1. Po náraze do bránky ochrnul v Nórsku iba 18-ročný hokejista  ŠPORT.sk
 2. Nórsky hokejista Mats Hildisch ochrnul po vážnom zranení  SME.sk
 3. Katastrofálna situácia v Nórsku, po náraze do bránky ochrnul iba 18-ročný hokejista  Aktuality.sk
 4. Tragický náraz do bránky. Talent sa dozvedel krutú diagnózu  PRAVDA.sk
 5. FOTO Hrôzostrašné zranenie iba 18-ročného hokejistu: Po náraze do bránky ochrnul!  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Orange povedal, ako bude spúšťať 5G. Pozrite si podrobnosti  Živé.sk
 2. AKTUÁLNE: Orange spustí 5G sieť v Bratislave v apríli 2021  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. TEST: Seat Tarraco FR: Rodinné SUV v športovom obale  SME.sk
 2. SEAT Tarraco 2.0 TDI 4Drive: Najkrajšie SUV súčasnosti, ale čo pomer cena-výkon?  Autoviny
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Slovenská lekárska komora požiadala lekárov v zahraničí, aby sa vrátili na Slovensko  Topky
 2. Prezident lekárskej komory: Naliehavá výzva našim doktorom v zahraničí, Slovensko prehráva boj s koronou!  NOVÝ ČAS
 3. Lekári, vráťte sa na Slovensko. Ste nenahraditeľní a dôležití, vyzýva prezident lekárskej komory - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Pribudlo 17 úmrtí, máme 1300 infikovaných zdravotníkov. Premiér hovorí o lockdowne alebo testovaní  Aktuality.sk
 2. Koronavírus ONLINE: Európske krajiny hlásia rekordné počty infikovaných za deň  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lockdown bude, zrejme na týždeň - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus na Slovensku: Zasadá krízový štáb - SME  SME.sk
 3. Rozhodnutie ústredneho krízového štábu: Čaká nás lockdown?  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Najviac nových infikovaných je zo Žilinského a Prešovského kraja  Aktuality.sk
 2. Detaily o nových prípadoch nákazy: Prekvapivé zistenie  NOVÝ ČAS
 3. Banskobystrický kraj s vyše 200 prípadmi: PREHĽAD okres za okresom  Revúca24
 4. V počte nových prípadov je Banskobystrický kraj na chvoste: PREHĽAD, odkiaľ sú nakazení  Revúca24
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prezidentka žiada o jasnú komunikáciu, dojem je zatiaľ chaotický  PRAVDA.sk
 2. Prezidentka: Vládne tu chaos a neistota, ľudia potrebujú jasné informácie  Aktuality.sk
 3. Prezidentka Čaputová hovorí o chaose a neistote: Potrebujeme jasné informácie, odkazuje vláde  Topky
 4. Zuzana Čaputová vyzvala vládnych politikov, aby  Denník N
 5. Prezidentka Čaputová si v čase pandémie opäť podala vládu: Neistota, chaos a stres!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bojnická nemocnica má zaplnené všetky reprofilizované lôžka: Hrozí desivý scenár  Topky
 2. V Bojniciach sa zaplnili všetky covidové lôžka, na ďalšie nemajú personál  SME.sk
 3. V bojnickej nemocnici hlásia nedostatok lôžok pre nakazených  NOVÝ ČAS
 4. Bojnická nemocnica označila situáciu s koronavírusom za kritickú  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gott miloval svojich fanúšikov! Ohromuje ich rok po smrti, toto pre nich vymyslel  PRAVDA.sk
 2. Gott uzavrel pred smrťou tajnú dohodu: Neuveríte!  NOVÝ ČAS
 3. Tajná dohoda zosnulého Gotta († 80) s muzikantom Krajčom: Spevák až teraz prezradil podrobnosti  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dara ICH ukázala naplno! Detailným záberom na jej nahé prsia šokovala fanúšikov!  noviny.sk
 2. Najerotickejšia FOTO Dary Rolins? Vytasila holé bradavky  NOVÝ ČAS
