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smer neuspel, vládou vyhlásený núdzový stav je v súlade s ústavou  Aktuality.sk
 2. Ústavný súd rozhodol. Vládou vyhlásený núdzový stav je v súlade s ústavou  HNonline.sk
 3. AKTUÁLNE Ústavný súd rozhodol: Vládou vyhlásený núdzový stav je v súlade s ústavou  Topky
 4. Vládou vyhlásený núdzový stav pre koronavírus je v súlade s ústavou  PRAVDA.sk
 5. Ústavný súd: Vládou vyhlásený núdzový stav je v súlade s ústavou  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prieskum: Pellegriniho Hlas prvýkrát predbehol OĽaNO, výrazne rastie SaS  HNonline.sk
 2. Prieskum preferencií: Pellegriniho Hlas predbehol OĽaNO - SME  SME.sk
 3. Prieskum AKO: Pellegriniho Hlas predstihol OĽaNO, Matoviča už dobieha aj Sulík  Denník N
 4. Prieskum AKO: Pellegriniho Hlas na čele, SaS takmer dobehla OĽaNO  PRAVDA.sk
 5. Najnovší PRIESKUM: Pellegrini prvýkrát predbehol Matoviča! Liberáli intenzívne rastú  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Počasie: Pre viaceré okresy platí tretí stupeň výstrahy pred povodňami - SME  SME.sk
 2. Na východnom Slovensku nepretržite prší už od  Denník N
 3. ONLINE Slovensko má prvú obeť (†26) povodní: Situácia je najvážnejšia v Žilinskom a Banskobystrickom kraji  Topky
 4. Minúta po minúte: Na východe prší už tretí deň, na viacerých miestach sú povodne  Korzár
 5. Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu pred povodňami - Korzár SME  Korzár
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Klus nebude sprevádzať Matoviča na samite v Bruseli  PRAVDA.sk
 2. Premiér nevezme Klusa do Bruselu, nemá dôvod byť ústretový voči SaS  SME.sk
 3. Medzi premiérom a SaS to stále vrie: Matovič odpísal Klusa! Do Bruselu nepôjde, nebudem ústretový  Topky
 4. Matovič: Keď bude treba vypnúť Slovensko, pošlite účty Sulíkovi  PRAVDA.sk
 5. Konflikt v koalícii sa vyostruje: Tvrdý odkaz Matoviča SaS  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Portugalská záhada. Ako sa mohol Cristiano Ronaldo nakaziť koronavírusom?  ŠPORT.sk
 2. Cristiano Ronaldo má koronavírus, čaká ho karanténa  SME.sk
 3. Cristiano Ronaldo je pozitívny na koronavírus | REFRESHER.sk  REFRESHER
 4. Cristiano Ronaldo bol pozitívny na koronavírus | Šport.sk  ŠPORT.sk
 5. Veľké problémy pre Portugalsko: Cristiano Ronaldo má koronavírus  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hráči Slovana Bratislava mali pozitívne testy na koronavírus  SME.sk
 2. Tipos extraliga: Koronavírus zasiahol HC Slovan Bratislava | Šport.sk  ŠPORT.sk
 3. Nakazilo sa až 18 hokejistov Slovana, tím mieri do karantény  TA3
 4. Astronomicky vysoké čísla hlási už aj Slovan: Takmer celý káder bojuje s koronavírusom!  Športky
 5. Slovan hlási 18 pozitívne testovaných hráčov, odkladá zápasy  Hokejportal
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
FOTO 16-ročný Mercedes Karla Gotta: Inzerát NA PREDAJ… Z tej sumy sa vám zatočí hlava!  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mercedes predstavil extrémnu off-road verziu elektromobilu EQC - "4x4²"  Tesla magazín
 2. Mercedes-Benz EQC 4x4²: Elektrické SUV si trúfa na géčko. Kde však 'natankuje'?  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prvý raz zomrel človek, ktorý sa opakovane nakazil koronavírusom  TA3
 2. Zomrela pacientka († 89), ktorá sa dvakrát nakazila COVID-19: Jej testy ukázali čosi znepokojivé  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prekvapivý výsledok volebného prieskumu: Trump na kolenách, Biden vedie o 17 percent!  Topky
 2. Biden v prieskume vedie pred Trumpom o rekordných 17 percent  PRAVDA.sk
 3. Prieskum: Biden v trháku, Trumpovi tečie do topánok!  NOVÝ ČAS
 4. Biden má pred Trumpom rekordný náskok, naznačil prieskum  SME.sk
 5. Biden vystríha časť Američanov: Pre Donalda Trumpa ste nahraditeľní, ste v podstate nikto!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tréner Maroš Molnár vyzval hlavného hygienika do premien  Pluska.sk
