1. Nepomohla ani vysoká sledovať. Sci-fi novinka od Netflixu je po prvej sérii zrušená  Fontech
 2. Netflix zrušil seriál o prvom lete na Mars, druhá séria nebude  Živé.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dobrovoľníkov v Británii nainfikujú koronavírusom, aby urýchlili vývoj vakcíny  SME.sk
 2. Dobrovoľníkov nainfikujú koronavírusom, aby urýchlili vývoj vakcíny - Človek  PRAVDA.sk
 3. Vývoj vakcíny idú urýchliť veľmi kontroverzným spôsobom  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovinci majú nového hrdinu. Sagan sa do úniku nedostal, bez bodov i Démare  PRAVDA.sk
 2. 16. etapa Giro d'Italia  Športky
 3. Peter Sagan na Giro d'Italia 2020 - výsledky 16. etapy  ŠPORT.sk
 4. ONLINE: Peter Sagan na Giro d'Italia 2020 - 16. etapa LIVE (výsledky)  SME.sk
 5. VIDEO Dlhý únik v náročnej etape sa vyplatil: 16. etapa skalpom slovinského cyklistu!  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Svetový pohár: Livio Magoni skritizoval Petru Vlhovú  ŠPORT.sk
 2. Večne nespokojný Magoni Vlhovú nešetril  NOVÝ ČAS
 3. Taliani vystríhajú pred Vlhovou. Prísny Magoni: Ani druhá jazda nebola perfektná  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tvrdá rana pre Roberta Redforda! Jeho syn zomrel na rakovinu pečene  PRAVDA.sk
 2. Obrovská bolesť slávneho herca (84): Nič horšie sa človeku nemôže stať!  Topky
 3. Herec Robert Redford v slzách: Rakovina mu zabila syna, nepomohli ani dve transplantácie  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mestský Peugeot a Citroën končia. Malé autá sú stratové, ničí ich najmä legislatíva  HNonline.sk
 2. Peugeot 108 a Citroën C1 končia. Malé autá sú stratové, ničí ich najmä legislatíva - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lacný elektromobil Dacia Spring sa v Maďarsku vypredal za 4 hodiny! Cena vás asi posadí na stoličku  Autoviny
 2. Elektrická Dacia Spring sa vypredala v Maďarsku za pár hodín ako teplé rožky. Z ceny ostaneš zaskočený  Fontech
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Maďarskí záchranári použili od minulého týždňa už stovky antigénových testov  Aktuality.sk
 2. ONLINE: Opatrenia proti vírusu v Európe sú stále tvrdšie  PRAVDA.sk
 3. Antigénové testy sa stávajú v Maďarsku bežnou praxou: Plánujú objednať ďalšie  NOVÝ ČAS
 4. Koronavírus ONLINE: Írsko sa vracia k celoštátnej karanténe  Aktuality.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. AKTUÁLNE Zasadá Bezpečnostná rada: Dobrovoľné testovanie a povinná karanténa!  Topky
 2. Prezidentka na brífingu po zasadnutí bezpečnostnej rady  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Čaputová požiadala o stretnutie Bezpečnostnej rady k testovaniu. Matovič sa jej ospravedlnil  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Záborskej novela neprešla, potraty sa nesprísnia - SME  SME.sk
 2. AKTUÁLNE Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej novelu  Topky
 3. Interrupcie sa sprísňovať nebudú, poslanci odmietli Záborskej novelu  HNonline.sk
 4. Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej novelu  PRAVDA.sk
 5. Podľa Jany Bittó Cigánikovej (SaS) by mali  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Prezidentka je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie  Aktuality.sk
 2. Čaputová trvá na dobrovoľnom testovaní. Ohradila sa proti sankciám  HNonline.sk
 3. Čaputová prehovorila o veľkom testovaní. Trvá na dobrovoľnosti  TA3
 4. Prezidentka tvrdí, že s premiérom hovorila aj o  Denník N
 5. Prezidentka je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česi majú dva negatívne rekordy. Hlásia najvyššie denné počty nákazy aj úmrtí  HNonline.sk
 2. Koronavírus: Česko hlási rekordné denné počty prípadov nákazy aj úmrtí  Aktuality.sk
