1. ONLINE: Rakúsko sa hromadne testuje, Slovensko sa chystá - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Minúta po minúte: PCR testy odhalili viac ako dvetisíc nakazených, počet úmrtí stúpol o 55  SME.sk
 3. Plošné testovanie je vo viacerých samosprávach: Druhé kolo v Nitre! Pridala sa aj Banská Bystrica  Topky
 4. Robia, čo môžu: Viaceré samosprávy spustili ďalšie kolo plošného testovania na COVID-19  NOVÝ ČAS
 5. Testovanie v niektorých mestách pokračuje, týka sa aj firiem  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Covid si vyžiadal ďalších 55 obetí. PCR testy na východe odhalili 467 nakazených  Korzár
 2. PCR testy odhalili v piatok viac ako 2-tisíc nakazených: Situácia je zlá, pribudli desiatky obetí!  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus usmrtil ďalších 102 obetí. Pozitivita dosiahla úroveň 23 percent  Hudba.sk
 4. Pribudlo 102 úmrtí, PCR testy odhalili 2 729 prípadov. Rezort vyzval lekárov, aby sa vrátili do ambulancií  Interez.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Antigénové testovanie bude možné vo väčších mestách aj cez víkend  Aktuality.sk
 2. Slováci, antigénové testovanie čaká zmena! Ministerstvo predstavilo novinku  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. MS v hokeji 2021: Fasel pripustil, že v Bielorusku nebudú  ŠPORT.sk
 2. Fasel: MS v Bielorusku nebudú, ak sa veci nezmenia  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
HOKEJ: Výsledky NHL za včera a dnes (15. január)  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. WandaVision je najzaujímavejšia marvelovka za posledné roky. Mysteriózny príbeh a humor ti nedovolia odtrhnúť oči od obrazovky  REFRESHER
 2. Prvý seriál Marvelu je konečne tu. Oplatí sa pozrieť a čo nové prináša do univerza?  FonTech
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. CDU vyberá nového lídra, môže nahradiť Merkelovú  SME.sk
 2. Veľké prepriahania - Komentáre a glosy  PRAVDA.sk
 3. Alfa-samec, Mr. Nuda alebo Pán zahraničie? CDU si vyberá lídra po Merkelovej ére  Denník N
 4. Merkelová pred voľbou nasledovníka naznačila svojho favorita  SME.sk
 5. V Nemecku zvolia Merkelovej nástupcu: Kancelárka v predvečer voľby naznačila svojho favorita  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďalšia známa nadnárodná spoločnosť na Slovensku ide prepúšťať. O prácu prídu stovky ľudí v AT&T  Aktuality.sk
 2. Koronakríza dáva zabrať aj telekomunikačnému gigantovi v Košiciach: Hromadné prepúšťanie itečkárov!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tipos extraliga: HC Košice - HK Dukla Trenčín 0:3  ŠPORT.sk
 2. Košice doma nestačili na Trenčín | HokejPortal.sk  Hokejportal
 3. LaCouvee udržal nulu, Dukla brala z východu všetky body  SME.sk
 4. ONLINE: HC Košice - HK Dukla Trenčín (Tipos extraliga) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 5. HC Košice - HK Dukla Trenčín: Online prenos z Tipos Extraligy  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Petra Vlhová a program na víkend: obrovský slalom, Kranjska Gora 2021  SME.sk
 2. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (16. január): Vlhová v obrovskom slalome, kvalitný futbal i Capitals  ŠPORT.sk
 3. Petra Vlhová Kranjska Gora obrovský slalom - kompletné informácie o pretekoch a štarte  Šport.inak
 4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (16. január): Petra Vlhová v obrovskom slalome, kvalitný futbal i Capitals  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šokujúce odhalenie! Princ Harry sa za veľkou mlákou riadne zmenil! Toto keby videla kráľovná...  Pluska.sk
