1. Celoplošné testovanie: Armáda predstavila základný plán  SME.sk
 2. Armáda predstavila plán plošného testovania. Takto bude prebiehať  HNonline.sk
 3. Budú nás testovať vojaci? Ministerstvo prehovorilo  NOVÝ ČAS
 4. Ako má vyzerať veľké testovanie? Rezort zverejnil detaily  TA3
 5. Takto by malo prebiehať celoplošné testovanie: Ministerstvo obrany zverejnilo základný plán  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Primátor je kvôli matke v karanténe, izoloval sa i šéf diplomacie  TA3
 2. Minister Korčok už pozná výsledok testu  NOVÝ ČAS
 3. Minister zahraničných vecí I. Korčok je v karanténe  Teraz.sk
 4. Primátor má nakazenú matku, je v karanténe. Izoloval sa i šéf diplomacie  TA3
 5. Minister Korčok je v karanténe  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česká Fortuna liga: Jozef Chovanec je zapletený v korupčnej kauze  ŠPORT.sk
 2. V korupčnej afére v Česku má byť zapletený aj dlhoročný reprezentant: Nechal vymeniť rozhodcu  Športky
 3. Korupcia a český futbal: Jozef Chovanec má byť vinný tiež  SME.sk
 4. Do českej korupčnej aféry je pravdepodobne  Denník N
 5. V českom korupčnom škandáli uviazol aj bývalý tréner Slovana  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel bývalý reprezentant Československa. Kto bol Jozef Obert?  SME.sk
 2. Zomrel Jozef Obert  ŠPORT.sk
 3. Rukami mu prešiel Dubovský. Zomrel legendárny Jozef Obert  PRAVDA.sk
 4. Zomrel bývalý reprezentant Československa Jozef Obert  SME.sk
 5. Zomrel unikátny kanonier Jozef Obert († 82)  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Taliansko sprísňuje opatrenia, v Česku padol nedeľný rekord nakazených  Aktuality.sk
 2. ONLINE: Na svete sa potvrdilo už 40 miliónov prípadov koronavírusu  PRAVDA.sk
 3. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 18.10.2020  SME.sk
 4. Koronavírus: V deviatich francúzskych mestách začal platiť nočný zákaz vychádzania  Aktuality.sk
 5. Pribudlo takmer dvetisíc prípadov, bude sa celoplošne testovať  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pre testovanie zasadne bezpečnostná rada. Pribudli stovky nakazených  TA3
 2. KORONAVÍRUS India zaznamenala najnižší denný prírastok úmrtí za tri mesiace  Topky
 3. Pribudlo množstvo nakazených. Za nedeľu zatiaľ najviac  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dotklo sa jej to, tvrdí premiér o Čaputovej. Zatajil jej testovanie  TA3
 2. Vláda schválila operáciu Spoločná zodpovednosť. Plošné testovanie zabezpečí armáda  Aktuality.sk
 3. Naď: To, čo chystáme, nemá vo svete obdobu. Plošné testovanie začne v štyroch okresoch  HNonline.sk
 4. Celoplošné testovanie: Padlo zásadné rozhodnutie!  NOVÝ ČAS
 5. VIDEO: Naď chce nasadiť všetkých disponibilných vojakov i policajtov  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lekári reagujú na plošné testovanie: Úspech akcie bude záležať od dvoch základných vecí  HNonline.sk
 2. Slovenská lekárska komora vyzýva vládu na odbornú diskusiu k testovaniu  Aktuality.sk
 3. Lekárska komora kritizuje, že vláda  Denník N
 4. Stanovisko lekárskej komory k plošnému testovaniu  HNonline.sk
 5. Šibeničný termín. SLK prehovorila o veľkom testovaní národa  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Neuveriteľná smola Saganovho kolegu, vlastnou chybou skončil na zemi  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Saganov kolega sa porúčal k zemi: Za tento pád si mohol sám, skutočná kuriozita!  Športky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. AKTUÁLNE: Jednu z najsľubnejších vakcín už vyrábajú, dostupná bude už o niekoľko týždňov  Startitup
 2. Začali vyrábať vakcínu proti korone!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: V Poľsku sa národný štadión zmení na poľnú nemocnicu  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Situácia v Poľsku je alarmujúca: Národný štadión sa zmení na poľnú nemocnicu  Topky
 3. Poľská vláda chce vytvoriť poľnú nemocnicu  Denník N
 4. Národný štadión v Poľsku sa zmení na poľnú nemocnicu  NOVÝ ČAS
 5. Poľsku chýbajú zdravotníci a počet infikovaných stúpa, z národného štadióna bude poľná nemocnica - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prokurátor navrhol Trnku vyzliecť z talára  Aktuality.sk
