1. Prešli si niekoľkými potratmi a teraz? Dieťa číslo 3 je na ceste  TV Markíza
 2. Po niekoľkých potratoch konečne skvelá správa! Manželka Nicka Cartera je opäť tehotná  PRAVDA.sk
 3. Prešli si niekoľkými potratmi a teraz? Dieťa číslo tri je na ceste  TVNOVINY.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Sláva mu nepomohla. Bruce Willis sa musel pakovať z obchodu  TVNOVINY.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dacia Bigster: Toto je nové 7-miestne SUV! Lacné už nebude  PRAVDA.sk
 2. Dacia Bigster: štýlové, veľké, no stále cenovo orientované SUV prichádza  Podkapotou.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Merkelová chce o tvrdšom lockdowne rokovať už budúci týždeň  Aktuality.sk
 2. Merkelová požaduje tvrdší lockdown: Neexistuje žiaden priestor na otváranie krajiny!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mesto Holíč pokutovali za ďalšiu zákazku pre firmu primátorovho brata  Aktuality.sk
 2. Mestský kalendár Holíča: Prekvapivé fotky!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Poslanec Za ľudí vyzval Matoviča: Dajte pokoj starostom a primátorom. Oni vedia, čo majú robiť  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: WHO kritizovala nespravodlivé prerozdelenie vakcín  Aktuality.sk
 2. WHO kritizovala nespravodlivé prerozdelenie vakcín proti koronavírusu na svete  NOVÝ ČAS
 3. Svetová zdravotnícka organizácia kritizuje  Denník N
 4. WHO kritizovala nespravodlivé prerozdelenie vakcín vo svete  Teraz.sk
 5. KORONAVÍRUS WHO kritizovala nespravodlivé prerozdelenie vakcín: Situácia je alarmujúca  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Člen zločineckého gangu zo Serede ide do väzenia na deväť rokov  PRAVDA.sk
 2. Rýchla vakcinácia rizikových skupín pomôže znížiť tlak na zdravotníctvo, tvrdí Progresívne Slovensko  Topky
 3. Po trápeniach v Reale sa vracia do Frankfurtu: Nemal to ľahké a potrebuje sa dostať do formy  Športky
 4. Člen zločineckého gangu zo Serede ide do väzenia: Súd mu mimoriadne znížil trest  NOVÝ ČAS
 5. Tragická nehoda Daniely Kralevich: Generálny prokurátor dal preskúmať vyšetrovanie… Niečo sa mu nezdá?!  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Real Madrid prehral s Athletic Bilbao v semifinále Superpohára  ŠPORT.sk
 2. PRAVDEPODOBNÉ ZOSTAVY: Real Madrid - Athletic Bilbao  halamadrid.sk
 3. Zo šlágru nič nebude. Real padol s Bilbaom a proti Barcelone si nezahrá  PRAVDA.sk
 4. Diskusia: Real Madrid - Athletic Club Bilbao (Superpohár)  ŠPORT.sk
 5. Zidane: Nič mi nebolo povedané o Jovićovi  halamadrid.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrela moderátorka Eva Jurinová, niekdajšia tvár spravodajstva TV NOVA  PRAVDA.sk
 2. Zomrela moderátorka a novinárka Eva Jurinová († 67)  NOVÝ ČAS
 3. Zomrela Eva Jurinová, moderátorka televíznych novín na Nove  Pluska.sk
 4. Smutná správa z Česka! Po ťažkej chorobe zomrela obľúbená moderátorka!  noviny.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Generálny tajomník NATO žiada vyvodenie zodpovednosti za útoky na Kapitol  Aktuality.sk
 2. Stoltenberg v príhovore Trumpa totálne odignoroval  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matematik Kollár: Prísnejší lockdown zaberá, menej prísny nie  PRAVDA.sk
 2. Matematik Kollár vie, či na Slovensku zaberá lockdown: Pravda o tom, kam naša krajina speje  NOVÝ ČAS
 3. Matematik Richard Kollár: Prísnejší lockdown zaberá, menej prísny nie  Aktuality.sk
 4. KORONAVÍRUS Prísnejší lockdown zaberá, menej prísny nie, upozornil matematik  Topky
 5. Funguje lockdown? Situácia sa pomaly zlepšuje, ale nesmieme poľaviť a o 6 týždňov môžeme byť z najhoršieho vonku, hovorí matematik  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovičov plán narazil. Plošné testovanie odmieta polovica koalície  HNonline.sk
 2. Koronavírus: Celoplošné testovanie nemá istú podporu u koaličných partnerov  Aktuality.sk
 3. Remišová: Testovanie nie je všeliek - SME  SME.sk
 4. Remišová odmieta plošné testovanie: Nie je to všeliek, zmysel má v najpostihnutejších okresoch  NOVÝ ČAS
