1. Slovenský futbalový zväz prerušil všetky svoje súťaže až do odvolania  ŠPORT.sk
 2. Koronavírus nám opäť zoberie radosť z futbalu: Futbalový zväz oznámil smutnú správu!  Športky
 3. Slovenský futbalový zväz pozastavil až do odvolania všetky seniorské súťaže  TVNOVINY.sk
 4. Futbaloví fanúšikovia na Slovensku smútia: SFZ pozastavuje súťaže  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mitsubishi oficiálne: Eclipse Cross PHEV naozaj príde do Európy!  Podkapotou.sk
 2. Mitsubishi Eclipe Cross dostane plug-in hybrid  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Základná verzia "Tesla-killera" Lucid Air ponúkne dojazd 650 km. Čo cena?  Tesla magazín
 2. Tesla Model X dostáva vyšší dojazd, Model S nižšie ceny, FSD už čoskoro  Tesla magazín
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Nemecko zaradí na zoznam rizikových oblastí už celé Slovensko  Topky
 2. Pokazili sme si to: Nemecko zaradí na zoznam rizikových oblastí už celé Slovensko  NOVÝ ČAS
 3. Nemecko zaradí na červený zoznam už celé Slovensko, cestovateľov čaká karanténa  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS von der Leyenová odchádza zo summitu do izolácie: Člen jej tímu je infikovaný  Topky
 2. Šéfka eurokomisie predčasne odchádza zo summitu EÚ, ide do izolácie  Aktuality.sk
 3. Nečakané komplikácie! Šéfka eurokomisie predčasne odchádza zo summitu EÚ, ide do izolácie  NOVÝ ČAS
 4. Koronavírus: Von der Leyenová odišla do izolácie  SME.sk
 5. Von der Leyenová: Únia neuzavrie s Britániou na dohodu za každú cenu  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Česko má najhoršie čísla v EÚ, celosvetovo je štvrté v počte úmrtí za týždeň  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Detaily o šírení nákazy: Na týchto miestach sa Slováci infikovali  Topky
 2. ÚVZ SR: COVID-19 sa šíri najmä v rodinách a na pracoviskách  Teraz.sk
 3. Korona na Slovensku: Kde je riziko nákazy najväčšie?  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gröhling: Miest v materských školách je dosť, musíme ich riešiť však lokálne  Topky
 2. Škôlky budú od budúceho roka povinné pre deti od päť rokov. Miest je dosť, tvrdí Gröhling  HNonline.sk
 3. Minister Gröhling: Miest v materských školách je dosť, musíme ich riešiť však lokálne  NOVÝ ČAS
 4. Gröhling: Miest v materských školách je dosť, musíme ich ale riešiť lokálne  SME.sk
 5. Škôlky žiadajú na udržanie zamestnanosti finančnú pomoc od štátu, Gröhling eviduje tisíce žiadostí - vŠkolstve.sk  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. P. Pellegrini: Avizované opatrenia sú ako deravé koleso pre topiaceho  Teraz.sk
 2. KORONAVÍRUS Pellegrini kritizuje nové opatrenia: Je to nedostatočná a slabá pomoc  Topky
 3. Pellegrini si kopol do Matoviča a spol.: Avizované opatrenia sú ako deravé koleso pre topiaceho  NOVÝ ČAS
 4. Sú ako deravé koleso pre topiaceho sa, kritizuje opatrenia Hlas-SD  TA3
 5. Pellegrini: Opatrenia pre cestovný ruch? Je to nedostatočná a slabá pomoc  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kotlebovec si podal Kuffu a ĽSNS pre reči o koronavíruse: Už sa to nedá počúvať  Aktuality.sk
 2. VIDEO: Kotlebov poslanec naložil všetkým kolegom v parlamente popierajúcim koronavírus  Dobré noviny
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hrádza pri Hornáde neďaleko Gyňova nevydržala. Pretrhla sa  Korzár Košice
 2. Hornád pri Košiciach pretrhol starú hrádzu - Regióny  PRAVDA.sk
 3. VIDEO Na východe sa pretrhla hrádza: Rieka Hornád ZAPLAVUJE okolie!  Pluska.sk
 4. Hornád pri Košiciach pretrhol starú hrádzu, zdrvujúci pohľad pre poľnohospodárov  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nasrdený Kollár vyhodil poslancov z bufetu, nechal im len pitnú vodu na WC  PRAVDA.sk
 2. Rázny zásah Kollára: VIDEO Bufet sa zatvára! Poslanci budú mať len pitnú vodu na záchode  Topky
 3. Kollár rozhodol, že poslanci nebudú využívať parlamentnú jedáleň  SME.sk
 4. Kollár reaguje na kritiku. Poslanci nebudú mať prístup do jedálne  HNonline.sk
 5. Do kauzy "parlamentný bufet" vstupuje Kollár: Poslanci budú mať len pitnú vodu na záchode!  Dnes24.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Slovensko - Izrael (góly + zostrih, Liga národov)  SME.sk
