1. Poľsko plánuje najprísnejšie celoplošné koronaopatrenia  SME.sk
 2. KORONAVÍRUS Poľsko plánuje celoplošne zaviesť najprísnejšie opatrenia  Topky
 3. Poľsko sa sfarbí dočervena. Premiér navrhne najprísnejšie opatrenia proti koronavírusu  HNonline.sk
 4. Poľsko chce pritvrdiť! Prísnejšie opatrenia  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel ďalší pozitívne testovaný lekár: Bol z Humenného  Pluska.sk
 2. Lekár František († 73) zomrel s ochorením COVID-19  NOVÝ ČAS
 3. Covid-19: Zomrel 73-ročný lekár z Humenného, ordinoval do poslednej chvíle  Korzár
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Potvrdili 17 nových úmrtí s Covidom-19  Aktuality.sk
 2. Koronavírus na Slovensku: Covid-19 podľahlo ďalších 17 pacientov  SME.sk
 3. KORONAVÍRUS Na Slovensku pribudlo 17 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19  Topky
 4. Na Slovensko pribudlo 17 úmrtí na ochorenie COVID-19 - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Pribudlo ďalších 17 úmrtí, z toho 11 v prešovskej nemocnici  Korzár
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
CHL 2020/21 Ajax Amsterdam - Liverpool FC  liverpoolsky.netZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Podľa Milana Krajniaka netreba robiť kvôli  Denník N
 2. Bolsonaro zrušil nákup vakcíny: Nekompromisné rozhodnutie!  NOVÝ ČAS
 3. Mestská časť Petržalka hľadá 200  Denník N
 4. O 10-dňovej karanténe pre ľudí, ktorí sa  Denník N
 5. „Ďalší rekord, prudký rast pokračuje,“  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pribudlo 17 ďalších úmrtí. Nakazených máme rekordne veľa  TA3
 2. Koronavírus: Pribudlo 17 úmrtí, máme 1300 infikovaných zdravotníkov. Premiér hovorí o lockdowne alebo testovaní  Aktuality.sk
 3. Koronavírus na Slovensku dnes (správy a vývoj Covid-19)  SME.sk
 4. Plošné testovanie sa blíži! Obce a mestá sú zúfalé: Dva dni predtým nemáme takmer žiadne informácie  Topky
 5. Minúta po minúte: Pribudlo ďalších 17 úmrtí, doteraz na Slovensku zomrelo na covid 115 ľudí  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Ajax Amsterdam - Liverpool FC (Liga majstrov) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. ONLINE: Ajax - FC Liverpool (Liga majstrov dnes LIVE)  SME.sk
 3. Ajax Amsterdam - Liverpool FC: Online prenos 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov  Športky
 4. Analýza zápasu Ajax – Liverpool: Domáce talenty pred veľkou výzvou  ŠPORT.sk
 5. Ajax Amsterdam - Liverpool FC | Športky.sk  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Liga majstrov: Šachtar Doneck porazil Real Madrid | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. ONLINE PRENOS: Real Madrid - Šachtar Doneck (Liga majstrov dnes)  SME.sk
 3. Real Madrid CF - Šachtar Doneck | Športky.sk  Športky
 4. ONLINE: Real Madrid - Šachtar Doneck (Liga majstrov) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 5. VIDEO: Mladík spravil chybu, ale vychytal výhru proti Realu  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Bayern Mníchov - Atlético Madrid (Liga majstrov) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Bayern Mníchov - Atlético Madrid: Online prenos 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov  Športky
 3. ONLINE: Bayern - Atlético Madrid (Liga majstrov dnes LIVE)  SME.sk
 4. Analýza zápasu Bayern – Atletico: Obhajca na úvod môže zakopnúť  ŠPORT.sk
 5. Bayern proti Atléticu bez Saného, otázny je štart Kimmicha  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrela herečka Daniela Krhutová z rozprávky Marie Růžička  Pluska.sk
 2. Umelecký svet v šoku: Zomrela 47-ročná česká herečka… Bojovala s ťažkou chorobou!  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Španielsko je prvou krajinou Únie s viac než miliónom prípadov koronavírusu  HNonline.sk
 2. Španielsko má ako prvá krajina v EÚ viac ako milión nakazených koronavírusom  Topky