 3. KORONAVÍRUS Česko na pokraji kolapsu: Situácia je neúnosná, minister ohlási ďalšie opatrenia  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Futbal, reprezentácia: nový tréner Štefan Tarkovič  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel bývalý brankár Francúzska, mal len 58 rokov  ŠPORT.sk
 2. Zomrel bývalý brankár a tréner Francúzska Martini  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Štefan Tarkovič sa stal dočasným trénerom Slovenska  ŠPORT.sk
 2. Slovensko pozná meno nového trénera: Hapala vystrieda na lavičke Tarkovič!  Športky
 3. Štefan Tarkovič sa stal dočasným trénerom  Denník N
 4. Nový tréner Slovenska Štefan Tarkovič chce poctivosť a rešpekt  ŠPORT.sk
 5. Kto zasadne na slovenskú repre stoličku? Objavujú sa mená prvých adeptov!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel akademický maliar Rudolf Krivoš  Aktuality.sk
 2. Zomrel legendárny maliar Rudolf Krivoš, posledný galandovec - Galéria  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Čo by si kúpil? Nový Passat TDI alebo tento Mercedes s takmer 600 koňmi?  Blog Autobazar.EU
 2. Mercedes-AMG E63 S: Sedan ani kombi nepoľavili. Pod kapotou ukrývajú beštiu  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Íri zaradili spiatočku: Sú prvou krajinu EÚ, ktorá sa vracia k celoštátnej karanténe  Topky
 2. Ide naozaj do tuhého! Írsko prešlo na najprísnejší režim v Európe, vrátili sa k celoštátnej karanténe  NOVÝ ČAS
 3. Írsko bojuje proti koronavírusu lockdownom krajiny  Noizz.sk
 4. Írsko sa zatvára. Premiér hovorí o jednom z najprísnejších režimov  TA3
 5. Írsko sa "vypína", krajina prechádza na lockdown Stránka | interez.sk  Interez.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dánsky vynálezca usvedčený z vraždy novinárky sa pokúsil o útek z väzenia  Aktuality.sk
 2. Väznený vynálezca sa pokúsil ujsť: Polícia ihneď zasahovala, páchateľa opäť zadržala  Topky
 3. Na doživotie odsúdený Madsen, ktorý rozsekal novinárku, zatúžil po slobode: Útek z basy!  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
TB I. Matoviča a M. Krajčího o zapojení zdravotníkov do testovania  TA3Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Jozef Király dostal za vraždu 23 rokov väzenia  Aktuality.sk
 2. Kolebovec z Popradu úkladne zavraždil muža, dostal 23 rokov  Korzár
 3. Jozef spoznal trest za obzvlášť úkladnú vraždu  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Učitelia môžu byť v aktuálnej situácii preradení na inú pozíciu  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Učitelia môžu byť v aktuálnej situácii preradení na inú pozíciu  Topky
 3. Koronavírus: Učitelia môžu byť preradení na inú pozíciu  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prieskum: Na plošnom testovaní sa plánuje zúčastniť 44,4 percenta opýtaných  Aktuality.sk
 2. PRIESKUM Slováci očkovanie proti Covid-19 odmietajú! Otestovať by sa išla takmer polovica opýtaných  Topky
 3. Slováci v prieskume povedali, či sa plánujú zúčastniť celoplošného testovania na COVID-19 - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. Prieskum: Koľko opýtaných sa plánuje zúčastniť na plošnom testovaní?  Teraz.sk
 5. Rozhodnutá je zatiaľ takmer polovica, ukázal prieskum o testovaní  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ako má vyzerať pilotné testovanie na Orave a v Bardejove: začne sa v piatok ráno, čakajú 180-tisíc ľudí, seniori chodiť nemajú  Denník N
 2. KORONAVÍRUS Všetko, čo potrebujete vedieť o celoplošnom testovaní: Známe DÁTUMY a približný PRIEBEH  Topky
 3. Podrobnosti o plošnom testovaní: o pár dní začne prvá fáza, ktorá sa týka 180-tisíc ľudí  HNonline.sk
 4. Pilotné testovanie v Bardejove bude trvať tri dni  Korzár
 5. Ministerstvo obrany priblížilo, ako bude vyzerať testovanie na Orave  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pozreli sme sa na to, kto by mohol zasadnúť na lavičku futbalovej reprezentácie  ŠPORT.sk
 2. Tarkovič už raz hral o všetko a porazil vtedy Hapala. Bude novým trénerom reprezentácie?  Denník N
