1. Máme najviac nakazených od začiatku pandémie, Krajčí je v izolácii  TA3
 2. KORONAVÍRUS Okres Skalica bude podľa semaforu COVID-19 v červenej zóne  Topky
 3. Koronavírus na Slovensku (správy, prípady, opatrenia) - SME  SME.sk
 4. Ďalší okres v Trnavskom kraji je v červenej zóne: Vydajú prísnejšie opatrenia  Trnava24
 5. Okres Skalica zaradia do červenej zóny na  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zmena v dôchodkovom veku: Poslanci schválili úpravu tabuľky. Pozrite si jej novú verziu  HNonline.sk
 2. Veľká zmena pre 140-tisíc Sloveniek: Dôchodkový vek sa bude meniť  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. La Liga: Luis Suárez sa rozlúčil s FC Barcelona  ŠPORT.sk
 2. Emotívny odchod z Barcelony! VIDEO Suárez sa neubránil slzám: Dojímavá rozlúčka so spoluhráčmi  Športky
 3. Suarez sa lúčil s FC Barcelona, ide do Atletico Madrid - Šport SME  SME.sk
 4. Definitívny a smutný koniec: Suarez po poslednom tréningu v Barcelone neudržal slzy  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Chystá sa veľký prestup Škriniara? O slovo sa hlási anglický gigant! Problémom sú peniaze  Športky
 2. Tottenham Hotspur chce Milana Škriniara. Cena je stanovená  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ROZCHOD! Dorota Nvotová a Peter Konečný už netvoria pár  Pluska.sk
 2. Nvotová a Konečný: Rozchod po 3 mesiacoch!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zelenskyj exkluzívne v HN: So Slovenskom má veľké plány  HNonline.sk
 2. Zelenskyj v OSN vyzval na ukončenie ruskej okupácie Krymu  SME.sk
 3. Zelenskyj odsúdil ruskú agresiu voči Ukrajine  Topky
 4. Zelenskyj na Valnom zhromaždení OSN odsúdil ruskú agresiu voči Ukrajine  Aktuality.sk
 5. Zelenskyj pri prejave v OSN odsúdil agresiu voči Ukrajine: Urážlivá reakcia Ruska  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: V Česku pribudlo 11 nových úmrtí a 2309 nakazených  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Nemecko označilo za rizikové oblasti v 11 krajinách Európskej únie  Topky
 3. ONLINE: Nemci pri rizikách obišli Slovensko, Izrael je "na okraji priepasti"  PRAVDA.sk
 4. Nemecko označilo Česko za rizikové, okrem dvoch krajov  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Trump odmietol sľúbiť pokojné odovzdanie moci - Svet  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dnes ráno došlo v Martine k tragickej nehode, zrážku s vlakom neprežilo dieťa  Žilinak.sk
 2. Školáčka († 15) napísala SMS mame a zmietol ju vlak  NOVÝ ČAS
 3. Dieťa neprežilo zrážku s vlakom na železničnej trati v Martine  Webnoviny.sk
 4. Dnes ráno došlo v Martine k tragickej nehode, po zrážke s osobným vlakom bolo usmrtené dieťa  Žilinak.sk
 5. Hrôza na železničnej trati v Martine: Pod kolesami vlaku zomrelo dieťa!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Premiér Matovič chce, aby sa popri 6-tisíc PCR  Denník N
 2. Video: Minister zdravotníctva Marek Krajčí  Denník N
 3. Prezidentka Čaputová v prejave pred OSN  Denník N
 4. V dánskych vodách sa zrazila ruská vojnová  Denník N
 5. Čiernohorský parlament si zvolil nového  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na západnom a strednom Slovensku môže spŕchnuť  Aktuality.sk
 2. Utorok bude slnečný  Aktuality.sk
 3. Slnečné dni sa končia! Druhá polovica týždňa prinesie ZMENU počasia  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
V Košiciach rastie ďalší krásny stánok. Na dokončenie mu však chýbajú milióny  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
MHK Liptovský Mikuláš prerušuje činnosť - Šport SME  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenská herečka otvorene: Potrebovala odbornú pomoc... Rúca sa jej manželstvo!  Topky
 2. Nemám čo skrývať: Našej známej herečke krachuje ďalšie manželstvo  Diva.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pocta Gottovi sa odkladá: Vdova Ivana sa nakazila!  Topky