 2. Briti sú vo vytržení, známy herec natrel princa Harryho: Nechal si narásť copík?!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kucherenko zverejnila sexi FOTO: Po zmene imidžu sa nechala nafotiť HORE BEZ!  Topky
 2. Silvia Kucherenko pred objektívom hore bez: Také komentáre by ste nečakali  TV Markíza
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Holandská vláda odstúpila po škandále okolo prídavkov na deti  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Stopli činnosť advokátke Krajníkovej, ktorá nabádala klientov, aby bojkotovali hygienické opatrenia  Denník N
 2. Advokátska komora pozastavila činnosť advokátke, ktorá nabádala k nedodržiavaniu opatrení  Aktuality.sk
 3. Advokátke, ktorá nabádala na ignorovanie opatrení, stopli činnosť  TA3
 4. Zakazovala rúška. Komora pozastavila Adriane Krajníkovej výkon advokácie  Korzár Košice
 5. Advokátska komora pozastavila činnosť advokátke Adriane Krajníkovej  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tipos extraliga: Peter Hamerlík posilnil HK Poprad  ŠPORT.sk
 2. Poprad posilnil na brankárskom poste: Pod Tatry prichádza slovenský reprezentant  Športky
 3. HK Poprad angažoval brankára Hamerlíka | HokejPortal.sk  Hokejportal
 4. Poprad posilnil brankársky post, dohodol sa s vicemajstrom sveta  SME.sk
 5. Líder z Popradu posilnil na brankárskom poste: Pod Tatry prichádza slovenský reprezentant  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: HK Poprad - HC 05 Banská Bystrica (Tipos extraliga)  ŠPORT.sk
 2. Poprad doma proti B.Bystrici nezaváhal | HokejPortal.sk  Hokejportal
 3. Poprad si upevnil pozíciu lídra, Slovan prehral v Miškovci a v tabuľke klesol  Športky
 4. Tipos extraliga: HK Poprad - HC 05 Banská Bystrica 3:1  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hviezda jojkárskeho Nového života je v tom: Exotická kráska bude mamou!  Topky
 2. FOTO! Je to vonku: Kráska zo seriálu Nový život oznámila, že čaká bábätko!  SlovakWoman.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Živá Barbie ukázala FOTO bez mejkapu, to budete zízať!  Pluska.sk
 2. Niekdajší Rodrigo, dnes už Jessica Alves sa ukázala ako ešte nikdy! TAKTO vyzerá bez nánosov makeupu!  noviny.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kia chystá sedem nových elektromobilov  SME.sk
 2. KIA sa mení na "poskytovateľa udržateľnej mobility" a chystá mnoho elektromobilov  Tesla magazín
 3. Nová stratégia: Kia má nové logo a smelé plány do budúcnosti  Pluska.sk
 4. Kia prinesie do 6 rokov celý rad nových elektromobilov. Prvé predstaví už čoskoro  Fontech
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dve tretiny Američanov nechcú, aby Trump zostal vo verejnom živote  Aktuality.sk
 2. Viac ako dve tretiny Američanov chcú Trumpa preč z verejného života, ukázal prieskum  HNonline.sk
 3. Oficiálny účet prezidenta USA @POTUS nebude  Denník N
 4. Američania vyjadrili svoj názor a Trump sa môže od hanby prepadnúť: Rekordný pokles v preferenciách!  NOVÝ ČAS
 5. Väčšina Američanov si želá Trumpov odchod z verejného života  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: WHO neodporúča, aby sa od cestujúcich vyžadovali potvrdenia o zaočkovaní  Aktuality.sk
 2. Budeme pri cestovaní potrebovať potvrdenie o očkovaní?  NOVÝ ČAS
 3. WHO: Od cestujúcich nežiadajte potvrdenie o vakcíne, chýbajú dáta  HNonline.sk
 4. KORONAVÍRUS WHO neodporúča, aby sa od cestujúcich vyžadovali potvrdenia o zaočkovaní  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
