1. Messiho budúcnosť v Barcelone? Predseda klubu otvorene prehovoril o pálčivých témach  Športky.sk
 2. Dochádza Barcelone šťava?  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prečo ho opustila? Až po rokoch prezradila skutočný dôvod rozvodu s Bradom Pittom  Diva.sk
 2. FOTO Z tohto zamrazí! Čo sa stalo so SEXI Angelinou? Chodí celá v čiernom a... tie CHUDÉ RUKY  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Karel Gott pred smrťou veril novým liekom... Toto životné rozhodnutie trpko oľutoval!  Topky
 2. Karel GOTT: Veľmi túžil po jedinej veci, nikdy mu to však NESPLNILI!  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Tips for Donating to Charities through an Amazon Wishlist for to Tackle COVID-19 Amazon Wish List
 1. KORONAVÍRUSOM sa nakazilo viac ako 13 miliónov ľudí: WHO varuje pred zhoršením  Topky
 2. Koronavírusom sa nakazilo viac ako 13 miliónov ľudí  NOVÝ ČAS
 3. WHO varuje pred zhoršujúcou sa pandémiou, lídrov kritizuje za chaotické pokyny  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Desivá predpoveď pre Britániu: Druhá vlna KORONAVÍRUSU si môže vyžiadať až 120-tisíc obetí  Topky
 2. Druhá vlna koronavírusu by si v Británii mohla vyžiadať 120-tisíc obetí na životoch, varujú vedci  Denník N
 3. Druhá vlna koronavírusu by si mohla v Británii vyžiadať 120.000 obetí  Teraz.sk
 4. Britskí vedci zverejnili strašný scenár druhej vlny pandémie: Vládu vyzývajú na okamžité kroky  NOVÝ ČAS
 5. Druhá vlna môže byť nebezpečná. Vedci zverejnili scenár Británie  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO HONOSNÝ cigánsky pohreb v Prešove: Vodiči sa na rušnej križovatke nestačili ČUDOVAŤ  Pluska.sk
 2. Honosný rómsky pohreb na východe Slovenska  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rektor STU: Akceptujem neodvolanie dekana FIIT, teraz sa môže predviesť. Dekan: Štrajky skončili  Živé.sk
 2. Akademický senát STU neodvolal dekana fakulty informatiky - Domáce  PRAVDA.sk
 3. Rektor STU pri dnešnom odvolávaní dekana FIIT navrhol náhradníka. Profesora zo Stavebnej fakulty  Živé.sk
 4. Ivan Kotuliak zostáva vo funkcii dekana FIIT STU: Rozhodol o tom Akademický senát  Topky
 5. Kotuliak zostáva vo funkcii dekana STU, senát ho podržal  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Serie A: Inter Miláno nedopustil ďalšie zaváhanie  ŠPORT.sk
 2. Analýza zápasu Inter Miláno – Turín: Inter do tretice nezaváha  ŠPORT.sk
 3. VIDEO: Inter Miláno nedopustil ďalšie zaváhanie, Škriniar nastúpil až v druhom polčase  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V jazere, kde zmizla hviezda Glee, našli mŕtvolu: FOTO, ktoré trhajú srdce!  Topky
 2. Herečka z Glee zmizla: Teraz prišiel zlom  NOVÝ ČAS
 3. Polícia našla telo v jazere v Kalifornii. Zrejme patrí stratenej herečke známej z muzikálu Glee  REFRESHER
 4. Polícia našla telo v jazere v Kalifornii. Patrí zrejme stretenej herečke známej z muzikálu Glee  REFRESHER
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Škrtel a spol. sa už mohli radovať. Našťastie, prehral aj rival v boji o titul  PRAVDA.sk
 2. Škrtelov Basaksehir nevyužil šancu na zisk majstrovského titulu  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Premier League: Manchester United nečakane zlyhal so Southamptonom  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Monika Bagárová prehovorila o druhom bábätku: Rumia sa dočká súrodenca  TVNOVINY.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Posledný pohľad na tvár monštra: FOTO Vraha trojčlennej rodiny popravia, desivý príbeh naháňa strach  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Utorkové pojednávanie s Kotlebom nebude, súdu sa nevrátil spis  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zamilovaný Lobotka má hlavu v smútku: Daniela s dcérkou od neho odišli!  Pluska.sk
