1. KORONAVÍRUS Nový covidový pavilón v Ružomberku je prázdny: Ventilácie sú nefunkčné, tvrdí lekár  Topky
 2. Covidový pavilón v Ružomberku je plne funkčný. Aktuálne je v ňom vyše desať pacientov  Hudba.sk
 3. Pavilón pre liečbu COVID-19 v Ružomberku je plne funkčný, umiestnili aj prvých pacientov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. Pľúcne ventilátory: Chýbajú filtre a školený personál  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Linz - Bratislava Capitals (hokej LIVE dnes)  SME.sk
 2. EHC Black Wings Linz - Bratislava Capitals (ICE Hockey League)  ŠPORT.sk
 3. Bratislava Capitals prišla o trénera: Na lavičku sa dočasne postaví Pašek  Športky
 4. Bratislava sa odlepila od dna tabuľky  NOVÝ ČAS
 5. Ice Hockey League: Rostislav Čada z Bratislava Capitals má koronavírus  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Slovensko má viac ako 2-tisíc nových prípadov Covid-19. Vieme, odkiaľ nakazení pochádzajú  Noizz.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Povodne na Slovensku: V Nových Zámkoch vyhlásili mimoriadnu situáciu, je tam pretrhnutá hrádza  HNonline.sk
 2. Primátor vyhlásil v Nových Zámkoch mimoriadnu situáciu  NOVÝ ČAS
 3. Povodne na Slovensku: V Nových Zámkoch vyhlásili mimoriadny stav, je tam pretrhnutá hrádza  HNonline.sk
 4. V Zámkoch vyhlásili mimoriadnu situáciu: Majiteľov chatiek a záhrad vyzvali k evakuácii!  Nové Zámky24
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovensko má prvého víťaza v Eurojackpote - SME  SME.sk
 2. Neuveriteľné šťastie: Slovák vyhral Eurojackpot! Z tej sumy sa vám zatočí hlava  NOVÝ ČAS
 3. Na Slovensku padol historický jackpot, z výhercu je multimilionár  TA3
 4. Slovensko má prvého víťaza lotérie Eurojackpot, vyhral takmer 59 miliónov eur  HNonline.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Miroslav Karhan: Opatrenia sú nezmyselné  ŠPORT.sk
 2. Karhan: Opatrenia sú nezmyselné  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Slovensku aj v Česku sa pri nehnuteľnostiach prejavuje koronavírusová anomália  HNonline.sk
 2. Zažívame koronavírusový paradox. Ceny bytov prudko rastú, kým ekonomika prudko klesá  BLOG.PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lekárska komora žiada od rezortu zdravotníctva plán k mobilizácii ambulantných lekárov  Aktuality.sk
 2. Mobilizácia ambulantných lekárov: Žiadajú odpovede z ministerstva  NOVÝ ČAS
 3. Nemocnice začali povolávať do služby ambulantných lekárov  TA3
 4. Slovenské nemocnice hlásia problém, chýbajú im lekári. Nedostatok personálu je kritický, tvrdí šéf lekárskej komory  REFRESHER
 5. Nesmieme preťažiť nemocnice, komora žiada Krajčího o plán mobilizácie ambulantných lekárov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ešte hrozivejšie čísla. Pribudlo 11 úmrtí a rekordný počet prípadov  TA3
 2. Ešte hrozivejšie čísla. Prekonali sme hranicu v počte nových prípadov  TA3
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
4ka znižuje cenu neobmedzeného paušálu. Ak ho budete platiť z platobnej karty  Živé.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič: EÚ nesmie pri klimatických cieľoch zabudnúť na vlastné záujmy  PRAVDA.sk
 2. Premiér Matovič: EÚ nesmie pri klimatických cieľoch zabudnúť na vlastné záujmy  Aktuality.sk
 3. EÚ nesmie pri klimatických cieľoch zabudnúť na vlastné záujmy, povedal po návrate z Bruselu Matovič  Topky