 2. Trnka žiadal o odročenie: Disciplinárne konanie pokračuje, komisia návrh zamietla  Topky
 3. Trnka sa postavil pred disciplinárku, problém bol s miestnosťou  TA3
 4. Konanie s Dobroslavom Trnkom neodročia,  Denník N
 5. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previnenia, tvrdí námestník Generálnej prokuratúry  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Z vyše 5-tisíc testov bolo 860 pozitívnych - Domáce  PRAVDA.sk
 2. KORONAVÍRUS Rekordný počet testov na nedeľu: Pribudli stovky infikovaných, ale aj vyliečených  Topky
 3. Koronavírus: Pribudli stovky nových prípadov, urobilo sa vyše 5-tisíc testov  Dnes24.sk
 4. Koronavírus na Slovensku: Pribudli štyri úmrtia!  NOVÝ ČAS
 5. Na Slovensku pribudlo 860 nakazených koronavírusom a 4 ďalšie obete  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič zvoláva na návrh Čaputovej Bezpečnostnú radu: Situácia je vážna, stojíme pred kľúčovým bojom  HNonline.sk
 2. Po škandále s van tajm je tu ďalší! Matovič zvoláva Bezpečnostnú radu: Pán premiér, čo tá vlajka?  Topky
 3. Plošné testovanie: Matovič zvolal Bezpečnostnú radu  SME.sk
 4. Premiér zvoláva Bezpečnostnú radu v súvislosti s celoplošným testovaním  Aktuality.sk
 5. Čaputová žiada stretnutie Bezpečnostnej rady k testovaniu. Zíde sa v utorok  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí, myslí si 31 percent učiteľov  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Giro d'Italia 2020: Manažér Bory kritizuje testy na COVID-19  ŠPORT.sk
 2. Zo Saganovho tímu Bora sa ozýva kritika: Robia sa chyby, je to tu ako na Divokom západe!  Športky
 3. Manažér Bory Denk kritizoval koronavírusové testy  Teraz.sk
 4. Giro d'Italia: Šéf Petra Sagana kritizuje testy na koronavírus  SME.sk
 5. Manažér Bora-hansgrohe Ralph Denk kritizoval testy: Je to Divoký západ  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Charizmatický slovenský herec: Smrť týždeň pred narodeninami...  Topky
 2. Slovenské herecké nebo – Mikuláš Huba  Teraz.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Británia chce aj naďalej dosiahnuť pobrexitovú dohodu s Úniou  Aktuality.sk
 2. Dvere pobrexitovej obchodnej dohode sú stále pootvorené, tvrdí Británia  Topky
 3. Patová situácia kvôli brexitu: Dohodne sa konečne Británia s EÚ?  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Francúzsko chce po vražde učiteľa vyhostiť stovky podozrivých z extrémizmu  PRAVDA.sk
 2. Francúzsko chce po vražde učiteľa vyhostiť vyše 200 ľudí podozrivých z extrémizmu  Aktuality.sk
 3. Francúzsko chce po vražde učiteľa údajne vyhostiť 231 podozrivých z extrémizmu  Topky
 4. Francúzsko reaguje na vraždu učiteľa. Chce vyhostiť 231 cudzincov podozrivých z extrémizmu  HNonline.sk
 5. Po vražde učiteľa: Francúzsko chce vyhostiť podozrivých  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V okrese Malacky platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami  Aktuality.sk
 2. Na západe hrozia povodne, pre niektoré okresy vydali výstrahu  TA3
 3. Na Záhorí platí výstraha pred povodňami - SME  SME.sk
 4. Počasie nám nedá vydýchnuť: SHMÚ varuje pred povodňami, tieto okresy sa musia mať na pozore  NOVÝ ČAS
 5. Dážď a hroziace povodne: Na Slovensku platia výstrahy, týkajú sa TÝCHTO okresov  Dnes24.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Žigov asistent opísal zákulisie víkendovej debaty: Premiéra Matoviča obvinil z vulgárneho správania  Topky
 2. Premiérov výbuch: Exministra Žigu chcel vraj postaviť k stene a zastreliť!  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Kráľovská etapa druhého týždňa Giro d´Italia totálne poprehadzovala celkové poradie  Hudba.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Otec Matthewa McConaugheyho zomrel pri sexe. Počas vyvrcholenia dostal infarkt, tvrdí herec  REFRESHER
