1. Vo svete sa šíri mutácia koronavírusu, s ktorou môže mať vakcína problémy  HNonline.sk
 2. Svetom sa rýchlo šíri mutácia koronavírusu, ktorá dokáže „utiecť“ pred vakcínou  Startitup
 3. Vo svete sa šíri mutácia koronavírusu, na ktorú vakcína takmer neúčinkuje  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: V Poľsku hlásia na pomery EÚ nadpriemerne rýchle očkovanie  Aktuality.sk
 2. Vakcinačná kampaň v Poľsku sa rozbehla naplno: Vstupujú do kľúčovej fázy  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Z nemeckej Superstar vyhodili porotcu za kritiku pandemických opatrení. A toto prišlo potom...  PRAVDA.sk
 2. Porotca nemeckej Superstar prirovnal opatrenia proti koronavírusu k nacistickým koncentračným táborom, zo šou ho vymazali  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hyundai ukázal svoj pripravovaný retro elektromobil. Za päť minút dobijete vyše sto kilometrov  HNonline.sk
 2. Hyundai poodhalil sériový elektromobil Ioniq 5 s ultra-rýchlym nabíjaním  Tesla magazín
 3. Ioniq 5: Elektormobil Hyundai ponúkne slušný dojazd aj výkon  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Volkswagen znižuje výrobu pre nedostatok polovodičov, jeho odbyt vlani klesol  Aktuality.sk
 2. Novinky Volkswagen znižuje výrobu pre nedostatok polovodičov, jeho odbyt vlani klesol  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Britskú vládu znepokujuje brazílsky variant covidu  Aktuality.sk
 2. Británia paralyzovaná koronavírusom: rekordný počet úmrtí  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Britskú vládu znepokujuje brazílsky variant vírusu: Hlási rekordný počet úmrtí  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Analytik Smatana: Graf, ktorý ukázal Matovič, je zavádzajúci. Sú tam polopravdy a čísla nesedia  HNonline.sk
 2. Odborník o plošnom testovaní Slovákov: Urobme radšej TOTO!  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Sulík sa vzoprel Matovičmu plošnému testovaniu  Denník NZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Manchester United je na čele Premier League, Matič: Patríme tam  ŠPORT.sk
 2. Manchester United už vedie Premier League: Na čelo vďaka Pogbovej paráde  NOVÝ ČAS
 3. Manchester po troch rokoch na čele tabuľky: Toto je presne to miesto, kam patríme!  Športky
 4. Premier League: Manchester United je novým lídrom ligy  ŠPORT.sk
 5. Patríme na prvé miesto tabuľky, srší optimizmus z Manchestru United (REAKCIE)  Šport7.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Todd Bertuzzi: Akí boli Žigmund Pálffy či Zdeno Chára? - Šport SME  SME.sk
 2. Na Slovensko zavítala veľká hokejová hviezda z NHL: Takto sa vyjadril na adresu Zdena Cháru  Športky
 3. Todd Bertuzzi: Možno vás aj môj zákrok na Sekeráša v Petrohrade 2000 popohnal k historickej medaile  ŠPORT.sk
 4. Bertuzziho doviedla do Levíc synova kariéra. Téma Moore je tabu  Hokejportal
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NHL: Zdeno Chára sa postaral o humornú situáciu vo Washingtone  ŠPORT.sk
 2. Kuznecov pri Chárovej hokejke vyzeral ako trpaslík  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Paródia na Cibulkovú a jej očkovanie VALCUJE INTERNET  Pluska.sk
 2. Na Cibulkovú si posvietil aj FERO JOKE: Ako sa nechala voviesť do omylu?  SlovakWoman.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Žena venčila svojho manžela na vôdzke ako psa, lebo sa chceli vyhnúť zákazu vychádzania  REFRESHER
 2. Žena venčila svojho muža na vôdzke pre psa: Šialené, čo povedala policajtom  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gröhling: Žiaci sa do škôl budúci týždeň nevrátia  SME.sk