 2. Tréner Molnár z Extrémnych premien zaťal do živého: Šokujúci odkaz hlavnému hygienikovi Mikasovi  NOVÝ ČAS
 3. Maroš Molnár: PRAVDA o pozvaní Mikasa do Extrémnych premien  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE Slovensko bojuje s počasím: Hasiči evakuovali desiatky osôb zo zaplavených oblastí, situácia je kritická  Topky
 2. Povodňová aktivita na väčšine slovenských tokov!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ako COVID-19 poznačil Kňažka? Ďakuje zdravotníkom za záchranu života  PRAVDA.sk
 2. Kňažko pozitívny na koronavírus: Už je doma z nemocnice... FOTO Choroba ho úplne zničila!  Topky
 3. Na takéhoto Kňažka zabudnite! Zdrvujúci pohľad na herca: Takto ho zničil Covid-19  NOVÝ ČAS
 4. FOTO zničeného Milana Kňažka: Takto ho zmenil koronavírus plus odkaz vláde  Pluska.sk
 5. Kňažko, ktorý sa lieči na COVID, šokoval aktuálnou FOTO  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Čaputová dôveruje prijatým opatreniam proti koronavírusu  SME.sk
 2. V utorok pribudlo ďalších 1 410 prípadov koronavírusu, najviac ich má opäť Žilinský kraj  Žilinak.sk
 3. Nový rekord. Na Slovensku pribudlo 1410 prípadov koronavírusu  REFRESHER
 4. Koronavírus Trenčín: 124 pozitívnych - SME  SME.sk
 5. V Čching-tao plánujú otestovať 9,4 milióna ľudí  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šok a zdesenie! Mária Bartalos vyvolala fotografiou syna v rúšku na internete hystériu  PRAVDA.sk
 2. Mária dala synčekovi rúško, tie reakcie sú naozaj na zamyslenie  Najmama.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Cichanovská dala Lukašenkovi ultimátum: Ak neodstúpi, krajina vstúpi do štrajku  Aktuality.sk
 2. Cichanovská: Ak Lukašenko neodstúpi, nastane peklo!  NOVÝ ČAS
 3. Ultimátum pre Lukašenka: Ak neodstúpi, krajina podľa Cichanovskej vstúpi do štrajku  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Miláne zatkli ženu, na ktorú vydala zatykač Svätá stolica  Aktuality.sk
 2. Polícia zadržala údajnú ženu kardinála Becciu: Obdržať mala tisíce, zatykač na ňu vydala Svätá stolica  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Pre desať okresov platí výstraha 3. stupňa pred povodňami  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hladiny riek stúpli, Hornád sa vylial. Voda zaplavila cesty i dvory  TA3
 2. Rieky dosiahli na väčšine územia stupeň povodňovej aktivity  PRAVDA.sk
 3. ONLINE Slovensko bojuje s počasím: Záplavy hrozia na viacerých miestach, kolaps dopravy a Orava pod snehom  Topky
 4. V obci Baldovce vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity  Teraz.sk
 5. Dážď dvíha hladiny riek. Problémy sú aj v žilinskom regióne  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič:ovi praskli nervy: Vygooglite si, kde sa šíri korona  Pluska.sk
 2. Lanári SaS poslancov OĽaNO k sebe? Nečakané odhalenie!  NOVÝ ČAS
 3. V SaS sa rebel proti Sulíkovi nenašiel. Poslanci stoja za šéfom strany  Webnoviny.sk
 4. Sociálne siete ako Facebook sú bojiskom politických elít  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič označil návrh Sulíka za tliachaniny. O opatreniach rozhodujú odborníci  SME.sk
 2. Matovič obhajoval zatváranie reštaurácií: Nie je to rozhodnutie vlády, ale odborníkov  HNonline.sk
 3. Matovič zmietol návrh Sulíka v prípade opatrení zo stola: Sú to tliachaniny!  NOVÝ ČAS
 4. Matovič a Sulík si opäť „skočili do vlasov“, vláda nerozhoduje o zatváraní reštaurácií a prevádzok  Webnoviny.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vláda schválila rozpočet. Deficit bude cez sedem percent  HNonline.sk
 2. Vláda schválila rozpočet na budúci rok. Čo je v Hegerovom návrhu?  PRAVDA.sk
 3. Je to definitívne! Vláda rozhodla o rekordnom zadlžovaní: Rozpočet sa rodil sa v ťažkých časoch, priznal Heger  Topky
 4. Budúcoročný štátny rozpočet bude v deficite  Aktuality.sk