 3. Dali jej to vyžrať! Patria TIETO prsia naozaj Dare Rolins?  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
KORONAVÍRUS V Česku sa situácia nezlepšuje: Pribudlo rekordných takmer 15-tisíc prípadov  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Zem sa vrátila trojica kozmonautov z orbitálnej základne  Aktuality.sk
 2. Traja astronauti z USA a Ruska sa po pol roku na ISS vrátili na Zem  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Miestni poslanci chcú za plaváreň pol milióna. Mesto Košice dáva polovicu  Korzár Košice
 2. Košickí poslanci schválili kúpu plavárne: Mesto ju chce za 700-tisíc eur  Kosice24
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO: Dievčatko v Karlovej Vsi zrazilo auto, keď prechádzalo na kolobežke cez cestu | Karlova Ves | Mestské časti  Bratislavské Noviny
 2. FOTO Nehoda v Karlovej Vsi: Tínedžerku na kolobežke ZRAZILO auto!  Pluska.sk
 3. Nechýbalo veľa a pribudla by ďalšia tragédia: Školáčku zrazilo na priechode auto, skončila so zlomeninami  NOVÝ ČAS
 4. Hrozivá nehoda v bratislavskej Karlovej Vsi: Dievčatko na kolobežke zrazilo auto  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zavraždeného dejepísára pre útočníka identifikovali tínedžeri za peniaze  SME.sk
 2. Dvoch tínedžerov obvinili zo spolupáchateľstva pri vražde učiteľa vo Francúzsku  Topky
 3. Tínedžeri za peniaze ukázali vrahovi, kto učil o prorokovi  TA3
 4. Dvoch tínedžerov obvinili zo spolupáchateľstva pri vražde učiteľa  Teraz.sk
 5. Dvoch tínedžerov obvinili zo spolupáchateľstva pri vražde dejepisára  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minister Naď naznačil pred krízovým štábom miernejší lockdown a následné testovanie  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Ústredný krízový štáb má horúce ráno: Všetci čakajú, ako sa vyvinie situácia s lockdownom  Topky
 3. Pandemická komisia sa zhodla: Vyhlásia na Slovensku lockdown?!  NOVÝ ČAS
 4. Rozhodnutie ústredneho krízového štábu: Čaká nás lockdown?  Pluska.sk
 5. Minister Naď naznačil miernejší lockdown a následné testovanie  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Jesenné prázdniny sa majú posunúť: Dôvodom je testovanie  Topky
 2. Jesenné prázdniny sa pre plošné testovanie majú posunúť: Dôležité informácie pre žiakov, učiteľov aj rodičov!  NOVÝ ČAS
 3. Testovanie sa dotkne aj žiakov, jesenné prázdniny sa posúvajú  TA3
 4. Veľká zmena: Jesenné prázdniny školákov sa posúvajú, dôvodom je celoplošné testovanie  Dobré noviny
 5. Jesenné prázdniny sa posunú, kvôli testovaniu  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Je podozrivý, že pomáhal zločincom  Denník N
 2. NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika  Aktuality.sk
 3. MIMORIADNY ONLINE Špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zadržala NAKA: FOTO Zásah priamo na ulici  Topky
 4. NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika (video)  SME.sk
 5. NAKA mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika (2)  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poľsko plánuje najprísnejšie celoplošné koronaopatrenia  SME.sk
 2. KORONAVÍRUS Poľsko plánuje celoplošne zaviesť najprísnejšie opatrenia  Topky
 3. Poľsko sa sfarbí dočervena. Premiér navrhne najprísnejšie opatrenia proti koronavírusu  HNonline.sk
 4. Poľsko chce pritvrdiť! Prísnejšie opatrenia  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel ďalší pozitívne testovaný lekár: Bol z Humenného  Pluska.sk
 2. Lekár František († 73) zomrel s ochorením COVID-19  NOVÝ ČAS
