1. KORONAVÍRUS Žiar nad Hronom sa pripravuje na organizáciu testovania na školách  Topky
 2. V Žiari nad Hronom plánujú testovanie žiakov a otvorenie škôl: Koľko rodičov súhlasí?  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vdova po Lučanskom posiela slová VĎAKY zdravotníkom  Pluska.sk
 2. Vdova po Lučanskom († 51) opäť prehovorila: Komu patrí moja vďaka  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dobrá novina zo svahov. V Jasnej sa možno bude nahrádzať aj Semmering  PRAVDA.sk
 2. Skvelé správy pre fanúšikov lyžovania: Uvidíme Vlhovú v Jasnej až trikrát?  NOVÝ ČAS
 3. Petra Vlhová: Jasná môže hostiť tri preteky, môže nahradiť Semmering  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. MS v hokeji U20: Slovensko pozná prvých súperov na MS U20 2022  ŠPORT.sk
 2. Súperi Slovenska pre budúcoročné MS v hokeji  NOVÝ ČAS
 3. MS U20 v hokeji: Slovensko na ďalšom šampionáte v mimoriadne ťažkej skupine  ŠPORT.sk
 4. Slovensko na MS v hokeji U20: Nesplnený cieľ, dobrý dojem a obrovská nádej do ďalších rokov  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pápež prijal rezignáciu arcibiskupa z Minska  Aktuality.sk
 2. Pápež prijal rezignáciu arcibiskupa z Minska: Kritika na adresu bieloruskej vlády  NOVÝ ČAS
 3. Minský arcibuskup Kondrusiewicz podal rezignáciu, pápež František mu okamžite dovolil odstúpiť  Webnoviny.sk
 4. Rezignoval arcibiskup z Minska, ktorý odmietal násilie voči protestujúcim  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Situácia v Británii sa zhoršuje: Vedenie mesta Liverpool žiada celoplošný lockdown  Topky
 2. Kritická situácia v Británii: Liverpool žiada celoplošný lockdown v krajine!  NOVÝ ČAS
 3. Vedenie Liverpoolu žiada celoplošný lockdown v krajine  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Naď ocenil schválenie bezpečnostnej a obrannej stratégie: Gajdoš má výhrady  Topky
 2. Naď o hrozbách pre Slovensko: Špionáž, propaganda, každodenné kybernetické útoky  PRAVDA.sk
 3. Naď ocenil schválenie bezpečnostnej a obrannej stratégie  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lekár, ktorý zaočkoval prezidentku, nakrútil video. Vysvetlil v ňom rýchly vývoj vakcíny  Noizz.sk
 2. VIDEO lekára, ktorý zaočkoval prezidentku: Vysvetlil, prečo je vakcína proti koronavírusu dôležitá  Topky
 3. Július zaočkoval aj prezidentku Čaputovú: Dôležité slová primára o vakcíne! Toto si treba uvedomiť  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Zjazdové lyžovanie - Slalom žien, 1. kolo, Záhreb  PRAVDA.sk
 2. ONLINE zo slalomu v Záhrebe: Bude Vlhová opäť kráľovnou?  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
K zabitiu francúzskych vojakov v Mali sa prihlásila skupina napojená na al-Káidu  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Unikli fotografie zo zdravotného záznamu Lučanského, minister Naď sľubuje odmenu za informácie  Webnoviny.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Keby SaS opustí koalíciu, vládu to nepovalí, myslí si Sulík  HNonline.sk
 2. Richard Sulík okomentoval situáciu v koalícii: SaS z vlády odísť nechce, hrozí kolaps?  NOVÝ ČAS
 3. Sulík: Situácia v koalícii je pracovná, SaS z vlády odísť nechce - SME  SME.sk
 4. Sulík: V koalícii sú osobné spory, ale SaS z nej odísť nechce  Denník N
 5. Sulík o atmosfére v koalícii: Vypočul som si urážky, odísť nechcem  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mikulec plánuje v roku 2021 zmeny v polícii, verejnej správe i vo voľbách  Topky
 2. Mikulec plánuje zmeny v polícii a verejnej správe  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Vémola a Attila reagovali na výzvy súperov: Titul nikam nepôjde a už vôbec nie na Slovensko!  Športky
 2. Vémola kývol na súboj s Pirátom: Titul na Slovensko nepustím!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. MS hokej U20: Slovensko - USA (zostrih zápasu)  ŠPORT.sk