 3. Kto zasadne na slovenskú repre stoličku? Objavujú sa mená prvých adeptov!  NOVÝ ČAS
 4. Anketa Športu: Laureáti ankety Futbalista roka hodnotia misiu Pavla Hapala a navrhujú meno nástupcu  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. MS v hokeji U20 2021: Program zápasov Slovenska  ŠPORT.sk
 2. Mladíci začnú proti Švajčiarom. Pozrite si program MS v edmontonskej bubline  PRAVDA.sk
 3. MS juniorov budú za prísnych podmienok, SR ich otvorí proti Švajčiarsku  Hokejportal
 4. Majstrovstvá sveta tento rok predsa len budú: Slovensko hneď na úvod proti Švajčiarsku a Kanade  Športky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO: Nový svetový rekord, Egypťan sa stal oficiálne najstarším futbalistom histórie  ŠPORT.sk
 2. Egypťan Ezzeldin Bahader je najstarší futbalista histórie  SME.sk
 3. Už je aj v Guinnessovej knihe rekordov: TOTO je najstarší profi futbalista  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hyundai Tucson: cena, rozmery, výbava  SME.sk
 2. Hyundai zverejnil slovenský cenník modelu Tucson! Čo ponúka v základe?  Autoviny
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mazák aj Hrubala žiadajú preložiť Trubana na nižší súd. Klamal o kontaktoch s právnikom z kauzy Dobytkár  Denník N
 2. Sudcu Trubana budú disciplinárne stíhať. Dôvodom je rozhodovanie o Bödörovi  HNonline.sk
 3. Hrubala a Mazák podali návrh na disciplinárne stíhanie sudcu Trubana  PRAVDA.sk
 4. Hrubala a Mazák podali disciplinárny návrh na sudcu ŠTS Trubana: Navrhujú jeho preradenie  Topky
 5. Naživo - Predseda Súdnej rady Ján Mazák a  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Silný odkaz manželky lekára (†48) z Oravy, ktorého zabil koronavírus: Nikdy nebýval chorý!  Topky
 2. Pľúca lekára, ktorý podľahol koronavírusu, boli úplne zničené. Nezvykol byť chorý, hovorí jeho manželka  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Testovanie bude dobrovoľné. Kto sa nezúčastní, bude mať zákaz vychádzania  PRAVDA.sk
 2. KORONAVÍRUS Vláda zrejme rozlúskla otázku týchto dní: Bude celoplošné testovanie povinné?  Topky
 3. Vláda hľadá 20-tisíc zdravotníkov na celoplošné testovanie. Odbery bude robiť aj minister Krajčí  REFRESHER
 4. Minister Krajčí vyzval zdravotníkov a niektorých študentov na pomoc s testovaním  Aktuality.sk
 5. Obdivuhodný krok ministra Krajčího a výzva zdravotníkom  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Virgil van Dijk po zranení, po ktorom zrejme príde o sezónu: Všetko sa deje z nejakého dôvodu  ŠPORT.sk
 2. Zranenie Van Dijka je vážne. Čaká ho operácia kolena  Šport7.sk
 3. Hviezda Liverpoolu s vážnym zranením: VIDEO zrážky, ktorá poslala van Dijka pod skalpel!  Športky
 4. Experti a komisia sa nezhodli: Likvidačný zákrok na hviezdu Premier League zostane bez trestu!  Športky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Denný nárast infikovaných prekročil v ČR opäť 8000  Aktuality.sk
 2. Rekordný pondelok v Česku: Pribudlo vyše 8000 nakazených, hrozivé číslo aktuálne chorých  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus: Denný nárast infikovaných je v ČR opäť nad 8000  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Opatrenia proti vírusu v Európe sú stále tvrdšie  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus ONLINE: Írsko sa vracia k celoštátnej karanténe  Aktuality.sk
 3. Ďalšia krajina dosiahla smutný míľnik  NOVÝ ČAS
 4. Ľudia sa budú testovať v presne stanovených  Denník N
 5. Koronavírus: Argentína prekročila hranicu milión nakazených  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Voľby USA: Trump a Biden budú mať v určitých častiach debaty vypnuté mikrofóny  Aktuality.sk
 2. Trump a Biden budú mať v určitých častiach debaty vypnuté mikrofóny  PRAVDA.sk
 3. Prvá prezidentská debata bola ako v krčme, zasiahla komisia: Zmena pravidiel, ktorá Trumpa nepoteší  NOVÝ ČAS