 2. Ivana Gottová sa nakazila koronavírusom: TAKÉ sú následky!  Pluska.sk
 3. Ivana Gottová sa nakazila kronavírusom: TAKÉ sú následky!  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ibrahim Maiga opäť konšpiruje: Covid-19 je experiment! Chcú znížiť populáciu v Afrike  Topky
 2. Ibrahim Maiga spochybňuje koronavírus, vraj je to experiment. Jeho kamarátke údajne pomohol zázvorový čaj a africká masť  REFRESHER
 3. Maiga spochybňuje koronavírus  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrela legendárna francúzska šansoniérka Juliette Gréco - Hudba  PRAVDA.sk
 2. Zomrela francúzska šansoniérka Juliette Gréco  Aktuality.sk
 3. Zomrela francúzska šansoniérka Juliette Gréco - Kultúra SME  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. 2021 Volkswagen ID.4 - Exkluzívne predstavenie elektrického SUV  Michal Karpat - Autožurnál
 2. Volkswagen predstavil elektrické SUV ID.4 s dojazdom 520 km  Tesla magazín
 3. Volkswagen odhalil elektrické SUV ID.4. Má dojazd 520 km a vzadu uložený motor  Autoviny
 4. Volkswagen odhalil elektrické SUV ID.4. Má dojazd 520 km a obrovský kufor  Autoviny
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Musk chystá cenovo dostupné elektroauto. Plánuje vyrábať dvakrát viac ako Volkswagen  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tesla ukázala nový „Model S na steroidoch“, chystá lepšie batérie a ešte lacnejšie e-auto  Živé.sk
 2. Tesla Model S Plaid: Šialená novinka s dojazdom 837+ km a výkonom 1100+ koní  Tesla magazín
 3. Tesla predstavila šialene rýchly Model S: 1100 koní, dojazd vyše 840 km a maximálka cez 300 km/h  Fontech
 4. 3 motory, dojazd 840 km, stovka pod 2,1 sekundy a maximálka 320 km/h. Tesla Model 3 Plaid príde o rok  REFRESHER
 5. Tesla Model S Plaid je tu: Má dojazd 840+ km, maximálnu rýchlosť až 320 km/h  TECHBYTE.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zuzana Čaputová na Valnom zhromaždení OSN vyzvala na solidaritu čo sa týka vakcíny na COVID-19  Aktuality.sk
 2. Valné zhromaždenie OSN: Čaputová vyzvala na solidaritu čo sa týka vakcíny na KORONAVÍRUS  Topky
 3. Čaputová na zasadnutí OSN: Musíme poskytnúť očkovaciu látku proti covidu každému obyvateľovi  HNonline.sk
 4. Čaputová na Valnom zhromaždení OSN hovorila o pandémii, apelovala na lídrov: Toto nesmieme dopustiť!  NOVÝ ČAS
 5. Návrh na odvolanie sudcov nad 65 rokov bol už  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Veríme, že náš sen v Linzi neskončí, tréner DAC Storck však vníma LASK ako favorita  ŠPORT.sk
 2. Dunajská Streda chce v Európskej lige prepísať históriu. Čaká ju ťažký súper  Šport7.sk
 3. Dunajská Streda získala zaujímavú posilu: Do tímu smeruje talentovaný nemecký obranca  Športky
 4. Európska liga: Dunajská Streda môže ťažiť proti LASK Linz z formy  ŠPORT.sk
 5. Sebavedomie i rešpekt. Linz je silný súper, vraví Kružliak  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vzbura na Liptove! Extraligista prerušuje činnosť  ŠPORT.sk
 2. Problémy na Liptove: Extraligový klub prerušil činnosť! SZĽH reaguje  Športky
 3. Jedna kauza za druhou. Liptáci kritizujú Šatana, SZĽH im neschválil prevod licencie  PRAVDA.sk
 4. MHK Liptovský Mikuláš prerušuje činnosť - Šport SME  SME.sk
 5. Vzbura na Liptove: Extraligista úplne prerušuje činnosť  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Orange má nový dátový paušál za jedno euro: 0,1 GB dát a potom slimačie neobmedzeno  Živé.sk
 2. Orange začal predávať nový dátový paušál. Stojí len 1 euro a obsahuje symbolický objem dát  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Škoda Fabia Combi má 20 rokov: Príde aj nová generácia?  Pluska.sk
 2. Najpredávanejšie auto na Slovensku oslavuje. Jeho koniec sa zrejme nechystá  HNonline.sk
 3. Populárna Fabia Combi oslavuje 20 rokov! Nad budúcou generáciou však stále visí otáznik  Autoviny