 2. Zo šatne Slovenska sa ozýva veľké sklamanie: Marek Hamšík hovorí o odovzdaní srdca  NOVÝ ČAS
 3. VIDEO: Ako hráči hodnotia futbal Slovensko - Izrael  SME.sk
 4. Hamšík: Strašné! To sa nesmie stávať  NOVÝ ČAS
 5. VIDEO: Marek Hamšík a jeho gól v zápase Slovensko - Izrael  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďalší babyboom v českom showbiznise: Pizingerová porodila  Pluska.sk
 2. Vdova po Svobodovi porodila v 48 rokoch: FOTO z pôrodnice, pozrite na ňu!  Topky
 3. Napriek vyššiemu veku je Vendula už dvojnásobnou mamičkou, na pôrod sa teší aj Monika Beňová  Najmama.sk
 4. Vendula Pizingerová porodila  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Volkswagen Golf GTI Clubsport - čerstvý prírastok do veľkej rodiny je ešte ostrejší  Podkapotou.sk
 2. VW Golf Clubsport: Najrýchlejšie GTI má 221 kW. Dýcha na krk erku  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výstrih bez podprsenky rozdelil fínsku spoločnosť. Premiérku bránia aj kritizujú  SME.sk
 2. Fínska premiérka pózovala pre časopis bez podprsenky. Odvážna fotografia vyvolala diskusiu  Interez.sk
 3. Odvážna fotografia mladej fínskej premiérky vyvolala polemiku  Teraz.sk
 4. Fotka fínskej premiérky v módnom časopise vyvolala polemiku  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Z vraždy dôchodcu na Liptove obvinili 15-ročného chlapca  Aktuality.sk
 2. V Jamníku podľa polície vraždil len 15-ročný chlapec  PRAVDA.sk
 3. AKÚ CENU MÁ ŽIVOT? Na Liptove mal vraždiť 15-ročný chlapec pre 120 eur  Teraz.sk
 4. Na Liptove došlo k tragickej udalosti, 15-ročný mladík na smrť dobodal 82-ročného dôchodcu  Žilinak.sk
 5. V Jamníku vraždil 15-ročný chlapec - SME | MY Liptov  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Od dnes platia sprísnené protipandemické opatrenia.  Interez.sk
 2. PRIPOMÍNAME: Dnes vstupujú do platnosti prísnejšie opatrenia  Teraz.sk
 3. Sprísnili pravidlá pre rúška, podujatia i bary. Pozrite si, čo sa mení  TA3
 4. Takto budeme žiť: VEĽKÝ ŤAHÁK obmedzení a zákazov platných od 15. októbra  Dnes24.sk
 5. Od zajtra sa do akvaparkov, kín či divadiel nedostanete!  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Nový rekord v Česku: zistili vyše 9 500 nakazených. Zomrelo 35 ľudí  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V zamorenej Prahe idú postaviť poľnú nemocnicu pre stovky ľudí  TA3
 2. Česká armáda začne v sobotu stavať v Prahe poľnú nemocnicu  Aktuality.sk
 3. KORONAVÍRUS Situácia v Česku je alarmujúca: Armáda začne stavať v Prahe poľnú nemocnicu  Topky
 4. Koronavírus: Česká armáda postaví v Prahe nemocnicu  SME.sk
 5. ONLINE: Vírus sa rýchlo šíri už i v Nemecku, v Prahe postavia poľnú nemocnicu  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Namiesto nápravy kolaps. Chaos v obrane nabáda k návratu Škrtela  PRAVDA.sk
 2. Liga národov: Slovensko proti Izraelu zhorelo v obrane  ŠPORT.sk
 3. Liga národov: Slovensko proti Izraelu zhorelo v obrane | Šport.sk  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Adela Vinczeová oslavovala 40-ku: Zabudnite na luxusné dary, Viktor jej dal... TO je ale krása!  Topky
 2. Čerstvá 40-nička Adela Vinczeová: EMOTÍVNY DAR od Viktora  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Navaľnyj zverejnil výšku nákladov na svoj prevoz a hospitalizáciu v Berlíne  Topky
 2. Splnil svoj sľub: Navaľnyj zverejnil výšku nákladov na svoj prevoz a hospitalizáciu v Berlíne  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Vírus sa rýchlo šíri už aj v Nemecku, Česko má 9544 nákaz  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus: Nemecko zaznamenalo rekordných 6638 nových prípadov  Aktuality.sk
 3. KORONAVÍRUS sužuje svet: Nemecko zaznamenalo rekord, viac ako 6-tisíc nových prípadov  Topky
 4. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 15.10.2020  SME.sk
 5. Nemecko hlási najviac nových prípadov od marca  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: V Česku pribudlo 9544 prípadov, v Británii 19 724  Aktuality.sk
 2. Koronavírus na Slovensku, ale aj v zahraničí  Pluska.sk