 4. Emisie, Covid a ako s Britániou. Matovič zhrnul výsledky samitu  TA3
 5. Matovič: Únia nesmie pri klimatických cieľoch zabudnúť na vlastné záujmy  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Útok v Paríži. Bol pri ňom sťatý muž  HNonline.sk
 2. AKTUÁLNE Pri útoku neďaleko Paríža bol sťatý muž  Topky
 3. Pri Paríži podrezali hrdlo učiteľovi. Útok vyšetrujú ako teroristický  PRAVDA.sk
 4. Brutálna smrť ako z hororu: Muž bol sťatý neďaleko školy  Dnes24.sk
 5. Krvavá dráma v Paríži: Vyžiadala si jednu obeť  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Cit pre vkus a módu zdedili po mame: Pozrite, nielen Kate s Meghan sú ikonami  Diva.sk
 2. Krásne dcéry kráľovnej Letizie opäť pred objektívmi! Takto sa vyparádili  ŽENA.PRAVDA.SK
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zastavte Giro! Američania chcú poslať Sagana a spol. domov  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrela bývalá tanečníčka SĽUK-u Heda Melicherová - Divadlo  PRAVDA.sk
 2. Zomrela Heda Melicherová, tanečnica a spoluzakladateľka SĽUKu  TA3
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Korčok mení veľvyslancov v kľúčových krajinách, Káčer ide do Prahy  HNonline.sk
 2. Budeme mať nových veľvyslancov, minister Korčok počíta s Káčerom, Ondrejcsákom či Javorčíkom  Aktuality.sk
 3. Slovensko bude mať nových veľvyslancov v ČR, USA, vo Veľkej Británii i v Rusku, potvrdil Korčok  Topky
 4. Slovensko bude mať nových veľvyslancov v  Denník N
 5. Slovensko bude mať nových veľvyslancov. Kam a koho posielame  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zamorilo nemocnice. V jednej je 48 nakazených zdravotníkov, v druhej 53  TA3
 2. Šokujúca správa: Nemocnice hlásia vyše 100 nakazených zdravotníkov!  Dnes24.sk
 3. Koronavírus: V lučeneckej nemocnici sa nakazilo 48 zdravotníkov, v popradskej 53  Aktuality.sk
 4. V lučeneckej nemocnici stúpa počet infikovaných lekárov aj zdravotníckeho personálu  SME.sk
 5. V lučeneckejnemocnici je nakazených 48 zdravotníkov  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič po príchode z Bruselu: S Angelou Merkelovou sme sa len na seba usmievali cez rúška  HNonline.sk
 2. Premiér Matovič rokoval s Angelou Merkelovou o rozpočte EÚ a o pandémii  Aktuality.sk
 3. Premiér Matovič sa stretol s kancelárkou Merkelovou: Rokovali o rozpočte EÚ aj pandémii  Topky
 4. Lídri neotvoria dohodu o rozpočte. Matovič hovoril s Merkelovou  TA3
 5. Premiér Matovič rokoval s kancelárkou Merkelovou o rozpočte Únie a pandémii  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trump odsúdil belošský rasizmus: Biden kritizoval jeho postoj k pandémii  Topky
 2. Trump odsúdil belošský rasizmus, Biden kritizoval Trumpov postoj k pandémii  Aktuality.sk
 3. Biden smeruje k víťazstvu. V čom je rozdiel oproti roku 2016?  Denník N
 4. Pandemická republika, matka všetkých nespravodlivostí a Hlas s náhubkom (Týždeň podľa  SME.sk
 5. Trump v predvolebnom boji s Bidenom: Povedal, na čo sa čakalo  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Úplný lockdown na Slovensku? Študujem si jeho úspech v Izraeli, priznal minister Krajčí  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Minister Krajčí prezradil ďalšie informácie ohľadom aktuálneho stavu: Situácia je vážna  Topky
 3. Ideme českou cestou. Krajčí hovoril, ako sme na tom s pandémiou  TA3
 4. Krajčí: Situácia bude zlá. Zo dňa na deň sa to zastaviť nedá  HNonline.sk