 5. Veronika Remišová: Testovanie nie je všeliek, zmysel má v najpostihnutejších okresoch  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Robert Fico: Koalícia vypovedala poslušnosť premiérovi!  Pluska.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dominik Holec z AC Sparta Praha na hosťovanie do Poľska  ŠPORT.sk
 2. Dominik Holec si balí kufre. Sparta Praha posiela slovenského brankára na hosťovanie  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Francúzsko zavádza celoplošný zákaz vychádzania a prísne kontroly na hraniciach  Aktuality.sk
 2. Francúzsko zavádza celoplošný zákaz vychádzania  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Iskierka nádeje pred úvodným grandslamom sezóny: Schmiedlová predsa len odlieta do Austrálie  Športky
 2. Australian Open: Anna Karolína Schmiedlová si zahrá hlavnú súťaž  ŠPORT.sk
 3. Dauha Slovákom nežičila: Trio na Australian Open nedoplnil nikto  NOVÝ ČAS
 4. Anna Karolína Schmiedlová si ako náhradníčka zahrá Australian Open  SME.sk
 5. Anna Karolína Schmiedlová cestuje na Australian Open ako druhá náhradníčka  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Fortuna liga: Stredopoliar David Hrnčár sa vracia do ŠK Slovan Bratislava  ŠPORT.sk
 2. David Hrnčár ťahá Zlaté Moravce, láka ho Slovan Bratislava - Šport SME  SME.sk
 3. Slovan hlási prvý zimný prestup. Vracia sa syn bývalej opory „belasých”, pôjde však na hosťovanie  ŠPORT.sk
 4. David Hrnčár bude hrať za ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga)  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020  PRAVDA.sk
 2. Slovenský trh s autami sa prepadol o 25% Koľko áut sa reálne predalo a prečo sa Toyote veľmi darilo?  Autoviny
 3. Nové auto vám teraz tak ľahko nepredajú. Na vine sú emisie  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Maďarska vláda podporila aj nákup vakcín, ktoré neschválila EÚ  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Maďarská vláda podporila aj nákup vakcín, ktoré neschválila EÚ  Topky
 3. Maďarsko podporil aj nákup vakcín, ktoré neschválila Únia  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Británia v obave pred brazílskym variantom KORONAVÍRUSU zatvára hranice  Topky
 2. Koronavírus: Británia v obave pred brazílskym variantom vírusu zatvára hranice  Aktuality.sk
 3. Rázny krok, Británia zatvára hranice: Boja sa nového vírusu  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. MZ: Covid môže mať dlhodobé vedľajšie účinky, vakcína ich nemá  TA3
 2. Koronavírus: Ochorenie môže mať dlhodobé vedľajšie účinky, vakcína ich nemá  Aktuality.sk
 3. COVID-19 vs. vakcína: Veľké porovnanie vedľajších účinkov! Výsledok je jednoznačný  NOVÝ ČAS
 4. COVID-19 môže mať dlhodobé vedľajšie účinky, vakcína ich nemá, upozorňuje ministerstvo  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Matematik Kollár: Prísnejší lockdown zaberá, tieto opatrenia by mali vydržať ešte niekoľko týždňov  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Šou musí pokračovať! - Komentáre a glosy  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Parlament schválil balík zmien súvisiaci s druhou vlnou pandémie i očkovaním  PRAVDA.sk
 2. Poslanci schválili balík zmien súvisiaci s koronavírusom, upravia sa aj pravidlá pri očkovaní  HNonline.sk
 3. Poslanci schválili: Veľké zmeny pri očkovaní  NOVÝ ČAS
 4. Prešiel balík zmien. Za protekčné očkovanie bude mastná pokuta  TA3
 5. Poslanci rozhodujú o balíkoch zmien. Cieľom je aj rýchle očkovanie  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VEREJNÝ ODKAZ Doroty Nvotovej Matovičovi a Sulíkovi: Už si OBAJA konečne DAJTE na P**U!  Pluska.sk
 2. Dorota Nvotová zbalila syna a ušla pred pandémiou do exotiky: Slováci jej to dali vyžrať  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Hyundai Ioniq 5 bude štýlový elektromobil  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Ako dlho vám vydrží imunita po prekonaní nákazy? Vedci poznajú odpoveď  Topky
 2. Po prekonaní COVIDU-19 vydrží imunita najmenej päť mesiacov, ukázala štúdia  PRAVDA.sk