 3. Koronavírus: Španielsko má už viac ako milión infikovaných  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus a Česko: Čechom pomôže 28 amerických lekárov  SME.sk
 2. Čechom prichádzajú pomôcť s pandémiou americkí vojenskí lekári  TA3
 3. KORONAVÍRUS Do nemocníc v Česku príde pomáhať 28 amerických lekárov  Topky
 4. Do českých nemocníc prídu pomáhať americkí lekári  NOVÝ ČAS
 5. Do českých nemocníc príde pomáhať 28 amerických lekárov  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Situácia sa prudko zhoršuje aj v Rakúsku, zaznamenali najvyšší denný nárast prípadov  Topky
 2. Koronavírus: Po rekordnom prírastku infikovaných v Rakúsku budú robiť testy aj praktickí lekári  Aktuality.sk
 3. Rakúsko v boji s koronavírusom: Bude sa ešte viac testovať  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Plošné testovanie sa blíži! Obce a mestá sú zúfalé: Dva dni predtým nemáme takmer žiadne informácie  Topky
 2. Koronavírus: Infikovaných zdravotníkov je takmer 1300. Premiér hovorí o lockdowne alebo testovaní  Aktuality.sk
 3. Pribudli stovky nakazených, hospitalizovaných je vyše 600 ľudí  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
KORONAVÍRUS Celoplošné testovanie už zrejme nemusí stačiť: Matovič pripúšťa úplný lockdown  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pápež František prvýkrát verejne podporil registrované partnerstvá homosexuálov  PRAVDA.sk
 2. Historický moment pre katolícku cirkev: Žiadny iný pápež to až doteraz nikdy nespravil!  Topky
 3. Pápež podporil registrované partnerstvá homosexuálov: Majú právo byť súčasťou rodiny, sú to deti Boha  Dobré noviny
 4. Pápež František podporil registrované partnerstvá  SME.sk
 5. Pápež František podporil registrované partnerstvá: Aj gejovia sú Božie deti, tvrdí  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kolíková: Stav je kritický. Na lockdown však treba mať dostatok informácií  HNonline.sk
 2. Ministerka spravodlivosti na rovinu o testovaní, karanténe a lockdowne: Toto je zbytočné!  NOVÝ ČAS
 3. Bez dát od odborníkov je podľa ministerky Kolíkovej zbytočné hovoriť o právnych riešeniach  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nahá FOTO známej modelky: No téééda! TOTO by mnohé neukázali  Topky
 2. Nahé veľké dievča, vážení! Graham zvádza na Instagrame v Evinom rúchu  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Titul najrýchlejšie auto na svete má nového držiteľa. Bugatti naložil 100 kmh - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. SSC Tuatara: Najrýchlejšie auto je z USA. Nestíha mu Chiron ani Agera  PRAVDA.sk
 3. Toto je najrýchlejšie auto sveta. Na bežnej ceste prekonalo 500 km/h rýchlosť  HNonline.sk
 4. SSC Tuatara: Nový kráľ rýchlosti dosiahol vyše 500 km/h  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hyundai i20 N je tu! Manuál, silnejšia spojka, samosvor, 204 koní - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. Hyundai potrápi Volkswagen aj Ford. Predstavil dlho očakávaný kompaktný model  HNonline.sk
 3. Hyundai tiger junior je tu. O novinke i20 N vieme všetko!  Autoviny
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Znovuzrodený Hummer - "GMC Hummer EV" je plne elektrická beštia  Tesla magazín
 2. Hummer je späť! Má 3 elektromotory, 1 000 koní a v teréne má zvládnuť to, čo jeho slávny predchodca  REFRESHER
 3. Hummer je späť. Prerobili ho na 1000-koňový elektromobil s úžasnými terénnymi vlastnosťami  FonTech
 4. GMC Hummer EV: Elektrický off-road z USA má až 1 000 koní  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Rumunsko i Bulharsko hlásia rekordné prírastky prípadov nákazy  Topky
 2. Koronavírus: Rumuni aj Bulhari hlásia rekordné prírastky nových prípadov  Aktuality.sk
 3. Koronavírus sa šíri rýchlosťou blesku: Rumunsko i Bulharsko hlásia rekordné prírastky prípadov nákazy  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česko zavádza od štvrtka lockdown. Zatvoria sa  Denník N