KORONAVÍRUS Po dlhých hodinách sa ľady rozhýbali: Prvý z vlády odchádza Sulík, vraj výrazne pokročili  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Polícia preskúma majetky Ficovej priateľky Szalayovej. Pozrie sa na príjmy, hodnotu aj spôsob, akým ich získala  REFRESHERZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Po polovici boli v najlepšej desiatke. Slovákom po dlhšom čase vyšla štafeta  PRAVDA.sk
 2. Slovenský biatlon po dlhom čase ukázal svoju silu, Česi budú chcieť na tieto preteky zabudnúť  Športky
 3. Štafetu ovládli Francúzi, Slováci dobre strieľali a majú solídny výsledok  SME.sk
 4. Slováci v štafete s najlepším výsledkom sezóny, v Oberhofe vyhrali Francúzi  NOVÝ ČAS
 5. Svetový pohár: Slováci dosiahli najlepší výsledok v sezóne. Víťazstvo oslavujú Francúzi  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vlhová už vie, kedy sa vydá na trať. Pripravovala sa so Švajčiarkou  PRAVDA.sk
 2. Štatistika, ktorá robí trénerovi Vlhovej vrásky na čele: Jednu vec si nevie vysvetliť  NOVÝ ČAS
 3. Livio Magoni vyjadril nespokojnosť s Petrou Vlhovou  ŠPORT.sk
 4. Petra Vlhová ide obrovský slalom. Pomôže jej Kranjska Gora?  SME.sk
 5. Petra Vlhová a program na víkend: obrovský slalom, Kranjska Gora 2021  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vedec Pavol Čekan varuje: Čoskoro príde ZÁKERNEJŠIA mutácia!  Pluska.sk
 2. Čekan: Z juhoafrickej mutácie mám rešpekt. Vykazuje vyššiu smrtnosť a v Európe je už rozšírená  TVNOVINY.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Grécku sa za noc ochladilo o 40 stupňov Celzia  PRAVDA.sk
 2. V Grécku sa za noc ochladilo o 40 stupňov  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Obete covidu: Slovensko je aktuálne už najhoršie na svete  HNonline.sk
 2. Obete covidu: Slovensko je aktuálne najhoršie na svete. Pravdu však neukazujú ani zahraničné rebríčky  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Košiciach sa už opäť testuje. Zapoja sa aj blízke obce  Korzár Košice
 2. Testovanie v Košiciach: Dôležité zistenie o antigénových testoch  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus: V Košiciach sa začalo druhé kolo testovania, pridalo sa aj okolie  Aktuality.sk
 4. Na východe sa začalo druhé testovanie, pridávajú sa ďalšie obce  TA3
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pfizer navyšuje výrobné kapacity, dočasne tak zníži dodávky vakcín  SME.sk
 2. Spoločnosť Pfizer dočasne zníži dodávky vakcíny, oneskoria sa o 3 až 4 týždne  Aktuality.sk
 3. Pfizer znižuje dodávky vakcíny, pocítime to aj na Slovensku  TA3
 4. Zlá správa: Dodávky vakcín Pfizer do EÚ sa oneskoria o niekoľko týždňov, ministri sú znepokojení  NOVÝ ČAS
 5. Koronavírus: Pfizer garantuje dodávky vakcín objednaných pre 1. štvrťrok  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Spor Matoviča a Sulíka destabilizuje koalíciu, vyhlásil Kollár  Aktuality.sk
 2. Po páde Radičovej vlády dve obdobia vládol Fico: Teraz to hrozí znova, odkázal Kollár  Topky
 3. Boris Kollár povedal, že konfliktná  Denník N
 4. Kollár kritizoval koaličných partnerov za spory, ohrozujú plnenie cieľov  SME.sk
 5. Boris Kollár prezradil, z čoho má najväčšie obavy!  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pozitivita testov klesla, naznačuje to, že príde zlepšenie, hovorí Krajčí  HNonline.sk
 2. Minister Krajčí o pandemickej situácii: Zmena v poradovníku na očkovanie!  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus ONLINE: Aktuálne reprodukčné číslo je katastrofou pre nemocnice, hovorí Krajčí  Aktuality.sk