 3. Po covide vydrží imunita najmenej päť mesiacov, ukazuje britská štúdia  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Člen zločineckého gangu zo Serede ide do väzenia  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vráťte sa do ambulancií, vyzývajú lekárov. Pacienti majú problémy  TA3
 2. Ministerstvo zdravotníctva vyzýva lekárov, aby sa vrátili do ambulancií  Aktuality.sk
 3. Ministerstvo vyzýva lekárov, aby sa vrátili do ambulancií: Desivé slová o zanedbaných pacientoch  NOVÝ ČAS
 4. Nemocnica v Žiline vyzýva ambulantných lekárov, aby neobmedzovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti  Žilinak.sk
 5. Koronavírus. Nemocnica v Žiline vyzýva ambulantných lekárov, aby sa vrátili ordinovať  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Juraj Šeliga očakáva, že generálny prokurátor Žilinka preverí sledovanie novinárky  Aktuality.sk
 2. Sledovanie novinárky je podľa Šeligu zastrašovaním, podľa Fica manipuláciou  TA3
 3. Šeliga čaká, že prokuratúra preverí sledovanie Tódovej. Fico netuší, či je sledovaná  PRAVDA.sk
 4. Pre sledovanie novinárky začala polícia trestné stíhanie, zareagoval aj Fico  NOVÝ ČAS
 5. Ficovo poníženie: Šeliga ZRUŠIL expremiéra jednou vetou  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prečo nahrávka z vlády hnevá starostov: Vieme, čo máme robiť, nepotrebujeme vaše príkazy (+ záznam)  Denník N
 2. Miroslav Kollár premiérovi: Neurážajte starostov a primátorov  Aktuality.sk
 3. Poslanec Za ľudí vyzýva Matoviča: Pán premiér, neurážajte starostov a primátorov, dajte im pokoj  Topky
 4. Chcel usvedčiť Sulíka, sám si zavaril: Drsný odkaz primátora Hlohovca premiérovi Matovičovi  NOVÝ ČAS
 5. Poslanec Za ľudí vyzval Matoviča: Dajte pokoj starostom a primátorom. Oni vedia, čo majú robiť  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koroanvírus: Babiš predstaví centrálny rezervačný systém na očkovanie  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Premiér Babiš predstaví centrálny rezervačný systém na očkovanie v Česku  Topky
 3. Babiš predstaví centrálny rezervačný systém na očkovanie: Na rad prídu aj dôchodcovia  NOVÝ ČAS
 4. Na očkovanie sa bude môcť v Česku objednať 700-tisíc ľudí  TA3
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Z Nemecka hlásia nové denné maximum v počte úmrtí  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Smutné správy z Nemecka: Počet úmrtí v krajine dosiahol nové denné maximum  Topky
 3. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 14.01. 2021  SME.sk
 4. Koronavírus ONLINE: Experti WHO idú v Číne skúmať pôvod vírusu  Aktuality.sk
 5. Smutný rekord: Počet úmrtí v Nemecku dosiahol nové denné maximum  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Bratislavská nemocnica hlási 240 infikovaných zdravotníkov  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS UNB má v karanténe 240 zdravotníckych pracovníkov chorých na COVID-19  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vodič bez vodičského preukazu zrazil dieťa, zraneniam podľahlo  Aktuality.sk
 2. Tragická nehoda v Letanovciach: Auto pritlačilo malého chlapca o múr, zraneniam podľahol  Topky
 3. Vodič bez dokladov zrazil malého chlapca, zraneniam podľahol  Korzár
 4. Nehoda v Letanovciach: Vodič pritlačil chlapca (†9) o plot!  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nemôžeme si to dovoliť, tvrdí o veľkom testovaní lekárska komora  TA3
 2. Šéf lekárskej komory kritizuje plošné testovanie: Hrozí veľmi vážne riziko  NOVÝ ČAS
 3. Lekárska komora nevidí význam ani úžitok celoplošného testovania, Kollár poukazuje na riziká - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. KORONAVÍRUS Masívne plošné testovanie si nemôžeme dovoliť, odkazuje Slovenská lekárska komora  Topky
 5. Šéf lekárov Kollár: Testovanie? Toto je riešenie  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tragická nehoda Daniely Kralevich: Generálny prokurátor dal preskúmať vyšetrovanie… Niečo sa mu nezdá?!  Topky
 2. Člen zločineckého gangu zo Serede ide do väzenia na deväť rokov  PRAVDA.sk