 2. Matthew McConaughey: Môj otec zomrel počas orgazmu pri súloži s matkou  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Naď: To, čo chystáme, nemá vo svete obdobu. Plošné testovanie začne v štyroch okresoch  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Týždeň na Gire: Taký silný nebol od ťažkého pádu na Tour. Sagan vynechaním klasík iba získal  Denník NZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS V Rakúsku pribudlo viac ako tisíc infikovaných  Topky
 2. Rakúsko hlási vysoké číslo: Ďalší nakazení  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS V Rakúsku pribudlo 1747 infikovaných: Ide o rekord, počet obetí sa blíži k tisícke  Topky
 4. Rakúsko ťahá v boji s pandémiou za kratší koniec: Evidujú 1747 nových prípadov  NOVÝ ČAS
 5. KORONAVÍRUS V Rakúsku pribudlo viac ako 1500 infikovaných: Kurz vyzýva na sprísnenie opatrení  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Máme už takmer sto úmrtí, pribudol štvorciferný počet prípadov  TA3
 2. Koronavírus: Pribudlo 1567 nových prípadov  Aktuality.sk
 3. ONLINE koronavírus: Česko má za sobotu rekordný počet  Pluska.sk
 4. Koronavírus: Na Slovensku zomrelo 11 ďalších pacientov  Aktuality.sk
 5. Koronavírus: Pribudlo 1968 nakazených, chystajú plošné testovanie obyvateľstva  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Vláda poverila Ozbrojené sily SR vykonaním celoplošného testovania  Teraz.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Pribudlo 1968 nakazených, chystajú plošné testovanie obyvateľstva  Aktuality.sk
 2. Koronavírus na Slovensku, ale aj v zahraničí  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prezidentka Čaputová navštívi martinskú nemocnicu. - SME  SME.sk
 2. Prezidentka v pondelok navštívi Univerzitnú nemocnicu v Martine  Aktuality.sk
 3. Čaputová reaguje na masívne testovanie Slovenska  NOVÝ ČAS
 4. Prezidentka Zuzana Čaputová v navštívi martinskú nemocnicu  Pluska.sk
 5. Zuzana Čaputová nevedela o celoplošnom testovaní až do tlačovky: Kritizovala spôsob, akým Matovič novinku oznámil  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Sagan o popredné priečky a prémiové body nebojoval, horské peklo korisťou Brita Harta  Športky
 2. Peter Sagan na Giro d'Italia 2020 - výsledky 15. etapy | Šport.sk  ŠPORT.sk
 3. ONLINE: Peter Sagan na Giro d'Italia 2020 - 15. etapa LIVE (výsledky)  SME.sk
 4. Opäť veľký triumf Ineosu. Sagan nebodoval, Almeida udržal dres  PRAVDA.sk
 5. VIDEO: Giro: Sagan v 15. etape neznížil stratu na Démara, Almeida zostal v ružovom  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Počet nakazených v Švajčiarsku prudko stúpa, vláda zavádza obmedzenia  Aktuality.sk
 2. Švajčiarsko: Počet nakazených stúpa, sprísňujú obmedzenia  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Hrozivé zábery z protestu v Prahe: Polícia použila proti demonštrantom delobuchy aj vodné delo  Topky
 2. Český premiér v šoku: Odsúdil bezohľadnosť demonštrantov  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Celoplošným testovaním poverili ozbrojené sily. Zverejnili detaily  TA3
 2. Celoštátne testovanie budú vykonávať Ozbrojené sily, dostali poverenie od vlády  HNonline.sk
 3. Koronavírus na Slovensku: Vláda poverila armádu celoplošným testovaním  SME.sk
 4. Celoplošné testovanie bude. Vláda poverila armádu - Domáce  PRAVDA.sk
 5. Vláda poverila Ozbrojené sily SR vykonaním celoplošného testovania  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Richard Sulík: Plošné testovanie by malo byť dobrovoľné  Aktuality.sk
 2. Sulík kritizuje použitie vodného dela na proteste v Bratislave  SME.sk
 3. Sulík: Zavrime všetky reštaurácie, ktoré sú ohniskom nákazy  HNonline.sk
 4. Minister Sulík dnes vystúpil v televízii: Čo to mal preboha na hlave? Diváci ostali prekvapení  Topky
 5. Sulík: Pochybujem, že bol pán Mikas niekedy vo fitnescentre, ospravedlňujem sa slušným ľuďom za vodné delá na proteste  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Vláda skončila mimoriadne rokovanie: Po hodinách je tu definitívne rozhodnutie!  Topky
 2. Celoplošné testovanie: Padlo zásadné rozhodnutie!  NOVÝ ČAS
 3. ONLINE koronavírus: Česko má za sobotu rekordný počet  Pluska.sk
 4. Vláda rokuje o pretestovaní celého Slovenska  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava (Fortuna liga) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. MŠK Žilina - FC Spartak Trnava: Online prenos zo šlágra Fortuna ligy  Športky