 3. ONLINE Na Slovensku pribudli úmrtia na ochorenie Covid-19!  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Na svätých omšiach môže byť šesť ľudí vrátane kňaza, potvrdila to Konferencia biskupov  Topky
 2. Na omšiach môže byť maximálne šesť ľudí vrátane kňaza  Aktuality.sk
 3. Obmedzenia aj v kostoloch: Na svätých omšiach môže byť maximálne šesť ľudí vrátane kňaza  NOVÝ ČAS
 4. Biskupi konzultovali opatrenia s hygienikmi. Omše sa môžu konať so šiestimi ľuďmi  HNonline.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. POZOR na POVODNE! Najvyššia výstraha platí pre TENTO okres Bratislavského kraja  Bratislava24
 2. Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov  Aktuality.sk
 3. Pozor. Pre tieto okresy platí najvyššia výstraha pred povodňami  TA3
 4. POZOR: Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov  Teraz.sk
 5. Pre desať okresov platí výstraha 3. stupňa pred povodňami  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Koronavírus na Slovensku dnes (správy a vývoj Covid-19)  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Sulík neprišiel na vládu so žiadnym návrhom, tvrdí Matovič  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pribudlo rekordných takmer 2-tisíc nových prípadov koronavírusu - Domáce  PRAVDA.sk
 2. KORONAVÍRUS Ďalší smutný rekord: Pribudlo takmer 2 000 nových prípadov! Matovič opäť dourážal Sulíka  Topky
 3. Matovič po rekordnom náraste: Obávam sa devastačných následkov bludov šírených SaS  HNonline.sk
 4. Na Slovensku pribudlo rekordných 1929 nových  Denník N
 5. Devastačné bludy, cynická hra. Premiér sa opäť pustil do SaS  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Francúzsko znova vyhlási stav zdravotnej núdze  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Francúzsko pritvrdzuje: Stav zdravotnej núdze, zákaz nočného vychádzania  Topky
 3. Hrozí zákaz vychádzania? Francúzsko vyhlási núdzový stav  NOVÝ ČAS
 4. Premiér nevezme Klusa do Bruselu, nemá dôvod byť ústretový voči SaS  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Od štvrtka budú rúška povinné takmer všade. Sú však aj výnimky  PRAVDA.sk
 2. Slováci, pozor! Od štvrtka bude nosenie rúška povinné takmer všade: Kto bude mať výnimku?  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus: Od štvrtka bude nosenie rúška povinné takmer všade  Aktuality.sk
 4. Od zajtra budú rúška povinné všade. Hygienici ukázali výnimky  HNonline.sk
 5. Od štvrtka bude nosenie rúška povinné takmer všade, sú aj výnimky  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Sagan siahal na ďalší triumf! Bolo to tesné, ale Demare je na Gire nezastaviteľný  Športky
 2. Peter Sagan skončil druhý v 11. etape Giro  Denník N
 3. Skvelý Sagan bojoval o ďalšie víťazstvo: Triumf mu opäť zobral Demare  NOVÝ ČAS
 4. Sagan skončil druhý v 11. etape Giro d'Italia, zdolal ho len Demare  Teraz.sk
 5. VIDEO: Sagan potvrdil formu a v 11. etape Giro d'Italia skončil druhý za Demareom  TVNOVINY.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Slovenkám zostali oči pre plač! Známy hokejista je už v chomúte: Áno povedal útlej brunetke!  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Lukašenko je v úzkych a jeho okrúhly stôl vo väzení je na smiech, vravia bieloruské analytičky  Denník NZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Kotlebovci spustili štvavú kampaň: Vyhrážky sudkyni Sabovej! Šíria FOTO inej ženy  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Macron nariadil nočný zákaz vychádzania  SME.sk
 2. Majú domáce väzenie: Macron nariadil zákaz vychádzania  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Francúzsko pritvrdzuje: Stav zdravotnej núdze, zákaz nočného vychádzania  Topky
 4. "Musíme konať," vyhlásil Macron a nariadil nočný zákaz vychádzania vo viacerých mestách  HNonline.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prezidentka podpísala novelu o ochrane verejného zdravia. Jej časť napadla na Ústavnom súde  HNonline.sk
 2. Prezidentka podpísala novelu týkajúcu sa ÚVZ, časť napadne na Ústavnom súde  PRAVDA.sk
 3. Čaputová novelu o verejnom zdraví nevetovala, no časť napadne  SME.sk
 4. Prezidentka podpísala novelu týkajúcu sa ÚVZ, časť o ušlom zisku napadne na Ústavnom súde  Topky
