1. Prečo sa slovenské političky ukazujú s odhaleným výstrihom?  REFRESHER
  2. Petrík a Bihariová sa vyfotografovali ako fínska premiérka  Ženy v meste
  3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Aj slovenské političky sa zastali fínskej premiérky Sanna Marin, ktorá sa nechala v dámskom módnom časopise odfotiť v saku bez podprsenky.Aj slovenské političky sa zastali fínskej premiérky Sanna Marin, ktorá sa nechala v dámskom módnom časopise odfotiť v saku bez podprsenky.

Prečo sa slovenské političky ukazujú s odhaleným výstrihom? | REFRESHER.sk

Političky Simona Petrik Irena Bihariová pripomínú, že ženy v politike sú vystavené neporovnateľne väčšej kritike za svoj vzhľad ako muži.Političky Simona Petrik Irena Bihariová pripomínú, že ženy v politike sú vystavené neporovnateľne väčšej kritike za svoj vzhľad ako muži.

Petrík a Bihariová sa vyfotografovali ako fínska premiérka