 2. Oravský starosta je na pokraji zúfalstva  NOVÝ ČAS
 3. Nevieme, čo skôr, informácie máme len z médií, tvrdí dva dni pred testovaním starosta z Oravy  HNonline.sk
 4. Problém na Orave. Dva dni pred testovaním nemajú informácie  Interez.sk
 5. O 10-dňovej karanténe pre ľudí, ktorí sa  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Peniaze od štátu dostanú aj zavreté reštaurácie - Ľudia  PRAVDA.sk
 2. Doležal predstavil opatrenia na pomoc cestovnému ruchu  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo rekordných 2202 nakazených a stovky vyliečených, urobili takmer 14-tisíc testov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 2. Rekord 2202 prípadov. Hrozí zahltenie nemocníc, Matovič hovorí o lockdowne  PRAVDA.sk
 3. KORONAVÍRUS Vysoký počet testovaných priniesol rekordné čísla: Vyše 2200 infikovaných, reagoval aj Matovič  Topky
 4. Korona na Slovensku: Bližšie informácie o nových nakazených  NOVÝ ČAS
 5. V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Situácia v nemocniciach je zlá, na hraniciach vám dajú na výber  TA3
 2. Na Slovensko len s testom. Na hraniciach nastanú výrazné zmeny  HNonline.sk
 3. Minister vnútra avizuje ťažké rozhodnutia. O lockdowne rozhodnú zrejme najbližšie hodiny  Aktuality.sk
 4. Od pondelka po celoplošnom testovaní budú na hraniciach testovať všetkých. Vraj ak nič nespravíme, dopadneme ako Taliansko  REFRESHER
 5. Situácia v nemocniciach koronavírus - SME  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šláger DAC-u so Slovanom bude s divákmi! Krásne gesto klubu zo Žitného ostrova  Športky
 2. Fortuna liga: Duel Dunajskej Stredy s ŠK Slovan bude s divákmi  ŠPORT.sk
 3. Šláger s divákmi a testovaním!  NOVÝ ČAS
 4. Derby Dunajskej Stredy so Slovanom bude s divákmi, klub fanúšikov bezplatne otestuje  HNonline.sk
 5. Na derby PUSTIA divákov! Odvážny plán ako položiť na lopatky prísne požiadavky MATOVIČA  Dnes24.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Boris Kollár: Ak čísla infikovaných dosiahnu kritickú hranicu, pomôže len lockdown  Topky
 2. Ak čísla infikovaných dosiahnu kritickú hranicu, podľa Borisa Kollára pomôže len lockdown  Aktuality.sk
 3. Lockdown skloňuje už aj Boris Kollár: Ľudia majú veľký strach, ja sa bojím tiež  NOVÝ ČAS
 4. VIDEO: Kollár: Ak čísla dosiahnu kritickú hranicu, pomôže len lockdown  Teraz.sk
 5. Šéf parlamentu Kollár: Pri kritickom počte nakazených pomôže len lockdown  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. PREVIEW: Alpské galeje naznačia ambície top favoritov - Cyklistika  PRAVDA.sk
 2. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (21. október): Súboj Lewandowski vs. Suárez, v akcii opäť aj Peter Sagan  ŠPORT.sk
 3. Sagana a spol. čaká ďalšia náročná skúška: Online prenos zo 17. etapy Giro d'Italia  Športky
 4. Sagana a spol. čaká ďalšia náročná skúška: Online prenos z 17. etapy Giro d'Italia  Športky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Vladimír Weiss má na krku ďalší problém, hrozí mu tvrdý trest  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dominika Stará ako nevesta: Nádherná... Tieto šaty si vybrala!  Topky
 2. Dominika Stará sa kvôli korone vydá skôr: Ukázala šaty  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovan reaguje na nevydarený začiatok sezóny: Veľká posila, zmluvu má podpísanú s Pittsburghom  Športky
 2. Cehlárik aj Hrivík hrdinami Leksandu: Obaja s gólom a asistenciou pri domácom triumfe  Športky
 3. Barcelona predĺžila zmluvy so štvoricou hráčov: Zahŕňajú aj úpravu platu kvôli koronavírusu  Športky
 4. VIDEO Portugalskí lupiči Premier League: Tvrdý úder v druhom polčase a cenná krádež všetkých bodov  Športky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. REKORD: V SR pribudlo ďalších 2202 pozitívnych na nový koronavírus  Teraz.sk