 5. Minister Krajčí varuje: Situácia je vážna, desivá podobnosť s Českom!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ice Hockey League: Rostislav Čada z Bratislava Capitals má koronavírus  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Giro 2020 a koronavírus. Education First žiada koniec  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pavel Hapal skončil ako tréner národného tímu Slovenska  ŠPORT.sk
 2. Hapal končí ako tréner reprezentácie, SFZ ho navrhol odvolať  TA3
 3. Hapal končí. Nahradí ho Kozákov asistent? - Reprezentácia  PRAVDA.sk
 4. Šokujúca správa pred finále baráže: Hapal pri reprezentácii končí!  NOVÝ ČAS
 5. Reprezentačného trénera Pavla Hapala vymenia  TVNOVINY.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Odhadli, dokedy budú v ČR rásť obrovské počty nakazených  TA3
 2. KORONAVÍRUS Situácia v Česku sa nezlepšuje: Z krajiny hlásia rekordných 9721 infikovaných  Topky
 3. Alarmujúce číslo zdravotníkov v Česku  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Opatrenia boli prijaté neskoro: Zdravotníctvu čoskoro hrozí kolaps, varuje odborník  Topky
 2. Člen pandemickej komisie: Rútime sa do problému, v najlepšom scenári bude 5000 prípadov denne!  NOVÝ ČAS
 3. Lekár Tomáš Szalay: Pandemická komisia a koronaopatrenia  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Premiér Matovič rokoval s Angelou Merkelovou o rozpočte EÚ a o pandémii  Aktuality.sk
 2. Premiér Matovič rokoval s kancelárkou Merkelovou o rozpočte Únie a pandémii  HNonline.sk
 3. Matovič v Bruseli rokoval s kancelárkou Merkelovou o rozpočte EÚ a pandémii  SME.sk
 4. Lídri neotvoria dohodu o rozpočte. Matovič hovoril s Merkelovou  TA3
 5. Matovič rokoval s kancelárkou Merkelovou  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pribudlo 2075 prípadov, na Covid semafore neostal zelený žiaden región  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus: Na Slovensku sa rozhoreli ďalšie červené okresy  Aktuality.sk
 3. Celé Slovensko je červené!  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Remdezivir a iné lieky sú proti ochoreniu covid-19 zrejme neúčinné, tvrdí WHO  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Remdezivir a iné lieky sú proti ochoreniu zrejme neúčinné, tvrdí štúdia WHO  Topky
 3. Štúdia WHO zmarila všetky nádeje o účinnosti lieku na Covid-19: Odborníčka netají sklamanie  NOVÝ ČAS
 4. Veľká štúdia WHO odhalila, že remdesivir a ďalšie lieky proti covidu takmer nezaberajú  HNonline.sk
 5. Spokojnosť s postupom vlády v čase pandémie podľa prieskumu od jari klesá  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ešte hrozivejšie čísla. Prekonali sme hranicu v počte nových prípadov  TA3
 2. ONLINE: Česi majú 9 721 nových nákaz. Ľudia sú už z vírusu unavení  PRAVDA.sk
 3. Vírus sa rýchlo šíri už i v Nemecku, v Prahe postavia poľnú nemocnicu  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Situácia v Česku sa nezlepšuje: Z krajiny hlásia rekordných 9721 infikovaných  Topky
 2. Trest pre portugalskú superstar? Hviezdny Ronaldo zrejme porušil karanténne pravidlá!  Športky
 3. Taliansky minister športu: Ronaldo možno porušil protipandemický protokol  ŠPORT.sk
 4. Slávna speváčka skrýva TELO pred svetom: Paparazzi FOTO vyvolali rozruch!  Topky