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Eurokomisia predstavila nový pakt o migrácii a azyle pre Úniu  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Krajčí odvolal šéfku Rooseveltovej nemocnice, Bittó Cigániková ju bráni  PRAVDA.sk
 2. Minister Krajčí odvolal riaditeľku nemocnice v Banskej Bystrici  Aktuality.sk
 3. Minister zdravotníctva odvolal riaditeľku nemocnice v Banskej Bystrici: Protest Cigánikovej  NOVÝ ČAS
 4. Minister Krajčí odvolal riaditeľku Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníkovú z funkcie - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Minister Krajčí odvolal riaditeľku Rooseveltovej nemocnice  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Putinova teória: Navaľnyj sa mohol novičkom otráviť sám  PRAVDA.sk
 2. Navaľného prepustili z berlínskej nemocnice  SME.sk
 3. Navaľnyj po prepustení z nemocnice: Nedokážem napríklad hodiť loptu ľavou rukou  Hudba.sk
 4. Navaľného prepustili z nemocnice. Môže sa úplne zotaviť  HNonline.sk
 5. Navaľného prepustili nemocnice, z otravy sa bude zotavovať dlho  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Počet prípadov bude rásť, varuje Krajčí. Povedal, čo nás čaká budúci mesiac  HNonline.sk
 2. Koronavírus: Vláda SR možno obmedzí cestovanie do Rakúska  SME.sk
 3. Už čoskoro má u nás pribúdať cez 450 nových chorých denne, opatrenia zrejme budú prísnejšie  Najmama.sk
 4. Minister zdravotníctva Krajčí: Navrhneme zaradiť Rakúsko a Maďarsko na zoznam červených krajín  REFRESHER
 5. Epidémia silnie už aj v bezpečných oblastiach, v polovici októbra môžeme mať aj 450 infikovaných denne - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. PRÁVE TERAZ V Trnave horí pivovar s reštauráciou  Topky
 2. Hasiči zasahujú pri požiari pivovaru v Trnave  Aktuality.sk
 3. AKTUALITA z Trnavy: V meste horí požiar strechy sladovne!  Trnava24
 4. V Trnave začal horieť pivovar s reštauráciou, nad mestom sa objavil hustý čierny dym  REFRESHER
 5. V Trnave horí pivovar: Oheň zasiahol aj budovu s pivnými kúpeľmi  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zomrel bývalý švédsky reprezentant a útočník Realu Madrid  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Je toho na ňu priveľa? Nádherná Kate sa stráca pred očami, najnovšie FOTO vystrašili fanúšikov!  Pluska.sk
 2. Jej snáď pandémia prospieva! Vojvodkyňa Kate vyzerá úžasne, Louisa nechala doma  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dare Rolins sa splnil sen! Ocitla sa na titulke módnej biblie ako česká Madonna  PRAVDA.sk
 2. Dara neskrýva šťastie: Že toto nastane v jej živote, bolo nepravdepodobné  TV Markíza
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nový SEAT Ateca už v predpredaji. Slovenská cena pod magickou hranicou  Podkapotou.sk
 2. Seat Ateca v omladenej forme: Poznáme ceny pre slovenský trh  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. BMW M3 G80 a M4 odhalené. Fotky unikli deň pred predstavením - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. Radikálne zmeny aj manuálna prevodovka. BMW predstavilo kontroverzné novinky  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Šéfka Európskej komisie predstavila nový pakt o migrácii a azyle  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bieloruský prezident Lukašenko zložil prezidentskú prísahu - Svet  PRAVDA.sk
 2. Lukašenko sa ujal funkcie prezidenta. Bielorusi sa o inaugurácii dozvedeli, až keď sa odohrávala  Aktuality.sk
 3. Lukašenkov nečakaný krok: tajne sa nechal uviesť do funkcie prezidenta  HNonline.sk
 4. Lukašenko podľa Korčoka nemá oprávnenie stáť na čele krajiny  Topky
 5. Lukašenko zložil prísahu, inauguráciu do poslednej chvíle tajili  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prezidentka hovorí o zlej situácii s koronavírusom, štát by mal zlepšiť komunikáciu  Aktuality.sk
 2. Čaputová kritizuje komunikáciu štátu: Koluje množstvo opatrení. Nie je jasné, ktoré vlastne platia  HNonline.sk