 5. Ekonomický newsfilter: Matovičova vláda sa v tichosti pokúsila o faul  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Liga národov: Ukrajina - Španielsko 1:0  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Španieli šokujúco zlyhali na Ukrajine, v Lige národov nečakane zaváhal aj gigant z Nemecka!  Športky
 3. VÝSLEDKY: Liga národov - 13. október (utorok)  SME.sk
 4. Ukrajina - Španielsko (Liga národov) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 5. Prvýkrát v histórii. Ukrajinskí náhradníci pokorili Španielov - Ostatné  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Richard Müller s novým albumom pripomína úlohu krásy a poézie v ťažkých časoch  Hudba.sk
 2. Richard Müller vydáva nový album. Po rokoch si piesne opäť zložil sám  Webnoviny.sk
 3. Richard Müller má nový album Hodina medzi psom a vlkom: Pripomína ním, že aj v týchto ťažkých časoch má poézia a krása v našich životoch svoje miesto!  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Haberova žena klame telom: Vystavuje sa len v podprsenke... Táto bohyňa má fakt 50?!  Topky
 2. Daniela Peštová exkluzívne pre Pravdu: Na modelingu nestojí svet  ŽENA.PRAVDA.SK
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Česku pribudlo vyše 4300 prípadov, hlásia i desiatky úmrtí  TA3
 2. V Česku zomrel rekordný počet ľudí s koronavírusom  PRAVDA.sk
 3. Česko už v počte nakazených prekonalo Čínu: Za jediný deň zomrelo na COVID 31 ľudí  NOVÝ ČAS
 4. Máme viacero nových obetí nákazy, pribudlo vyše 500 infikovaných  TA3
 5. V Česku pribudlo v pondelok 4310 nakazených a 31 úmrtí  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rieky dosiahli na väčšine územia stupeň povodňovej aktivity, vodohospodári sú v teréne  Aktuality.sk
 2. Hydrologická situácia sa zhoršuje, informuje  Denník N
 3. Cesta medzi Spišskou Belou a Bušovcami je pre hustý dážď neprejazdná  Korzár
 4. Neprejazdná cesta pre hustý dážď  NOVÝ ČAS
 5. V Medzeve evakuovali niekoľko obydlí, ktoré  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Turista našiel pri Piešťanoch strieborný poklad  zpiešťan.sk
 2. Turista sa pozrel pod vyvrátený strom, našiel stredoveký poklad  TA3
 3. Prechádzka v Piešťanoch mu zmenila život: Muž sa pozrel pod vyvrátený strom, sila, čo našiel!  NOVÝ ČAS
 4. Pod vyvráteným stromom pri Piešťanoch našiel turista strieborný poklad  SME.sk
 5. Poklad stredovekých strieborných mincí našiel turista pri Piešťanoch  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NHL: Boston Bruins čaká pokles | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Zlé predpovede pre Boston: Chára je pasívny, tím čaká úpadok  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zdrvujúca správa. Spevák má štvrté štádium rakoviny, tumor sa nedá vyoperovať  TV MarkízaZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zdrvujúca správa! Zomrela slávna Berta z Dva a pol chlapa  TVNOVINY.sk
 2. Veľmi smutná správa: Zomrela obľúbená Berta z Dva a pol chlapa  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
V Česku zomrel v pondelok rekordný počet ľudí s koronavírusom  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Máme viacero nových obetí nákazy, pribudlo vyše 500 infikovaných  TA3
 2. V Česku zomrel rekordný počet ľudí s koronavírusom  PRAVDA.sk
 3. Česko už v počte nakazených prekonalo Čínu: Za jediný deň zomrelo na COVID 31 ľudí  NOVÝ ČAS
 4. V Česku pribudlo v pondelok 4310 nakazených a 31 úmrtí  Pluska.sk
 5. Čechom hrozí lockdown, vláda sprísňuje opatrenia - Domáce  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Ministerka kultúry vyzvala umelcov, aby vypĺňali formulár. Je potrebný na zber dát  Aktuality.sk
 2. Dôležitá výzva ministerky Milanovej kultúrnej obci: Čas máte len do 19. októbra  NOVÝ ČAS
 3. Ministerka kultúry Milanová: Chceme vám pomôcť, vyplňte formulár, zaregistrujte sa  PRAVDA.sk
 4. Nové opatrenia opäť pochovajú kultúru. Niečo predsa len zostane otvorené  Hudba.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Liga národov: Marek Hamšík pred zápasom s Izraelom: Chceme sa odlepiť z dna  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zánický: Prečo Peter Sagan vyhral 10. etapu na Giro 2020  SME.sk