 3. Covid-19: Zomrel 73-ročný lekár z Humenného, ordinoval do poslednej chvíle  Korzár
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Potvrdili 17 nových úmrtí s Covidom-19  Aktuality.sk
 2. Koronavírus na Slovensku: Covid-19 podľahlo ďalších 17 pacientov  SME.sk
 3. KORONAVÍRUS Na Slovensku pribudlo 17 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19  Topky
 4. Na Slovensko pribudlo 17 úmrtí na ochorenie COVID-19 - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Pribudlo ďalších 17 úmrtí, z toho 11 v prešovskej nemocnici  Korzár
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
CHL 2020/21 Ajax Amsterdam - Liverpool FC  liverpoolsky.netZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Podľa Milana Krajniaka netreba robiť kvôli  Denník N
 2. Bolsonaro zrušil nákup vakcíny: Nekompromisné rozhodnutie!  NOVÝ ČAS
 3. Mestská časť Petržalka hľadá 200  Denník N
 4. O 10-dňovej karanténe pre ľudí, ktorí sa  Denník N
 5. „Ďalší rekord, prudký rast pokračuje,“  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pribudlo 17 ďalších úmrtí. Nakazených máme rekordne veľa  TA3
 2. Koronavírus: Pribudlo 17 úmrtí, máme 1300 infikovaných zdravotníkov. Premiér hovorí o lockdowne alebo testovaní  Aktuality.sk
 3. Koronavírus na Slovensku dnes (správy a vývoj Covid-19)  SME.sk
 4. Plošné testovanie sa blíži! Obce a mestá sú zúfalé: Dva dni predtým nemáme takmer žiadne informácie  Topky
 5. Minúta po minúte: Pribudlo ďalších 17 úmrtí, doteraz na Slovensku zomrelo na covid 115 ľudí  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Ajax Amsterdam - Liverpool FC (Liga majstrov) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. ONLINE: Ajax - FC Liverpool (Liga majstrov dnes LIVE)  SME.sk
 3. Ajax Amsterdam - Liverpool FC: Online prenos 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov  Športky
 4. Analýza zápasu Ajax – Liverpool: Domáce talenty pred veľkou výzvou  ŠPORT.sk
 5. Ajax Amsterdam - Liverpool FC | Športky.sk  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Liga majstrov: Šachtar Doneck porazil Real Madrid | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. ONLINE PRENOS: Real Madrid - Šachtar Doneck (Liga majstrov dnes)  SME.sk
 3. Real Madrid CF - Šachtar Doneck | Športky.sk  Športky
 4. ONLINE: Real Madrid - Šachtar Doneck (Liga majstrov) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 5. VIDEO: Mladík spravil chybu, ale vychytal výhru proti Realu  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Bayern Mníchov - Atlético Madrid (Liga majstrov) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Bayern Mníchov - Atlético Madrid: Online prenos 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov  Športky
 3. ONLINE: Bayern - Atlético Madrid (Liga majstrov dnes LIVE)  SME.sk
 4. Analýza zápasu Bayern – Atletico: Obhajca na úvod môže zakopnúť  ŠPORT.sk
 5. Bayern proti Atléticu bez Saného, otázny je štart Kimmicha  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrela herečka Daniela Krhutová z rozprávky Marie Růžička  Pluska.sk
 2. Umelecký svet v šoku: Zomrela 47-ročná česká herečka… Bojovala s ťažkou chorobou!  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Španielsko je prvou krajinou Únie s viac než miliónom prípadov koronavírusu  HNonline.sk
 2. Španielsko má ako prvá krajina v EÚ viac ako milión nakazených koronavírusom  Topky
 3. Koronavírus: Španielsko má už viac ako milión infikovaných  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus a Česko: Čechom pomôže 28 amerických lekárov  SME.sk