 2. Lobotka prekvapil svoju polovičku  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Granada CF - Real Madrid (LaLiga) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Analýza zápasu Granada – Real Madrid: Víťazná jazda „bieleho baletu“ bude pokračovať  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Monika Bagárová necelých 7 týždňov po pôrode: Druhé dieťa?!  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KUGOO Kirin M4 Pro je kolobežka s 500 W motorom, maximálnou rýchlosťou 45 km/ha dojazdom 60 km!  AndroidPortal.sk
 2. TOP kolobežka: Kirin M4 Pro má sedadlo, maximálnu rýchlosť 45 km/ha dojazd 60 km!  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Chorvátsko ani Česko zo zoznamu menej rizikových krajín nevypadnú. Naopak, pribudne Veľká Británia  Aktuality.sk
 2. Koronavírus na Slovensku (správy, mapa, vývoj) - SME  SME.sk
 3. ONLINE SMSky a tisícové pokuty: Čakajú nás kvôli korone nové opatrenia!  Pluska.sk
 4. Koronavírus: Pribudlo 8 nových prípadov nákazy  Aktuality.sk
 5. ONLINE Slovensko hlási NOVÉ prípady, Česko prvých nakazených dovolenkárov!  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pohľad na monštrum: FOTO Vraha trojčlennej rodiny čaká poprava, desivý príbeh naháňa strach  Topky
 2. Posledný pohľad na tvár monštra: FOTO Vraha trojčlennej rodiny popravia, desivý príbeh naháňa strach  Topky
 3. FOTO Vraha trojčlennej rodiny čaká poprava, desivý príbeh naháňa strach: Zásadný ZVRAT v poslednej chvíli  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Celoplošné opatrenia sa zavádzať zatiaľ nebudú, vyhlásil premiér  TA3
 2. Premiér Matovič dôrazne varuje Slovákov: Do Chorvátska môžete ísť, ale...  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Naď prezradil príčinu nehody MiG-29: Nemohol za to stav stíhačky, ale TÁTO banálna vec  Topky
 2. Príčinou nehody MiG-29 bol nedostatok paliva - Domáce  PRAVDA.sk
 3. Skončilo sa vyšetrovanie pádu stíhačky Mig-29 - SME  SME.sk
 4. Príčinou nehody MiG-29 bol nedostatok paliva, tvrdí Naď  Aktuality.sk
 5. Pilot dostal nesprávne pokyny a došlo mu palivo, ukázalo vyšetrovanie pádu stíhačky  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zastrelili brata hviezdy Tottenhamu Hotspur  ŠPORT.sk
 2. Obrovská tragédia zasiahla hviezdu Tottenhamu: Mladšieho brata zastrelili pred nočným klubom!  Športky.sk
 3. Brat Serge Auriera zomrel pri streľbe v Toulouse  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Formula 1: Tím Ferrari pod paľbou kritiky, Leclerc a Vettel zlyhali  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slávny český spevák (46) šokuje: S neplnoletou blondínkou (17) chce dieťa... Pracujeme na tom!  Topky
 2. O 30 rokov mladšia priateľka Bohuša Matuša: Tehotná?!  NOVÝ ČAS
 3. FOTO Český spevák Bohuš Matuš (46) ŠOKUJE! Jeho iba 17-ročná priateľka ČAKÁ DIEŤA?!  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. zlacnila Model Y a oznámila termín významného "Battery Day"  Tesla magazín
 2. Americká automobilka Tesla znížila cenu športovo-úžitkového vozidla Model Y iba štyri mesiace po prvých dodávkach  Denník N
 3. Model Y so "štandardným" dojazdom nebude. Základom LR RWD  Tesla magazín
 4. Tesly Model S/X konečne dokážu využiť maximálny výkon Superchargeru  Tesla magazín
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nové prípady koronavírusu: Na Slovensku pribudol len jeden infikovaný  HNonline.sk
 2. V nedeľu vykonali 279 testov, koľko je nakazených?  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus: Počet nových zistených prípadov rapídne klesá. Poučili sme sa?  Dnes24.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Súd s Kotlebom sa naťahuje, ďalšie pojednávanie je zrušené  Aktuality.sk
 2. Utorkové pojednávanie s Kotlebom nebude, súdu sa nevrátil spis  SME.sk
 3. Termín pojednávania s Kotlebom bol zrušený: Dôvodom je chýbajúci spis  Topky