 2. Matovič priniesol smutnú správu: Ďalší rekord  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo rekordných 2202 nakazených a stovky vyliečených, urobili takmer 14-tisíc testov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. Rekord 2202 prípadov. Hrozí zahltenie nemocníc, Matovič hovorí o lockdowne  PRAVDA.sk
 5. Na Slovensku pribudlo 2 202 nových prípadov. Máme ďalší rekord, prudký rast pokračuje, uviedol Igor Matovič  Interez.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pellegrini pri plošnom testovaní hovorí o vydieraní: Lockdown je snaha vystrašiť občanov  Topky
 2. Pellegrini ostro skritizoval premiéra Matoviča, neostala na ňom nitka suchá  NOVÝ ČAS
 3. Ide o vydieranie ľúdi zo strany Matoviča, kritizuje Pellegrini možný lockdown  HNonline.sk
 4. Hrozenie občanom lockdownom je snaha vystrašiť  Denník N
 5. Pellegrini pri testovaní hovorí o vydieraní, vláda podľa neho straší ľudí lockdownom  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poslanci okolo Pellegriniho podpíšu odvolávanie ministra Krajniaka  Aktuality.sk
 2. Pellegrini: Návrh zákona o minimálnej mzde oberie pracujúcich o desiatky eur  PRAVDA.sk
 3. Pellegriniho strana nechce hlasovať za minimálku, inak bude odvolávať Krajniaka  HNonline.sk
 4. Pellegriniho poslanci podporia návrh na odvolanie Krajniaka z postu ministra práce  Webnoviny.sk
 5. Hlas žiada stiahnuť z rokovania zmeny pri minimálnej mzde a návrh o trinástom dôchodku  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič: Celoplošné testovanie nemusí stačiť. Buď bude lockdown, alebo „náš lockdown“  Aktuality.sk
 2. Premiér Matovič: Buď bude lockdown, alebo...  NOVÝ ČAS
 3. Matovič sa do toho oprel naplno! Máte na výber: Testovanie alebo LOCKDOWN!  Dnes24.sk
 4. Plošným testovaním sa môžeme vyhnúť lockdownu, hovorí Matovič  SME.sk
 5. Plošné testovanie alebo úplný lockdown, pripustil Matovič | interez.sk  Interez.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Čo treba vedieť o veľkom testovaní SR. Zverejnili podrobný návod  TA3
 2. Sú známe detaily, ako bude prebiehať testovanie. Na tieto dokumenty nezabudnite  Dobré noviny
 3. Najnovšie pokyny k testovaniu: Detailný manuál pre Slovákov! Čo všetko s vami budú robiť?  NOVÝ ČAS
 4. KORONAVÍRUS Obyvateľov Slovenska čaká celoplošné testovanie: Takto bude prebiehať  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česko zatvára obchody, ide do lockdownu. Babiš sa ospravedlňoval  TA3
 2. Česko zavádza čiastočný lockdown!  NOVÝ ČAS
 3. Česko zavádza čiastočný lockdown. Vláda obmedzuje pohyb ľudí a zatvára obchody  HNonline.sk
 4. ONLINE: Koronavírus sa rýchlo šíri, Česko sa uzatvára - Domáce  PRAVDA.sk
 5. Lockdown v Česku: Zákaz maloobchodov a obmedzenie pohybu  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. LIVE STREAM: Liga majstrov - výsledky, tabuľky (utorok)  SME.sk
 2. Liga majstrov: Barcelona zdolala Ferencváros s Róbertom Makom  ŠPORT.sk
 3. Výsledky utorkových zápasov Ligy majstrov:  Denník N
 4. VIDEO: LM: Jasný triumf Barcelony, výhra United v šlágri s PSG a prehra Škrtela  Šport7.sk
 5. Škrtel ani Mak sa z výhry netešili  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tesla priznala chybu: Nárazníky Modelu 3 naozaj odpadávajú, ak vodič prejde cez kaluž vody  Fontech
 2. Tesla pripúšťa, že zadný nárazník na Model 3, ktorý odpadol po prejazde cez kaluž je problém  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: V Česku pribudlo rekordných takmer 12-tisíc prípadov  Aktuality.sk
 2. V Česku pribudlo v stredu rekordných 11.984 nových prípadov nákazy  Teraz.sk
 3. Česko má ďalší negatívny rekord. Pribudlo takmer 12-tisíc nakazených  HNonline.sk
 4. Česko v zovretí koronavírusu: Ďalší rekord v počte nakazených!  NOVÝ ČAS
 5. Česko zaplavujú infikovaní, pribudlo doteraz najviac prípadov  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďalší rekord. Na Slovensku pribudlo 2202 prípadov koronavírusu - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Minúta po minúte: Pribudlo rekordných 2202 prípadov. O 10-dňovej karanténe pre neúčastníkov plošného testovania sa diskutuje  Denník N