 3. Člen zločineckého gangu zo Serede pozná svoj trest: Iľja ide do väzenia na deväť rokov  Topky
 4. Člen zločineckého gangu zo Serede ide do väzenia  SME.sk
 5. KORONAVÍRUS Rakúsko prijíma nové opatrenia: Pozastaví prevádzku týchto dvoch hraničných priechodov  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vírus zabil takmer sto ľudí, pribudli tisícky nakazených  TA3
 2. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili nakazených - SME  SME.sk
 3. Pribudli tisícky infikovaných koronavírusom a takmer sto úmrtí  PRAVDA.sk
 4. Tisíce nových nakazených: Počet obetí atakuje stovku  NOVÝ ČAS
 5. KORONAVÍRUS Tisícky nových prípadov: Pribudlo takmer 100 úmrtí!  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Parádny návrat NHL: Tatar odštartoval sezónu gólom, Černák sa blysol asistenciou  Športky
 2. NHL: Tomáš Tatar skóroval, Erik Černák asistoval - Šport SME  SME.sk
 3. Tatar sa v prvý deň uviedol gólom. Černák asistoval  PRAVDA.sk
 4. Tatar odštartoval sezónu v NHL gólom, bodoval aj Černák  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Holstein Kiel vyradil Bayern Mníchov. Je to šok, tvrdí Flick - Šport SME  SME.sk
 2. DFB Pokal: Bayern Mníchov senzačne vypadol s Holstein Kiel  ŠPORT.sk
 3. Obrovská senzácia v Nemeckom pohári: Bayern s druholigistom vypadol už v druhom kole!  Športky
 4. Bayern dostal v pohári facku. Po 17 rokoch ho vycvičil druholigista  PRAVDA.sk
 5. Senzácia v Nemeckom pohári: Beyern vypadol s druholigistom!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Holandská vláda môže padnúť po krivom obvinení tisícok rodičov  Aktuality.sk
 2. Škandál s prídavkami na deti ohrozuje budúcnosť holandskej vlády  Teraz.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Konšpirátori prerazili dno! Lučanského zavraždil Mikuláš Černák, pravda o návšteve prešovskej väznice!  Topky
 2. NA ROVINU: Prokurátor, ktorý poslal do väzby Lučanského. Policajný exprezident sa spomína vo viacerých kauzách  Aktuality.sk
 3. Komisia mieri na miesto nešťastia, Lučanského smrť preverí v prešovskej väznici  Korzár
 4. Smrť generála Lučanského – obeť zbabelého mafiána? - Gustáv Murín - Blog.Pravda.sk  BLOG.PRAVDA.sk
 5. Lučanský sa s Černákom v Prešove nestretol, ide o hoax, upozorňujú policajti  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Štatistika nehodovosti lámala na Slovensku vlani rekordy - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Šéf polície zhodnotil dopravno-bezpečnostnú situáciu za minulý rok: Máme najlepšie výsledky  HNonline.sk
 3. Svetlá stránka korony: Toto Slovensko nezažilo celých 10 rokov  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vláda zverejnila nahrávku, kde ministri debatujú o testovaní. Sulík priznal nedorozumenie a ospravedlnil sa  Denník N
 2. Minister Sulík sa členom vlády ospravedlnil za svoje výroky k celoplošnému testovaniu  Webnoviny.sk
 3. Ministra Sulíka usvedčila nahrávka, teraz sa kajá  NOVÝ ČAS
 4. Čo počuť na nahrávke z vlády: premiér  Denník N
 5. Od fyziky a ekonómie k politike: Konflikt s Radičovou a teraz... prestrelky s Matovičom!  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Poslanci súhlasili s núdzovým stavom, odobrili rozhodnutie vlády  TA3Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Slovenská trojica si miesto v NHL nevybojovala a mieri na farmy, Jurčo a Fehérváry do taxi tímov  ŠportkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
VIDEO: Ako Zdeno Chára požičal hokejku Kuznecovovi - Šport SME  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Krainovej NAHÉ PRSIA rozohnili fanúšikov: FOTO Má silikóny?  Topky
 2. Krainová hore bez v Karibiku: Som rada, že moje prirodzené trojky zbúrali internet  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Španielsky súd nariadil zaočkovanie seniorky napriek nesúhlasu dcéry  Aktuality.sk
 2. Dôchodkyňu zaočkovali napriek protestom jej dcéry  NOVÝ ČAS
 3. Súd nariadil zaočkovanie seniorky napriek nesúhlasu dcéry!  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google