 5. Prezidentka podpísala novelu týkajúcu sa verejného zdravia  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Saganov kolega spôsobil hromadný pád: Za nebezpečný manéver ho zosadili z pódia  Športky
 2. VIDEO: Pascal Ackermann spôsobil pád na Scheldeprijs 2020  SME.sk
 3. VIDEO: Scheldeprijs: Ewan vyhral šprintérsku klasiku, Saganov kolega zavinil v závere pád  ŠPORT.sk
 4. Saganov kolega spôsobil hrozivý pád. Obrali ho o druhé miesto  PRAVDA.sk
 5. VIDEO Saganov kolega spôsobil hromadný pád: Za nebezpečný manéver ho rozhodcovia potrestali  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Slovensko - Izrael (futbal LIVE stream, dnes)  SME.sk
 2. Liga národov: Slovensko - Izreal 2:3  ŠPORT.sk
 3. Výborne rozohraný zápas skončil trpkou prehrou: Slováci premrhali dvojgólové vedenie  Športky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Škótsko - Česko (Liga národov) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Liga národov: Česko - Škótsko 0:1  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Spider-man: Miles Morales ponúkol niekoľko detailov o príbehu a možnostiach hry  Sector.sk
 2. Nový Spider-Man sa ukazuje v novej grafike. Miles Morales a Peter Parker sú hviezdami nového traileru  REFRESHER
 3. Pozrite si súboj s prvým bossom v Spider-Man: Miles Morales a aj nové informácie o hre  Gamesite.sk
 4. Nové zábery zo Spiderman: Miles Morales  Sector.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Česku za stredu zatiaľ pribudlo 5679 nových prípadov KORONAVÍRUSU  Topky
 2. V Česku pribudlo 8325 nových prípadov  Teraz.sk
 3. V Česku pribudlo 8325 nových prípadov a 22 obetí. Platia prísne protipandemické opatrenia  Interez.sk
 4. KORONAVÍRUS V Česku pribudlo viac ako 8-tisíc nových prípadov, platia sprísnené opatrenia  Topky
 5. Druhý nepriaznivý rekord v Česku! Počet nakazených za jeden deň prekročil opäť hranicu 8000  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS V Česku platia nové pravidlá, polícia bude prísnejšie kontrolovať ich dodržiavanie  Topky
 2. Česká polícia bude prísnejšie kontrolovať opatrenia  SME.sk
 3. Prísni českí policajti: Zásah v reštaurácii, lietali mastné pokuty!  NOVÝ ČAS
 4. Čechov kosí korona: Pribudli ďalšie tisíce infikovaných  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovičov núdzový stav je v súlade s ústavou, potvrdil Ústavný súd  SME.sk
 2. Od štvrtka platia nové opatrenia  NOVÝ ČAS
 3. Od zajtra sa do akvaparkov, kín či divadiel nedostanete!  Pluska.sk
 4. Výbor zaviazal vládu, aby denne zverejňovala dáta o COVID-19  SME.sk
 5. Vláda navrhuje obmedziť možnosť žiadať náhradu ušlého zisku, tvrdí PS  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Antonín Panenka prekonal koronavírus a prepustili ho z nemocnice  ŠPORT.sk
 2. Panenku prepustili z nemocnice, stále ho však trápi zápal pľúc  PRAVDA.sk
 3. Antonín Panenka mal negatívny test na koronavírus  SME.sk
 4. Panenku prepustili z nemocnice, zdravie ho však trápi naďalej  TA3
 5. Panenku po zlepšení stavu prepustili z nemocnice, stále ho však trápi zápal pľúc  TVNOVINY.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Podarilo sa mu nemožné! Valábik dva mesiace tajil svadbu  Pluska.sk
 2. Slovenkám zostali oči pre plač! Známy hokejista je už v chomúte: Áno povedal útlej brunetke!  Topky
 3. Bývalý hokejista Boris Valábik je už v chomúte! Svadbu tajil dva mesiace  NOVÝ ČAS
 4. Slovenky zaplačú. Jeden z najsexy športovcov sa oženil  TVNOVINY.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Herci prišli do štúdia a... Všetci šiesti sa NAKAZILI, aj Evík zo Slunce, seno!  Topky
 2. Českí herci spolu nahrávali, všetci dostali koronavírus!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Do Európy prichádza ďalší čínsky elektromobil - DFSK Seres 3  Tesla magazín
 2. Do Európy mieri ďalší lacný čínsky SUV elektromobil. Cena je opäť skutočne nízka  Fontech
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. EÚ zakázala 'rollsu' svietiacu sošku na maske. Trucpodnik za brexit?  PRAVDA.sk
 2. Toto je gól. Európska únia zakázala podsvietenú sošku Rolls Royce - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google