 4. Zajtrajšie pojednávanie s Marianom Kotlebom zrušili  Denník N
 5. Plánované pojednávanie s Kotlebom nebude, súdu sa nevrátil spis  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Vyšetrovateľ NAKA začal trestné stíhanie pre skartáciu nahrávky Gorily  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Odštartoval "Pelletón". Nová strana Hlas už zbiera podpisy  TA3
 2. Pellegrini začal zbierať hlasy pre Hlas-SD - Domáce  PRAVDA.sk
 3. Pellegrini začal zbierať podpisy. Zopakoval, aké sú priority jeho Hlasu  HNonline.sk
 4. Hlas – sociálna demokracia začala so zberom podpisov  SME.sk
 5. Pellegriniho strana už zbiera podpisy  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smer bude mať v sobotu snem, Fico kandiduje na šéfa  PRAVDA.sk
 2. VIDEO Predseda Smeru kritizuje ministra financií Hegera: Je najnebezpečnejším človekom vlády  Topky
 3. Fico po odchode Pellegriniho: Na zradu treba reagovať  NOVÝ ČAS
 4. Fico kritizuje Hegera: Buď je úplný hlupák, alebo to robí úmyselne. Nech predstaví, akú zradu podpísal  HNonline.sk
 5. Robert Fico sa nechá ako predseda Smeru v sobotu potvrdiť na minisneme  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Aj Gröhling má pochybný titul. Počas Kollárovej kauzy utajil na webe svoju diplomovku  Denník N
 2. Po Kollárovi má problém aj minister školstva Gröhling: Ďalší titul za pochybnú záverečnú prácu!  Topky
 3. Má aj Gröhling problém s diplomovkou? Minister sa bráni a hovorí o bulvarizácii  HNonline.sk
 4. Branislav Gröhling na Facebooku obhajuje svoju záverečnú prácu: „Písal som ju v rámci svojich vtedajších možností a schopností  Denník N
 5. Gröhlingova diplomovka má byť kompilát: Minister reaguje  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prečo chcel majiteľ Capitals Ivo Ďurkovič kúpiť Slovan  SME.sk
 2. Hokejový Slovan mal už takmer vo svojich rukách: Široký si za značku zapýtaľ priveľa  Športky.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rýchlo a zbesilo vo vesmíre? 9. časť by sa tam podľa jedného z hercov mala odohrávať  REFRESHER
 2. Bude sa film Rýchlo a zbesilo 9 odohrávať vo vesmíre? Herec zo série to neúmyselne potvrdil  REWIND.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. RÚVZ varuje pred výskytom exotických druhov komárov  BBonline.sk
 2. Komáre môžu prenášať závažné ochorenia  NOVÝ ČAS
 3. Aj komáre môžu prenášať závažné ochorenia - Zdravie a prevencia  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. AirExplore prichádza s priamymi letmi z Bratislavy do Chorvátska  Denník N
 2. Od nedele sa bude lietať z Bratislavy priamo do Splitu v Chorvátsku  Teraz.sk
 3. Ekonomický newsfilter: Začína sa veľká diskusia o obnove Slovenska a bude musieť byť veľmi rýchla  Denník N
 4. Bratislavské letisko získalo novú leteckú linku. Slovenský dopravca pokryje dovolenkové lety do chorvátskeho Splitu  Aktuality.sk
 5. Z Bratislavy sa bude dvakrát týždenne lietať do chorvátskeho Splitu: Záujem je obrovský  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prekliatych 27 rokov: Vnuk Elvisa Presleyho spáchal samovraždu!  Topky
 2. Vo veku 27 rokov zomrel jediný vnuk Elvisa Presleyho  SME.sk
 3. Vnuk († 27) Elvisa Presleyho sa zastrelil  NOVÝ ČAS
 4. Vo veku 27 rokov zomrel vnuk Elvisa Presleyho, pravdepodobne spáchal samovraždu  Noizz.sk
 5. Zomrel jediný vnuk Elvisa Presleyho  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mladý vodič zo Šumiaca zapríčinil vážnu nehodu, zomrel pri nej nevinný vodič  SME.sk
 2. Polícia vyšetruje smrteľnú dopravnú nehodu medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou  Topky
 3. Čelnú zrážku s mladým šoférom neprežil 48-ročný vodič  SME.sk
 4. Čelná zrážka pri Revúcej sa skončila tragicky: Zahynul jeden z vodičov, FOTO  Revúca24