 2. Gröhling: Režim sa školách sa pravdepodobne nezmení  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus: Školy pôjdu budúci týždeň v doterajšom režime  Aktuality.sk
 4. Gröhling: Na 99 % pôjdu školy budúci týždeň v nezmenenom režime  Teraz.sk
 5. Gröhling: Na 99 percent pôjdu školy budúci týždeň v rovnakom režime ako tento  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Novinárku Moniku Tódovú opäť sledujú, Fico píše o jej stretnutí  Denník N
 2. Investigatívnu reportérku Denníka N Moniku  Denník N
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Slovensko popiera rokovanie o MS v hokeji 2021 - Šport SME  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pán Igor Matovič, neobtierajte si o nás hubu, odkazujú premiérovi analytici  REFRESHER
 2. Analytici odkazujú Matovičovi, aby si o nich “neotieral hubu“  SME.sk
 3. Tvrdá rana pre premiéra, vedci to už nevydržali: Pán Matovič, neotierajte si o nás HUBU!  Pluska.sk
 4. Vedci: Matovič, neotierajte si o nás hubu!  NOVÝ ČAS
 5. Analytici odkázali Matovičovi, aby si o nich “neotieral hubu“ a žiadajú ospravedlnenie  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Virológ Klempa: Premiérova kritika odborníkom ma veľmi mrzí  Aktuality.sk
 2. Virológ Klempa: Premiérova reakcia ma veľmi mrzí  SME.sk
 3. Virológ Klempa reaguje na Matovičovu kritiku  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minúta po minúte: Sulík priznal vinu na nedorozumení o plošnom testovaní  SME.sk
 2. Koronavírus ONLINE: Na Slovensko prišli ďalšie vakcíny  Aktuality.sk
 3. Koronavírus na Slovensku MINÚTA PO MINÚTE (Lockdown, Prípady, Vakcína)  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Nedorozumenie, tvrdí Sulík o spore s testovaním. Ospravedlnil sa  TA3Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
MS v lyžovaní s Petrou Vlhovou definitívne budú  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Martin Škrtel skončil v Istanbul Basaksehir - Šport SME  SME.sk
 2. Turci píšu o Škrtelovom konci v Besaksehire  NOVÝ ČAS
 3. Škrtel v Turecku skončil, posilniť by mohol slovenský klub  TA3
 4. Škrtel je bez práce. Posilní trnavský Spartak? - Zahraničné ligy  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bruce Willis si odmietol nasadiť rúško v obchode. Vyhodili ho!  PRAVDA.sk
 2. Bruce Willis si nechcel nasadiť rúško, tak ho vyhodili z obchodu  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bentley Flying Spur V8: 'Lietajúca ostroha' dostala menší motor  PRAVDA.sk
 2. Napriek tomu, že v roku 2020 zúrila pandémia, predaje Bentley trhali rekordy - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slováci za jediný týždeň vrazili do bitcoinu milión eur. Čakalo ich drsné vytriezvenie  Startitup
 2. Za prvý týždeň roka Slováci nakúpili Bitcoin za viac ako 1 milión eur. Vzápätí sa cena náhle prepadla  REFRESHER
 3. S posledným rastom Bitcoinu Slováci investovali viac ako 3,5 milióna eur  oPeniazoch.sk
 4. Slováci sa vrhli na bitcoin. Za tri mesiace doň investovali viac ako 3,5 milióna  HNonline.sk
 5. Ľuďom zavoňali kryptomeny. Od posledného rastu bitcoinu tam vrazili milióny eur  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
YouTube dočasne zablokoval Trumpov kanál  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Navaľnyj sa vracia do Ruska  SME.sk
 2. Pacient Navaľnyj sa uzdravil a Kremľu odkázal, že sa vracia domov do Ruska  Aktuality.sk
 3. Bude Navaľnyj väzobne stíhaný? Dostal ultimátum  NOVÝ ČAS
 4. Ruské úrady požiadali súd o väzobné stíhanie Navaľného  SME.sk