 2. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA (MS hokej do 20 rokov 2021) - Šport SME  SME.sk
 3. MS v hokeji U20: Reakcie po zápase USA - Slovensko  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Naj kresťan Hollywoodu: Chľast, domáce násilie a... Nič pre slabé povahy!  Topky
 2. V 80-tych rokoch sa tešil z titulu najsexi muž planéty! Modrooký Gibson oslavuje 65  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: India schválila dve vakcíny proti COVID-19  Aktuality.sk
 2. India definitívne schválila použitie dvoch vakcín proti COVID-19: Zahájili nácvik očkovacej kampane  NOVÝ ČAS
 3. India môže začať s rozsiahlym očkovaním, v krajine schválili dve vakcíny proti COVID-19 - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. To najhoršie ešte len príde, varujú v USA. Zaznamenali rekord  TA3
 2. V USA padol absolútny denný rekord v počte nakazených: Popredný imunológ varuje, najhoršie ešte len príde  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Americký moderátor Larry King skončil v nemocnici, má Covid-19  Aktuality.sk
 2. Slávny moderátor Larry King skončil v nemocnici, má Covid-19  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ján Mazák: Rok 2020 bol pre naše súdnictvo smutný, v istých chvíľach aj tragický  Aktuality.sk
 2. Čo si myslí Ján Mazák o slovenskom súdnictve, silné slová: Smutný a tragický rok, kritizuje morálny úpadok  NOVÝ ČAS
 3. Súdna rada neeviduje námietky voči rozhodnutiam sudcov od obvinených z akcií Búrka či Víchrica  Webnoviny.sk
 4. Rok 2020 bol pre naše súdnictvo smutný, v istých chvíľach aj tragický, tvrdí Mazák  Topky
 5. Mazák o roku 2020: Odhalilo sa množstvo morálneho úpadku  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Máme už viac ako dvetisíc obetí vírusu, počet úmrtí opäť stúpol  TA3
 2. Koronavírus na Slovensku: Pribudlo viac ako 1200 nakazených a 67 úmrtí  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ľudia neveria vláde, spravia si po svojom, tvrdí Fico. Premiéra nazval bláznom  HNonline.sk
 2. Fico poriadne naložil Matovičovi: Vláda stratila autoritu  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Pandémiu treba riešiť regionálne, predsedovia krajov poznajú situáciu u nich, tvrdí Fico  Topky
 4. Máme nový recept na riešenie pandémie? Fico si myslí, že by sa to malo robiť takto  Dnes24.sk
 5. Štát má dosť peňazí, tvrdí Fico. Takto by riešil pandémiu  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Chlapi sú zlatí, hovoril Lučanský o dozorcoch. Úradné zápisy prinášajú podrobnosti o jeho väzbe i zranení  Denník N
 2. Detaily o posledných týždňoch života policajného exprezidenta: Chlapi sú zlatí, povedal Lučanský o dozorcoch  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ministerstvo zdravotníctva má veľké plány: Chce stavať nové moderné digitálne nemocnice  Topky
 2. Londýnske Wembley vzorom pre Nemecko: Prečo by sme ho potom nemohli využívať ako národný štadión?  Športky
 3. Známa prsaňa zverejnila FOTO v bikinách: Aha, musí schudnúť!  Topky
 4. Slovenský hokejista zažiaril vo Švédsku: Cehlárik skóroval a premenil aj víťazný nájazd  Športky
 5. KORONAVÍRUS Holandská vláda si sype popol na hlavu: Po kritike avizuje skorší štart očkovania  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Kanada - Česko (MS hokej do 20 rokov 2021) LIVE dnes  SME.sk
 2. ONLINE: Kanada - Česko (štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov)  ŠPORT.sk
 3. Česko 20 - Rakúsko 20  Športky
 4. ONLINE: Česko - Rakúsko  PRAVDA.sk
 5. ONLINE prenos: Kanada - Česko (štvrťfinále MS hokej U20)  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Slovensko - USA (MS hokej do 20 rokov 2021) LIVE dnes  SME.sk
 2. ONLINE prenos: USA - Slovensko (štvrťfinále MS hokej U20)  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
