1. Tour de France 2020: Egan Bernal odstúpil z pretekov | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Obhajca Egan Bernal odstúpil z Tour de France 2020 - Šport SME  SME.sk
 3. Tour pokračuje bez obhajcu. Som totálne rozbitý, priznal Bernal  PRAVDA.sk
 4. Obhajca žltého dresu Bernal na Tour de France odstúpil z pretekov  HNonline.sk
 5. Obhajca žltého dresu odstúpil z Tour  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smrť 4 dni po narodeninách: Herec z Vesničky bol vyziabnutý na kosť  Topky
 2. Nezabudnuteľný český herec Petr Čepek sa narodil pred 80 rokmi  Teraz.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: V Španielsku počet obetí presiahol 30-tisíc  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS India hlási už viac ako päť miliónov infikovaných  Topky
 3. India hlási už vyše päť miliónov nakazených: Koronavírus sa šíri veľkou rýchlosťou  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Žilinská župa zmenou tarify zvýhodní platby dopravnou kartou, cez týždeň mobility ju získate zadarmo  Žilinak.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo ďalšie úmrtie  Aktuality.sk
 2. Koronavírus má na Slovensku ďalšiu obeť  NOVÝ ČAS
 3. Na Slovensku pribudlo úmrtie na COVID-19: Pacient zomrel v prešovskej nemocnici  Prešov24
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovensko má 92 nových prípadov Covid-19, východ dvadsať  Korzár
 2. Nové údaje o koronavíruse: V okrese Prešov zistili ďalšie prípady  Prešov24
 3. Slovensko hlási 92 nových prípadov ochorenia Covid-19  Noizz.sk
 4. Koronavírus: Slovensko má už 39 obetí a pribudla takmer stovka nakazených - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Za pondelok pribudlo 188 pozitívnych prípadov, sú medzi nimi opäť aj okresy nášho regiónu  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zaťaté zuby, šialená rýchlosť. Sagan zverejnil unikátne video z Tour  PRAVDA.sk
 2. Veľkolepé víťazstvo Saganovej Bory na Tour de France. V superťažkej etape  Hudba.sk
 3. Sagan zverejnil exkluzívne VIDEO z Tour de France: Unikátne zábery priamo z pelotónu!  Športky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trapas aj nezdvorilosť! Vlna kritiky na hlavu Williama a Kate kvôli Harryho narodeninám  PRAVDA.sk
 2. Aký je vzťah Meghan a princa Harryho? Podľa astrológie vraj slúži vyšším cieľom  Diva.sk
 3. Ani vojvodkyni Kate, ani Camille! Meghan mala pocit, že na nej nezáleží nikomu  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česko zaznamenalo 1 677 nakazených, je to opäť rekordný prírastok  PRAVDA.sk
 2. KORONAVÍRUS v Španielsku neutícha: Počet obetí prekročil hranicu 30-tisíc  Topky
 3. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 16. 9. 2020  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Firmy už nechcú pracovať v Bielorusku: Z krajiny chaosu sa presúvajú do Lotyšska  Topky
 2. Aktivity z Bieloruska presúva ďalších 12 firiem  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česko má opäť rekordný prírastok. Za deň sa nakazilo vyše 1 600 ľudí  HNonline.sk
 2. Koronavírus ONLINE: Česko opäť zaznamenalo rekordný počet nakazených  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Japonská vláda podala demisiu  Aktuality.sk
 2. Japonská vláda vedená Šinzóom Abem podala demisiu - Svet  PRAVDA.sk
 3. Iránske ministerstvo školstva uznalo pochybenie  Denník N
 4. Japonská vládnuca strana si zvolila Sugu za svojho predsedu  Aktuality.sk
 5. Novým japonským premiérom sa stane Jošihide Suga - Svet  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Princ Harry oslavuje 36! Jeho uplynulý rok? Útek z Británie a šialené sťahovanie po Amerike  PRAVDA.sk
 2. Princ Harry: Prvé narodeniny po odchode z Británie  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Koronavírus sa vyskytol na ďalších dvoch bratislavských školách  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trump: Mierovú dohodu s Izraelom napokon uzavrú aj Palestínčania  Aktuality.sk
 2. Izrael podpísal dohody o normalizácii vzťahov s Bahrajnom a SAE: Odvetný raketový útok Palestíny  Topky