 5. Súd v Moskve dostal žiadosť o väzobné stíhanie Navaľného  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Americký minister sa obáva násilností, radšej odstúpil  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Matovič pritvrdzuje slovník voči odborníkom. Ide im o politiku, chcú si buchnúť, hovorí  Aktuality.sk
 2. Matovič vedie so Sulíkom vojnu, ktorá môže zasiahnuť celú koalíciu  Webnoviny.sk
 3. Matovič kritizuje ministerstvo hospodárstva, že  Denník N
 4. Premiér Matovič hovorí, že ak by súčasný  Denník N
 5. Pandemická situácia na Slovensku je podľa  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus na Slovensku: Podiel pozitívnych stúpol nad 20 percent, tisíce ľudí sa vyliečili  HNonline.sk
 2. Koronavírus online: Viaceré krajiny sprísňujú opatrenia. Budú vyžadovať negatívny test  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Epidemiologička Bražinová: Potrebné je pritvrdiť opatrenia a zrýchliť očkovanie  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Odborníci oponujú vláde: Testovanie už nie je cesta! Potrebujeme viac očkovať, Matovič zaútočil  Topky
 3. Epidemiologička o celoplošnom testovaní: Toto si nemôžeme dovoliť  NOVÝ ČAS
 4. Opatrenia nestačia, testovanie je rizikové, tvrdí epidemiologička  TA3
 5. Epidemiologička Alexandra Bražinová tvrdí, že  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Sulík narába s pravdou svojským spôsobom, treba to rozseknúť, povedal Matovič  PRAVDA.sk
 2. Takto sa už fungovať nedá, reaguje premiér na Sulíka. Kritizoval aj odborníkov  SME.sk
 3. Naď už má správania Sulíka dosť: Pravda o tom, čo povedal o celoplošnom testovaní  NOVÝ ČAS
 4. Naď tvrdí, že Sulík súhlasil s plošným testovaním. Treba to raz a navždy rozseknúť, hovorí Matovič  HNonline.sk
 5. Skončí Sulík vo vláde? Treba to rozseknúť, tvrdí o ňom Matovič  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (12. január): Vlhová vo večernom slalome, Premier League i slovenský hokej  ŠPORT.sk
 2. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (13. január): Začína NHL, futbalové poháre, Slovenky v boji o Australian Open  ŠPORT.sk
 3. Agüero je stále v karanténe, nepredstaví sa ani ďalšom zápase  ŠPORT.sk
 4. Marek Ďaloga a Juraj Mikúš sa gólovo zaskveli v českej extralige  ŠPORT.sk
 5. FA Cup: Ďalšia obeť z Premier League a Tottenham v bare  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NHL: Adam Ružička a Adam Húska smerujú na farmu  ŠPORT.sk
 2. Calgary poslalo Ružičku na farmu. Do AHL putuje aj brankár Húska  Hokejportal
 3. NHL 2020/2021: Adam Ružička a Adam Húska putujú na farmu do AHL  SME.sk
 4. Do NHL v úvode sezóny nezasiahnu: Dve slovenské mená neprežili škrty a mieria na farmu  Športky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Recenzia: Vypnú Slováci definitívne Jojku kvôli seriálu? Zvládne si ich Bodka udržať?  PRAVDA.sk
 2. Nový seriál Bodka na Jojke robí hlupákov zo všetkých, zo psov aj z policajtov  SME.sk
 3. Ďalší seriál má za sebou úspešný štart. Bodka mala viac ako pol milióna divákov  HNonline.sk
 4. Slováci skúsili aj jojkársky nový seriál: Pri obrazovkách sedeli státisíce a bodka  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Na Slovensku sú už aj vakcíny od Moderny  Aktuality.sk
 2. Ako dlho nás chráni vakcína proti koronavírusu? Moderna už má odpoveď  Startitup
 3. Na Slovensko dorazila prvá zásielka vakcíny od firmy Moderna  REFRESHER
 4. Očkovanie proti Covid-19: Na Slovensku je už aj vakcína od Moderny  SME.sk