 3. Situácia s vírusom sa zhorší, prezidentka očakáva, že štát nebude vyrábať chaos  PRAVDA.sk
 4. Čaputová sa stretla s epidemiológmi. Situácia nie je dobrá, priznali  TA3
 5. Vláda musí podľa Čaputovej aj jasnejšie komunikovať, nie len navýšiť počet testov  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Na Slovensku v utorok pribudlo 338 prípadov nákazy novým koronavírusom  Hudba.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenský rekord, 338 nakazených. Vírus prekročil Matovičovu magickú hranicu  PRAVDA.sk
 2. Slovensko prekonalo smutný rekord: Pribudlo vyše 330 nových prípadov KORONAVÍRUSU!  Topky
 3. Testy v utorok odhalili opäť rekordný počet prípadov, pozitívny výsledok malo 338 ľudí  SME.sk
 4. Koronavírus ONLINE: Pribudlo 338 prípadov, minister Krajčí volá po prísnejších opatreniach  Aktuality.sk
 5. Tak vysoké číslo sme ešte nemali: Banskobystrický kraj s desiatkami nových prípadov  Revúca24
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Peter Sagan môže v Bore pôsobiť len ako pomocník - Šport SME  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Novo predstavená batéria Tesla "4680" prinesie lacnejšie elektromobily  Tesla magazín
 2. Tesla predstavila revolučné batérie: Všetky informácie na jednom mieste  Fontech
 3. Šéf Tesly naznačil, čo očakávať od Battery Day. Nechystajú batériovú...  Tesla magazín
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tretina z 270 veľrýb, ktoré uviazli na pobreží Tasmánie, už uhynula  SME.sk
 2. Na tasmánskom pobreží uviazlo už takmer 500 veľrýb, 380 zahynulo  Aktuality.sk
 3. Uhynula tretina z 250 veľrýb uviaznutých na tasmánskom pobreží  PRAVDA.sk
 4. Približne 250 veľrýb uviazlo na pobreží  Denník N
 5. Na tasmánskom pobreží uviazlo približne 250 veľrýb  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Navaľného prepustili z berlínskej nemocnice  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nové prípady koronavírusu: Včera laboratóriá zistili takmer 350 nakazených  HNonline.sk
 2. Česko opäť hlási rekord: Druhý najvyšší denný prírastok prípadov KORONAVÍRUSU! Opatrenia sa sprísnia  Topky
 3. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 23.9.2020  SME.sk
 4. Česko zaznamenalo 2394 nových prípadov nákazy koronavírusom  Teraz.sk
 5. Česi hlásia stovky nových prípadov KORONAVÍRUSU: Druhý najvyšší denný prírastok! Opatrenia sa sprísnia  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenský rekord. Až 338 ľudí zo 6231 testovaných má koronavírus  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus: Priemerná hospitalizácia ľudí s ochorením je 11 dní  Aktuality.sk
 3. Priemerná hospitalizácia ľudí s koronavírusom  Denník N
 4. Priemerná hospitalizácia ľudí s koronavírusom je 11 dní.  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Za utorok pribudlo na Slovensku 338 nových  Denník N
 2. V karanténe je celý krízový štáb, prednostka mala pozitívny test - SME  SME.sk
 3. Podľa ministra Mareka Krajčího vieme na  Denník N
 4. Naživo: Minister zdravotníctva Marek Krajčí ku  Denník N
 5. Čierna Hora, kde dovolenkoval Marian Kotleba, je  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Akcia Oko: NAKA zasahuje na viacerých miestach Slovenska vrátane Bonulu  HNonline.sk
 2. Akcia „OKO“: V Bonule a Národnej diaľničnej spoločnosti zasahuje NAKA  Aktuality.sk
 3. NAKA zasahuje na viacerých miestach vrátane Bonulu  SME.sk
 4. Zásah NAKA na viacerých miestach Slovenska  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Padol absolútny rekord, na Slovensku pribudli stovky nakazených  TA3
 2. Krištúfková: Slovensku hrozí sprísňovanie opatrení  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Liga majstrov: SK Slavia Praha - FC Midtjylland 0:0  ŠPORT.sk
 2. Boj o Ligu majstrov sľubuje drámu. Slaviu doma podržal brankár  PRAVDA.sk
 3. Liga majstrov 2020/2021: Play off - 1. zápasy - Šport SME  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google