 2. Peter Sagan na Giro d'Italia 2020 - výsledky 10. etapy | Šport.sk  ŠPORT.sk
 3. Šokujúce FOTO Sagan pri víťazstve: Na trati to bol boj  Pluska.sk
 4. ONLINE: Peter Sagan na Giro d'Italia 2020 - 10. etapa LIVE (výsledky)  SME.sk
 5. Fenomenálne víťazstvo: Sagan sa konečne dočkal triumfu!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Poľsku počas zneškodňovania vybuchla bomba: Bola z druhej svetovej vojny  Topky
 2. V Poľsku zneškodnia bombu z druhej svetovej vojny  SME.sk
 3. V poľskom meste vybuchla bomba počas zneškodňovania  NOVÝ ČAS
 4. VIDEO Pred zneškodním vyše 5-tonovej bomby z vojny evakuovali v Poľsku stovky ľudí  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Podiel nakazených medzi zdravotníkmi klesá, hlási WHO  Aktuality.sk
 2. Podiel infikovaných KORONAVÍRUSOM medzi zdravotníkmi klesá, tvrdí WHO  Topky
 3. Koronavírus zabíja na celom svete, jedna vec sa však podľa WHO mení: Konečne!  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
V Maďarsku odsúdili Slováka, ktorý v kufri auta pašoval priateľku do Chorvátska  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Martinská nemocnica narazila na svoje kapacity, zastavila príjem pacientov zo severu  Aktuality.sk
 2. Nemocnica v Martine už nakazených neprijíma, nemá voľné lôžka  TA3
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pribudlo 531 nových chorých, jedna nemocnica už pre nápor neprijíma pacientov  Najmama.sk
 2. Martinskú nemocnicu zaťažili pacienti s Covid-19 z Oravy, obmedzila hospitalizácie  REFRESHER
 3. Nemocnica v Martine pripravuje ďalšie lôžka a dopĺňa zdravotníkov  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ultimátum pre Lukašenka: Ak neodstúpi, krajina podľa Cichanovskej vstúpi do štrajku  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výstraha: Silný dážď rozvodňuje rieky, hasiči majú desiatky výjazdov  Aktuality.sk
 2. Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu pred povodňami - Korzár SME  Korzár
 3. SHMÚ: Na východe platí 3.stupeň výstrahy pred povodňou  Aktuality.sk
 4. Hydrologická situácia sa zhoršuje, informuje  Denník N
 5. Situácia na Slovensku sa dramatizuje: FOTO Hydrológovia vyhlásili najvyšší stupeň povodňovej aktivity  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Anglický futbal má veľký problém. Niektoré kluby môžu zaniknúť, varuje Wenger  ŠPORT.sk
 2. Manchester United a Liverpool chcú reformu Premier League. Boris Jonhson je proti  Šport7.sk
 3. Liverpool a United žiadajú zúžiť ligu. K reforme sa vyjadril aj premiér  PRAVDA.sk
 4. Boris Johnson je proti navrhovanej reforme anglického futbalového systému  ŠPORT.sk
 5. Na stole je rozsiahla reforma Premier League! Revolučný návrh a podpora veľkej šestky  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Osobnosti reagujú na škandalózne zábery nahého Weissa  Pluska.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Liga národov 2020/2021: Tréner Hapal mal pozitívny test  SME.sk
 2. Liga národov: Pavel Hapal má koronavírus  ŠPORT.sk
 3. Tréner reprezentácie sa nakazil aj s časťou realizačného tímu  TA3
 4. Komplikácie pred Ligou národov: Koronavírus má aj tréner Hapal!  NOVÝ ČAS
 5. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dacia zverejnila upútavku na cenovo najdostupnejší elektromobil v Európe  Tesla magazín
 2. Premiéra už o pár dní: Prichádza lacný elektromobil Dacia i koncept hatchbacku Renault  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pápež František dostal vodíkové auto  SME.sk
 2. Pápež František dostal vodíkový papamobil značky Toyota  Tesla magazín
 3. Pápež František dostal vodíkový papamobil Toyota Mirai  Pluska.sk
 4. Pápež František dostal do daru nové vodíkové auto. Na jednu nádrž prejde 500 km  Fontech
 5. Vzácny dar z Japonska: Pápež sa teší špeciálnemu papamobilu  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google