 5. Fľaška po 10 dávok. SR i ČR očakávajú vakcíny od Moderny  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Viaceré krajiny budú vyžadovať pred vstupom na svoje územie negatívny test  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Do Nemecka sa tak ľahko nedostanete: Podmienky na vstup do krajiny sa sprísňujú  Topky
 3. Nemecko chce pritvrdiť: Toto čaká cestujúcich  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V ruskej Viazme pochovajú pozostatky vojakov z napoleonských vojen  Aktuality.sk
 2. Pozostatky vojakov z napoleonských vojen opäť pochovajú  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kuly a jeho rodina dostali covid: Syn to chytil v škôlke... Ani im nedali vedieť!  Topky
 2. Kuly s manželkou chytili COVID od synčeka: Zvláštny príznak a zarážajúca reakcia škôlky  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lekár Peter o boji s koronavírusom: Teploty, triaška, kašeľ... je to jedno z najťažších ochorení, ktoré som mal  Topky
 2. Slovenský lekár: Pravda o covide!  NOVÝ ČAS
 3. Je to jedno z najťažších ochorení, ktoré som mal. Hovorí o koronavíruse lekár levickej nemocnice  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Očkovanie je skutočne dôležité! Je to jediný spôsob, ako získať imunitu proti KORONAVÍRUSU  Topky
 2. Primár pediatrie z Trenčína má s očkovaním bohaté skúsenosti: Čo si myslí o vakcíne proti COVID-u?  NOVÝ ČAS
 3. Očkovanie je jediný spôsob, ako získať imunitu proti koronavírusu  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Právnici Haščáka podajú trestné oznámenia i viacero podaní  SME.sk
 2. Haščákovi právnici podajú trestné oznámenia  NOVÝ ČAS
 3. Haščák vracia úder. Jeho právnici podávajú trestné oznámenia  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
V USA popravili prvú ženu po takmer 70 rokoch  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Premier League: Manchester United je novým lídrom ligy  ŠPORT.sk
 2. Paul Pogba strelil gól a Manchester United je lídrom Premier League  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
ONLINE: HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen (Tipos extraliga)  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Vláda USA vyzvala štáty, aby podali prvú dávku vakcíny čo najviac ľudom  Aktuality.sk
 2. Vláda USA žiada o výraznú zmenu v očkovaní: Pristúpia na to jednotlivé štáty?  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. TIpos extraliga: Slovan Bratislava - Dukla Trenčín 4:3 sn  ŠPORT.sk
 2. HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín: Online prenos z Tipos Extraligy  Športky
 3. Trenčín bodoval na ľade Slovana, víťazná jazda Zvolena pokračuje  PRAVDA.sk
 4. ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín (Tipos extraliga)  ŠPORT.sk
 5. Dramatická bitka tradičných rivalov: O víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy!  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenská pošta bude prepúšťať, zruší 756 pracovných miest  Aktuality.sk
 2. Pozor na tento e-mail! Podvodníci sa snažia zneužiť dobré meno Slovenskej pošty. Takto rozoznáte, že ide o podvod!  Vosveteit.sk
 3. Slovenská pošta avizuje hromadné prepúšťanie, o prácu prídu stovky ľudí  Webnoviny.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pompeo zrušil poslednú zahraničnú cestu v úrade  Aktuality.sk
 2. Pompeo chce pomôcť pri odovzdávaní moci: Veľké gesto pre nastupujúceho Bidena  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Súd v Moskve dostal žiadosť o väzobné stíhanie Navaľného  Aktuality.sk
 2. Bude Navaľnyj väzobne stíhaný? Dostal ultimátum  NOVÝ ČAS
 3. Ruské úrady požiadali súd o väzobné stíhanie Navaľného  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google