MS v hokeji U20: Fínsko - Švédsko 3:2  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďalšia smrť černocha (†23) po zásahu americkej polície: VIDEO Padlo niekoľko výstrelov  Topky
 2. Po Floydovi je mŕtvy ďalší Afroameričan: Polícia vysvetľuje  NOVÝ ČAS
 3. Po Floydovi je mŕtvy ďalší černoch: Polícia vysvetľuje  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výsledky volieb v USA chce napadnúť 11 republikánskych senátorov  PRAVDA.sk
 2. Idú do útoku: Senátori plánujú napadnúť výsledky volieb  NOVÝ ČAS
 3. Republikánski senátori majú jasný plán: Už o pár dní chcú opätovne napadnúť výsledky volieb  Topky
 4. Výsledok amerických prezidentských volieb chce zvrátiť 11 senátorov  HNonline.sk
 5. Jedenásť amerických senátorov plánuje napadnúť výsledky volieb  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Česku pátrali po hadovi, uhryzol dieťa. Prehľadali záhrady, nič nenašli  SME.sk
 2. Had uhryzol dievčatko (8): Polícia ho stále hľadá  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Táto zbraň dymí, obávam sa šokujúcich zistení, napísal Droba o Lučanského samovražde  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Real Madrid - Celta Vigo (La Liga) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Real Madrid CF - Celta Vigo: Online prenos zo 17. kola španielskej La Ligy  Športky
 3. PRAVDEPODOBNÉ ZOSTAVY: Real Madrid - Celta Vigo  halamadrid.sk
 4. ONLINE: Real Madrid - Celta Vigo (La Liga)  Aktuality.sk
 5. ZÁKLADNÉ ZOSTAVY: Real Madrid - Celta Vigo  halamadrid.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE prenos: Fínsko - Švédsko (štvrťfinále MS hokej U20)  ŠPORT.sk
 2. ONLINE: Fínsko - Švédsko (MS hokej do 20 rokov 2021) LIVE dnes  SME.sk
 3. ONLINE: Fínsko - Švédsko (štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov)  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. MS v hokeji U20: Rusko - Nemecko 2:1 | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Nemci bojovali ako o život: Postup do semifinále im ušiel len o chlp  NOVÝ ČAS
 3. Úvodné štvrťfinále nečakanou drámou: Ruská hokejová veľmoc sa triasla do záverečného klaksónu!  Športky
 4. Mladí Rusi sa prebili cez Nemcov do semifinále. Ale bola to fuška  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Škótsko už chystá návrat do Európskej únie. Ako samostatná krajina  HNonline.sk
 2. Vráti sa Škótsko do Európskej únie? Premiérka v tom má jasno: Nechceli sme odísť  NOVÝ ČAS
 3. Škótsko má v otázke brexitu jasno: Krajina sa podľa premiérky Sturgeonovej chce vrátiť do EÚ  Topky
 4. Škóti sa chcú vrátiť do EÚ ako samostná krajina, tvrdí premiérka  SME.sk
 5. Nechceli sme odísť. Premiérka túži po návrate Škótska do EÚ  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Taliansko otvorí lyžiarske strediská najskôr 18. januára  Aktuality.sk
 2. Taliansko mení plány: Čo bude s lyžovačkou?  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Taliansko otvorí lyžiarske strediská najskôr 18. januára  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
SaS k Lučanskému mlčala, teraz Droba položil 10 zásadných otázok  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lučanská: Môj muž by sa k bitke nepriznal, jeho krk bol po smrti čistý  PRAVDA.sk
 2. Čo sa tam naozaj dialo?! Manželka Lučanského reaguje  NOVÝ ČAS
 3. Nebola to samovražda? Lučanského žena Martina ŠOKUJE  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Rusko - Nemecko (MS hokej do 20 rokov 2021) LIVE dnes  SME.sk
 2. Rusko - Nemecko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov  Športky
 3. ONLINE prenos: Rusko - Nemecko (štvrťfinále MS hokej U20)  ŠPORT.sk
 4. ONLINE prenos: USA - Slovensko (štvrťfinále MS hokej U20)  ŠPORT.sk
 5. ONLINE: USA - Slovensko (štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov)  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Novoročné ohňostroje v Ríme usmrtili stovky vtákov  Aktuality.sk