 2. Čechom prichádzajú pomôcť s pandémiou americkí vojenskí lekári  TA3
 3. KORONAVÍRUS Do nemocníc v Česku príde pomáhať 28 amerických lekárov  Topky
 4. Do českých nemocníc prídu pomáhať americkí lekári  NOVÝ ČAS
 5. Do českých nemocníc príde pomáhať 28 amerických lekárov  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Situácia sa prudko zhoršuje aj v Rakúsku, zaznamenali najvyšší denný nárast prípadov  Topky
 2. Koronavírus: Po rekordnom prírastku infikovaných v Rakúsku budú robiť testy aj praktickí lekári  Aktuality.sk
 3. Rakúsko v boji s koronavírusom: Bude sa ešte viac testovať  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Plošné testovanie sa blíži! Obce a mestá sú zúfalé: Dva dni predtým nemáme takmer žiadne informácie  Topky
 2. Koronavírus: Infikovaných zdravotníkov je takmer 1300. Premiér hovorí o lockdowne alebo testovaní  Aktuality.sk
 3. Pribudli stovky nakazených, hospitalizovaných je vyše 600 ľudí  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
KORONAVÍRUS Celoplošné testovanie už zrejme nemusí stačiť: Matovič pripúšťa úplný lockdown  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pápež František prvýkrát verejne podporil registrované partnerstvá homosexuálov  PRAVDA.sk
 2. Historický moment pre katolícku cirkev: Žiadny iný pápež to až doteraz nikdy nespravil!  Topky
 3. Pápež podporil registrované partnerstvá homosexuálov: Majú právo byť súčasťou rodiny, sú to deti Boha  Dobré noviny
 4. Pápež František podporil registrované partnerstvá  SME.sk
 5. Pápež František podporil registrované partnerstvá: Aj gejovia sú Božie deti, tvrdí  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kolíková: Stav je kritický. Na lockdown však treba mať dostatok informácií  HNonline.sk
 2. Ministerka spravodlivosti na rovinu o testovaní, karanténe a lockdowne: Toto je zbytočné!  NOVÝ ČAS
 3. Bez dát od odborníkov je podľa ministerky Kolíkovej zbytočné hovoriť o právnych riešeniach  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nahá FOTO známej modelky: No téééda! TOTO by mnohé neukázali  Topky
 2. Nahé veľké dievča, vážení! Graham zvádza na Instagrame v Evinom rúchu  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Titul najrýchlejšie auto na svete má nového držiteľa. Bugatti naložil 100 kmh - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. SSC Tuatara: Najrýchlejšie auto je z USA. Nestíha mu Chiron ani Agera  PRAVDA.sk
 3. Toto je najrýchlejšie auto sveta. Na bežnej ceste prekonalo 500 km/h rýchlosť  HNonline.sk
 4. SSC Tuatara: Nový kráľ rýchlosti dosiahol vyše 500 km/h  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hyundai i20 N je tu! Manuál, silnejšia spojka, samosvor, 204 koní - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. Hyundai potrápi Volkswagen aj Ford. Predstavil dlho očakávaný kompaktný model  HNonline.sk
 3. Hyundai tiger junior je tu. O novinke i20 N vieme všetko!  Autoviny
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Znovuzrodený Hummer - "GMC Hummer EV" je plne elektrická beštia  Tesla magazín
 2. Hummer je späť! Má 3 elektromotory, 1 000 koní a v teréne má zvládnuť to, čo jeho slávny predchodca  REFRESHER
 3. Hummer je späť. Prerobili ho na 1000-koňový elektromobil s úžasnými terénnymi vlastnosťami  FonTech
 4. GMC Hummer EV: Elektrický off-road z USA má až 1 000 koní  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Rumunsko i Bulharsko hlásia rekordné prírastky prípadov nákazy  Topky
 2. Koronavírus: Rumuni aj Bulhari hlásia rekordné prírastky nových prípadov  Aktuality.sk