 3. Diskusia: ONLINE: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava | Šport.sk  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Julian Alaphilippe a jeho pád na Okolo Flámska 2020  SME.sk
 2. Hrozivý pád majstra sveta: Alaphillipe narazil  NOVÝ ČAS
 3. Van Aert stále cíti pachuť. Mal vraj reagovať miernejšie alebo mlčať  PRAVDA.sk
 4. VIDEO: Van der Poel vyhral Okolo Flámska 2020 (výsledky)  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Prahe demonštrácia ultras prerástla do potýčok s políciou  PRAVDA.sk
 2. Protest sa zmenil na bitku. Polícia v Prahe nasadila vodné delá  HNonline.sk
 3. Vodné delá a ťažkoodenci. V Prahe protestujú proti opatreniam  TA3
 4. V centre Prahy zasahuje proti demonštrantom polícia, nasadila aj vodné delá  Aktuality.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minúta po minúte: Vláda rokuje o plošnom testovaní, plán má v koalícii podporu  Denník N
 2. Igor Matovič zopakoval, že celoplošné  Denník N
 3. Poslanec Žiga povedal, že v strane Hlas nie sú  Denník N
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Včerajší protest má ďalšiu dohru: Polícia pátra po deťoch na FOTO, skandovali vulgarizmy do megafónu!  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Slovensko hlási 4 nové úmrtia na koronavírus  REFRESHERZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prieskum: Matovičovo OĽaNO opäť kleslo, koalícia by už nezískala väčšinu  HNonline.sk
 2. Prieskum preferencií: Pellegriniho Hlas predbehol OĽaNO - SME  SME.sk
 3. Prieskum: Hlas aj vo Focuse predstihol OĽaNO, koalícia by nemala väčšinu  Denník N
 4. Októbrový prieskum Focusu: Z hádky Matovič-Sulík profitoval Pellegrini. Súčasná koalícia by už vládnuť nemohla  REFRESHER
 5. Prieskum: Pellegriniho Hlas zosadil Matovičovo OĽaNO z postu lídra  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Minister Sulík dnes vystúpil v televízii: Čo to mal preboha na hlave? Diváci ostali prekvapení  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. SP: Adam Žampa postúpil do 2. kola obrovského slalomu v Söldene, na čele Caviezel  ŠPORT.sk
 2. Svetový pohár v Söldene: 1. kolo obrovského slalomu  SME.sk
 3. Do druhého kola iba jeden Žampa  NOVÝ ČAS
 4. Tesné prvé kolo obrovského slalomu v Söldene: Adam Žampa sa teší z postupu  Športky
 5. Tesné prvé kolo obrovského slalomu v Söldene: Do vedenia sa dostal Švajčiar Caviezel  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hviezdny Van Damme (60) ospevuje manželku, ale... Roky ju podvádza so sexi Ukrajinkou!  Topky
 2. Hollywoodsky herec Jean-Claude Van Damme má 60 rokov  Teraz.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dcéra Angeliny Jolieovej a Brada Pitta hodlá odísť od mamy  Pluska.sk
 2. Dokonalá kombinácia slávnych rodičov. Ako vyzerá jedina biologická dcéra Brada a Angeliny?  zoznam.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ministerstvo zdravotníctva eviduje ďalšie  Denník N
 2. Minúta po minúte: Plošné testovanie víta aj Mikas, situácia je stále najhoršia na severe  Denník N
 3. Poslanec Žiga povedal, že v strane Hlas nie sú  Denník N
 4. Richard Sulík uznáva, že prezidentka mala byť  Denník N
 5. Regionálne úrady zdravotníctva hlásia rastúce  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Počet infikovaných stále stúpa: Importovaných prípadov je minimum  Topky
 2. Počty infikovaných rastú v rodinách a v kolektívoch  Aktuality.sk
 3. Koronavírus sa čoraz viac šíri v rodinách a kolektívoch  SME.sk
 4. COVID-19 na Slovensku: Najhoršie čísla hlásia tieto okresy  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Pribudlo 1567 nových prípadov  Aktuality.sk
 2. Denný nárast počtu nakazených prekročil v ČR hranicu 10 000!  Pluska.sk
 3. Koronavírus: Pribudlo 1968 nakazených, chystajú plošné testovanie obyvateľstva  Aktuality.sk
 4. Koronavírus na Slovensku, ale aj v zahraničí  Pluska.sk
 5. Koronavírus: Na Slovensku zomrelo 11 ďalších pacientov  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google