 4. Trump aj Biden vyzývajú ľudí, aby šli voliť čím skôr  Aktuality.sk
 5. Trump i Biden vyzývajú ľudí, aby šli voliť čím skôr  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Pribudlo 860 nakazených. Máme prvú obeť Covidu z radov lekárov  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Expolicajtovi nakladajú za Alaphilippov pád: Hlboko ma to zasiahlo  PRAVDA.sk
 2. Po vážnom zranení Alaphilippa prišla vlna kritiky: Robím to už 20 rokov, nespravil som nič zlé!  Športky
 3. Rozhodca reaguje na pád Juliana Alaphilippa na Okolo Flámska  SME.sk
 4. Majster sveta Julian Alaphilippe má za sebou úspešnú operáciu  ŠPORT.sk
 5. Alaphilippe mal kolíziu s bývalým policajtom  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Saganov kolega sa porúčal k zemi: Za tento pád si mohol sám, skutočná kuriozita!  Športky
 2. Saganov kolega ako babrák roka  NOVÝ ČAS
 3. VIDEO: Neuveriteľná smola Saganovho kolegu, vlastnou chybou skončil na zemi  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Prvá obeť z radov slovenských zdravotníkov! Zákernej nákaze podľahol lekár (†48) z Oravy  Topky
 2. Na Slovensku pribudli nové úmrtia  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bagárová v koncoch, prosí o pomoc! Ja sa už zbláznim, hovorí!  noviny.sk
 2. Nemá ešte ani pol roka a už je hviezdou z titulky! Aha, Bagárová s dcérkou Rumiou  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šok! Zomrela čarodejnica (†79) z Arabely: Bojovala s koronavírusom!  Topky
 2. Zomrela čarodejnica zo seriálu Arabela († 79)  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: V Česku bude povinné mať rúško v aute i vonku na území obcí  Aktuality.sk
 2. Koronavírus v Česku: Rúška budú povinné aj v autách  SME.sk
 3. KORONAVÍRUS V Česku budú od stredy platiť nové opatrenia: Zadefinované sú aj výnimky  Topky
 4. Česi v boji s COVID-19 pritvrdzujú: Rúška už aj v autách a nielen tam!  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nemecký pohár 2020 bude bez Slovenska  ŠPORT.sk
 2. Slovenská reprezentácia na Nemeckom pohári hrať nebude  Hokejportal
 3. Slovenská hokejová reprezentácia nebude  Denník N
 4. Slovensko aj Rusko museli povedať NIE: Reprezentačné dresy zostávajú visieť v šatni  Športky
 5. Nechcú riskovať: Slovákov na tradičnom turnaji neuvidíme!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
EURO 2020: Róbert Boženík a Matúš Bero nenastúpia za Slovensko  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dvojičky slávneho Chucka Norrisa? Ich otcom sa stal po 60-ke, je ich hrdinom  PRAVDA.sk
 2. FOTO Pozrite sa, ako vyzerajú deti Chucka Norrisa!  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tesla dovezie do Európy elektromobily vyrobené v Číne  Aktuality.sk
 2. Tesla by už mohla Európanom predávať Model 3 vyrobený v Číne  Tesla magazín
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bulhari oficiálne posielajú šialený superšport do výroby. Má 5 221 koní a je to elektromobil  Startitup
 2. Bulharský elektromobil s výkonom 5 221 koní vraj smeruje do výroby  Tesla magazín
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Z Česka hlásia za pondelok vyše 4-tisíc nových prípadov  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS V Česku v pondelok zatiaľ pribudlo 4086 nových prípadov nákazy: Desiatky úmrtí  Topky
 3. Pandémiu nedokážu skrotiť: V Česku pribudli ďalšie úmrtia v súvislosti s COVID-19  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Slovensku v nedeľu pribudlo 860 pozitívnych  Denník N
 2. Matovič po chybe Denníka N skritizoval Čaputovú za to, čo nepovedala  HNonline.sk
 3. MATOVIČ má po Sulíkovi ďalší TERČ. Pustil sa do prezidentky  Pluska.sk
 4. Minúta po minúte: V nedeľu ešte nebolo viac prípadov, pribudlo 860  Denník N
 5. Predseda parlamentu Boris Kollár hovorí, že  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google