 5. Francúz mal deň po zápase so Slovenskom pozitívny test: Kmeňový hráč Arsenalu smeruje do karantény  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Dara Rolins smúti: Fanúšikovia sa dozvedeli zlú správu  TVNOVINY.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tri miliardy ľudí nemajú doma možnosť umyť si ruky  Aktuality.sk
 2. Tri miliardy ľudí si nemôže umyť ruky doma  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trump odsúdil belošský rasizmus, Biden kritizoval Trumpov postoj k pandémii  Aktuality.sk
 2. Trump odsúdil belošský rasizmus: Biden kritizoval jeho postoj k pandémii  Topky
 3. Trump v predvolebnom boji s Bidenom: Povedal, na čo sa čakalo  NOVÝ ČAS
 4. Trump odsúdil belošský rasizmus, Biden kritizoval prezidentov postoj k pandémii  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Meteorológovia očakávajú ďalšie zrážky, hladiny tokov sa môžu opäť zdvihnúť  Aktuality.sk
 2. Hladiny môžu stúpnuť. Vydali výstrahy pred povodňami a dažďom  TA3
 3. SHMÚ varuje pred ďalšími zrážkami: Štyri okresy sa musia pripraviť na povodne, výstraha 3. stupňa!  NOVÝ ČAS
 4. Výstraha: Pri zrážkach sa opäť môžu zdvihnúť hladiny tokov  Aktuality.sk
 5. Minúta po minúte: Východ ešte nemá povodňové trápenie za sebou  Korzár
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Po večierku študentov s COVID-19 univerzita sprísni kontroly  SME.sk
 2. Slovensko nebolo pripravené na pandémiu, zistili kontrolóri NKÚ  TA3
 3. Najvyšší kontrolný úrad: Inštitúcie neboli pripravené na pandémiu, zdravotné pomôcky nakupovali draho  Aktuality.sk
 4. Kritika Správy štátnych hmotných rezerv: Alarmujúce zistenie  NOVÝ ČAS
 5. COVID-19 podľahlo ďalších päť ľudí - SME  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovičov trapas v Bruseli: VIDEO Nepodarený príhovor na kameru a čo tá angličtina, pán premiér?  Topky
 2. Dopletený Matovič. V Bruseli to skúšal v slovenčine aj angličtine  PRAVDA.sk
 3. Trapas Igora Matoviča na samite v Bruseli pri príhovore  Pluska.sk
 4. 15 Igorkov v Bruseli. Hanba? Ale čo by si čakal! - Matthew1801DiMateo  BLOG.PRAVDA.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. UNIQA dokončila prevzatie AXA v strednej a východnej Európe  Aktuality.sk
 2. Banky v eurozóne sú dosť silné na to, aby  Denník N
 3. Uniqa dokončila prevzatie poisťovne Axa. Preberá jej klientov  PRAVDA.sk
 4. Vinohradníci vyzvali ľudí, aby po obmedzeniach - Denník E  Denník N
 5. Čo treba vedieť, keď vás v banke lákajú na podielový fond  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dacia Spring Electric: Toto je on. Prvý elektromobil pre 'chudobných'!  PRAVDA.sk
 2. Dacia Spring: "Najlacnejší elektromobil na európskom trhu" predstavený  Tesla magazín
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: V Česku padol ďalší rekord v počte nakazených  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS V Izraeli klesá počet infikovaných: Krajina zmierňuje opatrenia  Topky
 3. V Izraeli klesá počet nakazených, krajina zmierňuje opatrenia  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Problémy s vodou aj v obci Prochot. Cestu medzi Brehmi a Rudnom už uzatvorili  SME.sk
 2. Desivé fotky stále zatopených slovenských miest  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Česi majú 9 721 nových nákaz. Ľudia sú už z vírusu unavení  PRAVDA.sk
 2. Poľsko má rekordný prírastok nakazených, ohlásilo čiastočný lockdown  SME.sk
 3. Sprísnené opatrenia s nami nik nekonzultoval, sťažujú sa obchodníci  SME.sk