 3. Koronavírus sa šíri rýchlosťou blesku: Rumunsko i Bulharsko hlásia rekordné prírastky prípadov nákazy  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česko zavádza od štvrtka lockdown. Zatvoria sa  Denník N
 2. Oravský starosta je na pokraji zúfalstva  NOVÝ ČAS
 3. Nevieme, čo skôr, informácie máme len z médií, tvrdí dva dni pred testovaním starosta z Oravy  HNonline.sk
 4. Problém na Orave. Dva dni pred testovaním nemajú informácie  Interez.sk
 5. O 10-dňovej karanténe pre ľudí, ktorí sa  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Peniaze od štátu dostanú aj zavreté reštaurácie - Ľudia  PRAVDA.sk
 2. Doležal predstavil opatrenia na pomoc cestovnému ruchu  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo rekordných 2202 nakazených a stovky vyliečených, urobili takmer 14-tisíc testov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 2. Rekord 2202 prípadov. Hrozí zahltenie nemocníc, Matovič hovorí o lockdowne  PRAVDA.sk
 3. KORONAVÍRUS Vysoký počet testovaných priniesol rekordné čísla: Vyše 2200 infikovaných, reagoval aj Matovič  Topky
 4. Korona na Slovensku: Bližšie informácie o nových nakazených  NOVÝ ČAS
 5. V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Situácia v nemocniciach je zlá, na hraniciach vám dajú na výber  TA3
 2. Na Slovensko len s testom. Na hraniciach nastanú výrazné zmeny  HNonline.sk
 3. Minister vnútra avizuje ťažké rozhodnutia. O lockdowne rozhodnú zrejme najbližšie hodiny  Aktuality.sk
 4. Od pondelka po celoplošnom testovaní budú na hraniciach testovať všetkých. Vraj ak nič nespravíme, dopadneme ako Taliansko  REFRESHER
 5. Situácia v nemocniciach koronavírus - SME  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šláger DAC-u so Slovanom bude s divákmi! Krásne gesto klubu zo Žitného ostrova  Športky
 2. Fortuna liga: Duel Dunajskej Stredy s ŠK Slovan bude s divákmi  ŠPORT.sk
 3. Šláger s divákmi a testovaním!  NOVÝ ČAS
 4. Derby Dunajskej Stredy so Slovanom bude s divákmi, klub fanúšikov bezplatne otestuje  HNonline.sk
 5. Na derby PUSTIA divákov! Odvážny plán ako položiť na lopatky prísne požiadavky MATOVIČA  Dnes24.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Boris Kollár: Ak čísla infikovaných dosiahnu kritickú hranicu, pomôže len lockdown  Topky
 2. Ak čísla infikovaných dosiahnu kritickú hranicu, podľa Borisa Kollára pomôže len lockdown  Aktuality.sk
 3. Lockdown skloňuje už aj Boris Kollár: Ľudia majú veľký strach, ja sa bojím tiež  NOVÝ ČAS
 4. VIDEO: Kollár: Ak čísla dosiahnu kritickú hranicu, pomôže len lockdown  Teraz.sk
 5. Šéf parlamentu Kollár: Pri kritickom počte nakazených pomôže len lockdown  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. PREVIEW: Alpské galeje naznačia ambície top favoritov - Cyklistika  PRAVDA.sk
 2. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (21. október): Súboj Lewandowski vs. Suárez, v akcii opäť aj Peter Sagan  ŠPORT.sk
 3. Sagana a spol. čaká ďalšia náročná skúška: Online prenos zo 17. etapy Giro d'Italia  Športky
 4. Sagana a spol. čaká ďalšia náročná skúška: Online prenos z 17. etapy Giro d'Italia  Športky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Vladimír Weiss má na krku ďalší problém, hrozí mu tvrdý trest  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dominika Stará ako nevesta: Nádherná... Tieto šaty si vybrala!  Topky
 2. Dominika Stará sa kvôli korone vydá skôr: Ukázala šaty  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google