 4. Krajčí o aktuálnej situácii: VIDEO Britská mutácia nám môže zavariť! Vakcinačná stratégia sa mení  Topky
 5. Pozitivita PCR testov a aj antigénových testov poklesla  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. E-shopy si vlani prišli na svoje. Ich príjmy vzrástli o 80 percent  Aktuality.sk
 2. Rekordných 80 percent. O toľko narástli platby v slovenských e-shopoch v minulom roku  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid s e-dojazdom 75 km prichádza do SR. Lacná nebude  Tesla magazín
 2. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid je na Slovensku: spotreba je 1 l/100 km a nabíjací wallbox dostanete zadarmo!  Autoviny
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Aktuálne: Xiaomi je na podobnej "čiernej listine" ako Huawei  MojAndroid.sk
 2. Už aj Xiaomi. Američania zaradili popri Huawei na čiernu listinu aj ďalšiu čínsku technologickú spoločnosť  PRAVDA.sk
 3. Xiaomi sa tiež dostalo na čiernu listinu firiem v USA. Hrozí im osud aký postihol Huawei?  REFRESHER
 4. USA rozšírili čiernu listinu podnikov  Denník N
 5. USA rozšírili zoznam firiem spolupracujúcich s armádou aj o Xiaomi a Comac  Živé.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nemocnica v Prahe nechcela vyhadzovať vakcíny. Očkovali okoloidúcich  HNonline.sk
 2. KORONAVÍRUS V pražskej nemocnici očkovali aj okoloidúcich, aby nemuseli vyhadzovať dávky  Topky
 3. V pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici  Denník N
 4. Za skúšku nič nedám, povedala si mladá žena. Zaočkovali ju  TA3
 5. V pražskej nemocnici očkovali proti COVID-19 aj okoloidúcich  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Testovať deti, aby mohli ísť von? Neprijateľné, tvrdí Remišová  TA3
 2. Vláda rokuje o novom návrhu testovania detí, Remišová vybuchla: To je neprijateľné!  NOVÝ ČAS
 3. Remišová kritizuje prístup vlády: Návrh testovať deti, aby mohli ísť von, je neprijateľný  HNonline.sk
 4. Remišová: Návrh testovať deti, aby mohli ísť von, je neprijateľný  Teraz.sk
 5. Veronika Remišová chce obnoviť permanentný krízový štáb  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Premiér: Moje stanovisko o testovaní ostáva nemenné - Domáce  PRAVDA.sk
 2. KORONAVÍRUS Vláda stále neskončila, pokračovať budú aj v sobotu: Matovič hovorí, že zlom prišiel po jedinej otázke  Topky
 3. Richard Sulík: Za situáciu môžu Krajčí a Matovič (podcast)  Aktuality.sk
 4. Premiér Matovič odmieta ustúpiť: Moje stanovisko o testovaní ostáva nemenné  NOVÝ ČAS
 5. Opatrenia majú zachrániť tisíc životov. Matovič: Názor nemením  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dakar: Pierre Cherpin zomrel na následky pádu v siedmej etape  SME.sk
 2. Rely Dakar: Pierre Cherpin zomrel na následky pádu  ŠPORT.sk
 3. Prvá obeť Rely Dakar: Motocyklista Cherpin († 52) na následky pádu zomrel  NOVÝ ČAS
 4. Tragédia neobišla ani tento Dakar. Motocyklista zomrel pri prevoze domov  PRAVDA.sk
 5. Motocyklista Pierre Cherpin (†52) zomrel na následky pádu na Rely Dakar  TVNOVINY.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO Herec Roman Poláčik OTVORENE: Aké to bolo obchytkávať Zdenu Studenkovú v POSTELI!  Pluska.sk
 2. Úloha pre neho ako stvorená: Čo majú spoločné Roman Poláčik a seriálový Marcel?  TV Markíza
 3. Hviezdy nového seriálu v Teleráne: Ako to vyzeralo na natáčaní počas pandémie?  TV Markíza
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Renault Päť je Späť! Legendárne číslo 5 ožije v retro-modernom šate  Podkapotou.sk