 4. Zákaz zhromažďovania neplatí pre omše - SME  SME.sk
 5. Koronavírus: Nezrovnalosti pri opatreniach hygienikov sa odstránia  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Po tragickej nehode ďalšia rana pre Kralevich: Stavala si načierno, TOTO musíš zbúrať!  Topky
 2. Miss Kralevich po tragédii, pri ktorej zomrela Linh († 18): Toto sa jej vypomstilo!  NOVÝ ČAS
 3. Ružinov chce odstrániť stavbu súkromnej pláže na Zlatých pieskoch  SME.sk
 4. Ani celebrity si nemôžu robiť, čo chcú: Čierna stavba na Zlatých pieskoch má ísť k zemi  Bratislava24
 5. Daniela Kralevich má ďalší problém, zbúrajú jej pláž!  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Hlas sa pustil do vlády. Krajniaka chcú odvolať, na Sulíka podať trestné oznámenie  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Česko opäť prekonalo rekord v počte nakazených. Pribudlo takmer 10-tisíc nových prípadov a desiatky úmrtí  Hudba.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 1929 nakazených, rekord máme aj v počte testov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 2. KORONAVÍRUS Ďalší smutný rekord: Pribudlo takmer 2 000 nových prípadov! Najhoršie sú na tom dva kraje  Topky
 3. Nové prípady nákazy koronavírusom za dnes (15. 10.) - SME  SME.sk
 4. Koronavírus online: Máme rekordný nárast, pribudlo takmer dvetisíc prípadov  HNonline.sk
 5. Matovič ako posol zlých správ: Ohlásil rekordné čísla nakazených! Dobiehame Čechov?  Dnes24.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Orange eviduje výpadok služieb na západnom Slovensku  SME.sk
 2. Orange má ďalší výpadok služieb. Nejde mu internet a TV  Živé.sk
 3. AKTUÁLNE: Orange hlási ďalší masívny výpadok. Ľuďom ponúkajú kompenzáciu 10 centov  TECHBYTE.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Matovič naďalej kritizuje SaS, Sulík vyzval na dodržiavanie opatrení  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hlas-SD avizoval odvolávanie Krajniaka a trestné oznámenie na Sulíka  Aktuality.sk
 2. Hlas avizuje odvolávanie Krajniaka a trestné oznámenie na Sulíka  SME.sk
 3. Pellegriniho Hlas podá trestné oznámenie na Sulíka  HNonline.sk
 4. Na ministra Sulíka chcú podať trestné oznámenie, pre predaj akcií VSE - vEnergetike.sk  Webnoviny.sk
 5. Pellegrini zavelil do útoku: Po krku ide Krajniakovi, na Sulíka chce podať trestné oznámenie  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šírenie koronavírusu potvrdzujú aj dáta z  Denník N
 2. Koronavírus sa šíri medzi obyvateľmi Bratislavy: Potvrdili to vzorky z odpadových vôd  Bratislava24
 3. Analýza odpadových vôd v Bratislave potvrdiila šírenie koronavírusu  NOVÝ ČAS
 4. Šírenie nového KORONAVÍRUSU potvrdzujú aj dáta z odpadových vôd  Topky
 5. Koronavírus sa šíri medzi Slovákmi, dokazujú to vzorky z odpadových vôd - NášVidiek.sk  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minúta po minúte: Máme rekordných 1929 prípadov, Matovič ďalej útočí na Sulíka  Denník N
 2. Viac ako polovica krajín EÚ je na cestovateľskej mape označená červenou farbou  Aktuality.sk
 3. Viac ako polovica krajín EÚ je označená červenou farbou: Zvážia sa ďalšie opatrenia  NOVÝ ČAS
 4. Vyše polovicu krajín EÚ vrátane Slovenska  Denník N
 5. Únia zverejnila novú koronamapu: väčšina bloku vrátane Slovenska je červená  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google