 3. Na Slovensku pribudlo rekordných 2202 prípadov, otestovali 13 832 ľudí  SME.sk
 4. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo rekordných 2202 nakazených a stovky vyliečených, urobili takmer 14-tisíc testov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Komora lekárov kritizuje krátky čas na prípravu plošného testovania  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Pre pandémiu zmenia doručovanie poštových zásielok  Aktuality.sk
 2. Vláda prijala ďalšie opatrenie: Doručovanie poštových zásielok sa kvôli pandémii zmení  NOVÝ ČAS
 3. Je kríza. Doručovanie poštových zásielok obmedzia, rozhodla vláda  TA3
 4. Slovenská pošta obmedzí doručovanie zásielok, dôvodom je druhá vlna pandémie koronavírusu  Webnoviny.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Vysoký počet testovaných priniesol rekordné čísla: Vyše 2200 infikovaných, reagoval aj Matovič  Topky
 2. V krajine pribudlo rekordných 2 202 nakazených, 674 je z východu  Korzár
 3. Veľký nárast počtu nových prípadov: Vyše 200 v Banskobystrickom kraji  Revúca24
 4. Rekordný prírastok. 2202 pozitívne testovaných, z toho 212 v Trenčianskom kraji  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vláda schválila výmenu prednostov na okresných úradoch - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Päť okresných úradov na východe má nových prednostov  Korzár
 3. Vláda vymenovala ďalších 12 prednostov okresných úradov, pozrite si ich zoznam  HNonline.sk
 4. Opäť zasadá vláda: Kabinet má na stole viacero bodov, riešia sa prednostovia aj karanténa po testovaní  Topky
 5. Nečakaný záujem o funkciu: Vláda vymenovala ďalších 12 prednostov okresných úradov  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nové prípady koronavírusu: Ďalší rekord, prudký rast pokračuje, oznámil premiér Matovič  HNonline.sk
 2. Číslo, aké ešte nemali: Náš sused hlási vyše 6700 nových prípadov a desiatky úmrtí  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus na Slovensku: Ďalší rekord, prudký rast pokračuje, oznámil premiér Matovič  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Čo znamená s "veľmi veľkou pravdepodobnosťou dobrovoľné"? Test alebo karanténa  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus: Krajčí vyzýva zdravotníkov na pomoc pri plošnom testovaní. Ak sa nezapoja, odmieta povedať plán B  Aktuality.sk
 3. Štát dobre zaplatí dobrovoľníkov pri plošnom testovaní. Koľko dostanú?  Dnes24.sk
 4. Testovanie bude dobrovoľné. Kto sa nezúčastní, bude mať zákaz vychádzania  PRAVDA.sk
 5. Koronavírus: Matovič obhajuje, prečo o plošnom testovaní neinformoval prezidentku tým, že bez testov to považoval za hlúposť  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovensko čaká plošné testovanie: Veľký PREHĽAD! Dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť  Topky
 2. Ako sa bude testovať? Armáda má plán - Domáce  PRAVDA.sk
 3. Odomknuté: Ako má vyzerať test, kto naň nemusí ísť a čo hrozí za neúčasť (otázky a odpovede)  Denník N
 4. Ak sa nepreukážete negatívnym testom, pôjdete do karantény, hovorí Igor Matovič  REFRESHER
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: FC Barcelona - Ferencváros (LIVE stream, Liga majstrov)  SME.sk
 2. ONLINE: FC Barcelona - Ferencváros Budapešť (Liga majstrov)  ŠPORT.sk
 3. VIDEO Manchester United zdolal v šlágri Ligy majstrov PSG, Barcelona rozstrieľala Makov Ferencváros  Športky
 4. Mak mohol dať gól Barcelone. Messi a spol. nakoniec Ferencváros rozobrali  PRAVDA.sk
 5. VIDEO: G-skupina: Oslabená Barcelona vysoko zdolala Ferencváros s Róbertom Makom  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
VIDEO Vuelta začala rovnako, ako vlani skončila: Obhajca Roglič v červenom už po prvej etape!  ŠportkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google