 2. Po ohňostrojoch v Ríme našli stovky mŕtvych vtákov: Ochrancovia zvierat hovoria o masakri  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Očkovanie nestačí, Briti opäť otvárajú poľné nemocnice  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus ONLINE: Británia znovu otvorila dočasné nemocnice  Aktuality.sk
 3. Očkovanie proti koronavírusu v Rusku: Vakcínu Sputnik V už dostalo cez 800-tisíc ľudí  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Z porušenia zákazu ich usvedčila táto FOTO: Sme nesmierne sklamaní zo správania našich hráčov!  Športky
 2. Lamela, Reguilon, Lo Celso a Lanzini porušili zákaz vychádzania  SME.sk
 3. Trojica hráčov Tottenhamu porušila tvrdý lockdown, usvedčila ich vianočná fotografia  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Olympiáda bez Sagana? Japonci sa mu chystajú dať nesplniteľnú podmienku  PRAVDA.sk
 2. Črtá sa nepríjemný problém: Budú olympijské hry bez Sagana a spol.?  NOVÝ ČAS
 3. Na OH 2021 možno bude karanténa, cyklisti radšej pôjdu na TdF 2021 - Šport SME  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bitcoin zlomil ďalší míľnik. Expert si myslí, že sa vyšplhá až k cene 400-tisíc dolárov  HNonline.sk
 2. Bitcoin prekročil hranicu 31-tisíc dolárov, za týždeň narástol o 15 %  REFRESHER
 3. 4 Najpopulárnejšie predikcie pre rok 2021 dosiahne Bitcoin 500 000 $?  Kryptomagazin
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ligue 1: Mauricio Pochettino novým trénerom PSG  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Česko hlási veľký záujem o očkovanie  Aktuality.sk
 2. Ministerstvo zdravotníctva sprístupnilo pre  Denník N
 3. Záujem o očkovanie v Česku je veľký!  NOVÝ ČAS
 4. Záujem českých zdravotníkov o očkovanie proti  Denník N
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mikas spresnil, ako prijímajú opatrenia. O politike to nie je  TA3
 2. Hlavný hygienik: Pripustil, že niečo mohli urobiť inak  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Nepovedal by som, že sa pred odbornosťou uprednostnila politika, odkazuje Mikas  Topky
 4. Ján Mikas: Nepovedal by som, že sa pred odbornosťou uprednostnila politika  Aktuality.sk
 5. Mikas zváži rozšíriť regionálny úrad v Bratislavskom kraji  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Žilinského biskupa Tomáša Galisa hospitalizovali, má COVID-19  Aktuality.sk
 2. Ďalšia rana pre cirkev: Žilinského biskupa hospitalizovali, má COVID-19  NOVÝ ČAS
 3. Hospitalizovali žilinského biskupa Tomáša Galisa, má koronavírus  HNonline.sk
 4. Žilinský biskup Tomáš Galis je hospitalizovaný v nemocnici. Príčinou je koronavírus - SME  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mikulec: Lučanský nemal obmedzený styk s rodinou. Manželka: Dovolili mi k nemu ísť deň pred smrťou  PRAVDA.sk
 2. Prvé slová ministra vnútra o vyšetrovaní Lučanského prípadu  Topky
 3. Mikulec prehovoril o vyšetrovaní, v ktorom bol obvinený aj Lučanský  TA3
 4. Mikulec: Vyšetrovateľ neobmedzoval styk Lučanského s rodinou  SME.sk
 5. Vyšetrovateľ od Lučanského rodiny nedostal žiadnu žiadosť o návštevu, tvrdí minister Mikulec  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Spustili online formulár na očkovanie, zatiaľ je pre zdravotníkov  TA3
 2. Online formulár na očkovanie proti COVID-19 je oficiálne spustený: Kto sa môže zaregistrovať ako prvý?  NOVÝ ČAS
 3. Rezort zdravotníctva sprístupnil pre zdravotníkov online formulár na očkovanie proti COVID-19  Aktuality.sk
 4. Krajčí spustil online formulár na očkovanie proti covidu-19 pre zdravotníkov (+ zoznam vakcinačných centier)  HNonline.sk
 5. KORONAVÍRUS Ministerstvo sprístupnilo pre zdravotníkov online formulár na očkovanie  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google