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V obci Čierna v okrese Trebišov sa vyskytol africký mor ošípaných  Aktuality.sk
 2. Zlá správa: Africký mor ošípaných opäť na Slovensku, potvrdili ho v domácom chove  NOVÝ ČAS
 3. Africký mor ošípaných identifikovali v domácom chove v obci Čierna  PRAVDA.sk
 4. Africký mor ošípaných sa vrátil na Zemplín, zasiahol domáci chov  Korzár
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Vláda schválila zvýšenie pokuty. Za nedodržanie karantény má byť do 5-tisíc eur  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šeliga chce, aby súdna rada preverila rozhodnutie Trubana pri Bödörovi  PRAVDA.sk
 2. Šeliga žiada preveriť rozhodnutie sudcu Trubana o Bödörovi  NOVÝ ČAS
 3. Juraj Šeliga chce  Denník N
 4. Šeliga žiada preverenie sudcu Trubana v súvislosti s prepustením Bödöra  SME.sk
 5. Šeliga sa obrátil na Mazáka. Chce, aby preveril rozhodnutie Trubana v bödörovom prípade  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Schválili vysoké pokuty za nedodržanie karantény i posielanie čísiel  TA3
 2. Ministri schválili posielanie telefónnych čísel hygienikom  NOVÝ ČAS
 3. Vláda rokuje o lokalizácií cez mobily a vyšších pokutách za nedodržanie karantény  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Klus načrtol sprísnenie opatrení: Štátnej karanténe sa chce vyhnúť, rúška sa vrátia aj vonku  HNonline.sk
 2. MIMORIADNE rokovanie vlády: Sprísnenie opatrení je opäť v hre! Dnes sa rozhodne aj o Chorvátsku  Topky
 3. Koronavírus: Radšej rúška aj vonku, než by sme zaviedli karanténu, tvrdí Klus  Aktuality.sk
 4. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) hovorí  Denník N
 5. Klus prezradil, ktorým oblastiam Chorvátska sa treba vyhnúť  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Albert Rusnák sa gólovo predviedol hneď po reštarte MLS, navyše nedal penaltu  ŠPORT.sk
 2. Rusnák strelil gól hneď v prvom zápase, po prestávke sa ale chytal za hlavu  NOVÝ ČAS
 3. VIDEO Rusnák zažiaril hneď po reštarte MLS: Nepremenil penaltu, ale strelil víťazný gól  Športky.sk
 4. Rusnák to v Disney Worlde odpálil vo veľkom štýle. Prišiel, videl a dal gól  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Herečka Kelly Prestonová zomrela na rakovinu prsníka  SME.sk
 2. Manželka herca Johna Travoltu zomrela  NOVÝ ČAS
 3. Zomrela herečka Kelly Preston († 57), manželka Johna Travoltu  TVNOVINY.sk
 4. Zomrela herečka Kelly Preston, manželka Johna Travoltu  HNonline.sk
 5. HOLLYWOOD SMÚTI: Zomrela manželka Johna Travoltu  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Duda vyhral poľské prezidentské voľby. Kľúčový spojenec Kaczyńského strany obhájil svoj post  HNonline.sk
 2. Poľsko má staronového prezidenta: FOTO S malým náskokom vyhral Andrzej Duda  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Mexiko predbehlo v počte úmrtí na COVID-19 Taliansko  Aktuality.sk
 2. Koronavírus na Slovensku (správy, mapa, vývoj) - SME  SME.sk
 3. Mexiko postúpilo v smutnom rebríčku: V počte obetí koronavírusu prekonalo už aj Taliansko  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V pondelok sa má v USA uskutočniť prvá poprava na federálnej úrovni za 17 rokov  Topky
 2. Poprava v USA: Daniela Lewisa Leeho usmrtia injekciou  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ŠOK v slovenskej politike: Europoslankyňa Monika Beňová (51) je tehotná!  Topky
 2. Obrovské prekvapenie: Politička Monika Beňová je v 51 rokoch opäť tehotná!  NOVÝ ČAS
 3. Politička Monika Beňová bude v 52 rokoch opäť mamou  REFRESHER
 4. Veľké prekvapenie: Politička a europoslankyňa Monika Beňová je v 52. rokoch tehotná  Najmama.sk
 5. Obrovské prekvapenie: Politička Monika Beňová je v 52 rokoch opäť tehotná!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Poľské voľby vyhráva súčasný prezident Andrzej Duda  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google