 2. Elektrický Renault 5 má byť dostupným elektromobilom pre široké masy. Že by? A čo Zoe? - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 3. Plány Renaultu: Repas ojazdených áut a návrat ikony  SME.sk
 4. Renault vzkriesi automobilovú ikonu, tentokrát však ako jeden z najkrajších elektromobilov sveta  FonTech
 5. Renault má novú stratégiu pre budúcnosť, plánuje zmenšiť portfólio a zamerať sa na ziskovosť  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Česku kolabuje systém registrácie na očkovanie  Aktuality.sk
 2. Komplikácie v Česku: Systém registrácie na očkovanie kolabuje  NOVÝ ČAS
 3. V Česku spustili registrácie na očkovanie. Systém skolaboval  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nemocnica v Malackách poskytuje len neodkladnú starostlivosť, dôvodom je COVID-19  Aktuality.sk
 2. Nemocnica v Malackách prerobila geriatrické oddelenie na COVID zónu, prijíma len akútnych pacientov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 3. KORONAVÍRUS Vážna situácia v Malackách: Nemocnica poskytuje len neodkladnú starostlivosť  Topky
 4. Koronavírus paralyzoval ďalšiu slovenskú nemocnicu: Poskytujú len neodkladnú starostlivosť!  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Richard Sulík: Za situáciu môžu Krajčí a Matovič (podcast)  Aktuality.sk
 2. Za dnešnú situáciu môžu Matovič a Krajčí, tvrdí Richard Sulík: My nie sme zodpovední  REFRESHER
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Návrh dohody o vine a treste v prípade vraždy bosa Takáča je na súde  Topky
 2. Prípad vraždy bosa Takáča: Na súde je návrh dohody o vine a treste  NOVÝ ČAS
 3. Vražda bratislavského bosa Takáčovcov: Na súd mieri návrh dohody o vine a treste  SME.sk
 4. Prokurátor chce s bosom piťovcom dohodu o vine a treste, týka sa viacerých vrážd  HNonline.sk
 5. Prípad vraždy bosa Takáča: Na na súde je návrh dohody o vine a treste  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Norbertovi Bödörovi predĺžil súd väzbu do apríla  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Muž sa na sociálnej sieti vyhrážal premiérovi smrťou  Aktuality.sk
 2. Polícia začala trestné stíhanie pre vyhrážky premiérovi - Domáce  PRAVDA.sk
 3. Muž vyhlasuje, že Matovičovi odreže hlavu! Nechutné vyhrážky už rieši polícia  NOVÝ ČAS
 4. KORONAVÍRUS Polícia je v pozore: Premiérovi Matovičovi sa muž vyhrážal smrťou, začali trestné stíhanie  Topky
 5. Idem si po Matovičovu hlavu, tvrdil muž na Anjelských hliadkach  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Remišová kritizuje prístup vlády: Návrh testovať deti, aby mohli ísť von, je neprijateľný  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Svet športu prišiel o ďalšiu legendu: Zomrel olympijský víťaz, stanovil desať svetových rekordov  Športky
 2. SHL: Hrivík strelil víťazný gól Leksandu, Cehlárik mu asistoval  ŠPORT.sk
 3. Obrovská strata pre Chicago: Hviezdny kapitán Blackhawks tak skoro nepomôže  Športky
 4. SHL: Hrivík a Cehlárik opäť výrazne prispeli k víťazstvu Leksandu  ŠPORT.sk
 5. Slovenský brankár sa v pražskej Sparte neuchytil: Sezónu dochytá v susednom Poľsku  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výsledky NHL: Víťazná premiéra Zdena Cháru, McDavid s hetrikom  ŠPORT.sk
 2. Premiéru ozdobil pluskami. Chára odohral v prestrelke vyše 20 minút  PRAVDA.sk
 3. Zdeno Chára mal dnes v NHL debut za Washington (+ výsledky)  SME.sk
 4. Zdeno Chára zažil úspešný debut za  Denník N
 5. Chára zažil víťazný debut za Washington. McDavid s hetrikom  Hokejportal
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google