 3. Izrael podpísal dohody o normalizácii vzťahov s Bahrajnom a SAE  PRAVDA.sk
 4. Blíži sa uzavretie historických dohôd: Trump verí, že inšpiruje ďalšie krajiny  NOVÝ ČAS
 5. Mierovú dohodu s Izraelom napokon uzavrú aj Palestínčania, tvrdí americký prezident Trump  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tipsport Kaufland Cup: Michalovce v šlágri porazili Košice, Trenčín zničil Topoľčany  ŠPORT.sk
 2. Nový pohár priniesol viacero prekvapení. Košice končia, Topoľčany idú ďalej  PRAVDA.sk
 3. Východniarske derby ako remeň: Dráma do poslednej sekundy, predviedol sa aj Réway  Športky
 4. Do štvrťfinále z východu postúpili Poprad a Michalovce  Korzár
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Saganov kolega Kämna vyhral 16. etapu na Tour de France - Šport SME  SME.sk
 2. Tour, 16. deň: Zlepšil sa, keď si doprial sabatikal. Mladý Nemec zachraňuje Saganovu Boru  Denník N
 3. Tour de France 2020: Bora-Hansgrohe oslavuje víťazstvo v 16. etape | Šport.sk  ŠPORT.sk
 4. VIDEO Saganova Bora sa konečne dočkala! Učebnicový útok a vytúžené víťazstvo  Športky
 5. ONLINE: Peter Sagan na Tour de France 2020 - 16. etapa LIVE  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mladá módna kritička OTVORENE na adresu Studenkovej: TAKTO okomentovala jej ZÁKROKY a VÝSTRIH  Pluska.sk
 2. Večne mladá Studenková otvorene o plastikách: Túto časť tela si vylepšiť nikdy nedám  NOVÝ ČAS
 3. Prečo odmieta herečka Zdena Studenková úpravu pŕs?  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vybuchne či poletí? Tak či onak, bude sa na čo tešiť, sľubuje Musk  Živé.sk
 2. „Stratosférický“ prototyp Starship SN8 od SpaceX finišuje  TECHBOX.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus vo svete: V Maďarsku je 9-tisíc nakazených  SME.sk
 2. KORONAVÍRUS Rakúsko hlási 764 novoinfikovaných, najviac aktívnych prípadov od konca marca  Topky
 3. Rakúsko hlási najviac aktívnych prípadov od konca marca: V nemocniciach končí čoraz viac ľudí  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrela tatranská legenda Laco Kulanga - Ostatné športy  PRAVDA.sk
 2. Slovensko prišlo o skutočnú legendu: Do neba odišiel Laco Kulanga († 71), kráľ tatranských nosičov  NOVÝ ČAS
 3. Zomrel tatranský chatár a horský nosič Laco Kulanga  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Akcia Plevel: Sudcu Daniela Béreša môžu stíhať väzobne  PRAVDA.sk
 2. Akcia Plevel: Pre obvinených chcú väzbu, o sudcovi Bérešovi rozhodne Ústavný súd  Aktuality.sk
 3. AKTUÁLNE Ústavný súd vyslovil súhlas so vzatím do väzby žilinského sudcu D. Béreša  Topky
 4. Zadržanú šéfku Krajského súdu v Žiline Evu  Denník N
 5. Ústavný súd rozhoduje o väzbe pre okresného sudcu zo Žiliny - SME  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Nemecko prijme 1500 migrantov z gréckych ostrovov  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Záchranári zasahujú na ferratách na Skalke čoraz častejšie. Turisti sa podľa nich preceňujú  Aktuality.sk
 2. Po Výzve chodia záchranári ako na klavír aj na ferratu Fúha  SME.sk
 3. Z ferraty pri Kremnici spadol spadol muž, zasahovať musel vrtuľník  Aktuality.sk
 4. Vážny úraz na ferrate na Skalke: Turista liezol bez setu, padal 15 metrov  Žiar24
 5. HRÔZA: Muž spadol z 15 metrov vysokej ferraty  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS V Bratislavskom kraji pribudlo 22 nových prípadov COVID-19  Topky
 2. Bratislavský kraj: COVID-19 ďalej ovplyvňuje chod škôl  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal  Denník N
 2. Akcia Plevel: Pre obvinených chcú väzbu, o sudcovi Bérešovi rozhodne Ústavný súd  Aktuality.sk
 3. Akcia Plevel: Ústavný súd rozhoduje o súhlase na vzatie do väzby sudcu  PRAVDA.sk
 4. Ústavný súd rozhoduje o súhlase na vzatie do väzby sudcu, súvisí to s akciou Plevel  Topky
 5. Ústavný súd rozhoduje o žiadosti prokurátora  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič: S Babišom sme si úprimne vymenili názor na Klusa, Česko by malo pridať v testovaní  HNonline.sk
 2. Matovič na púti: Česko by malo testovať viac ľudí  SME.sk
 3. Matovič si myslí, že by Česko malo viac testovať  PRAVDA.sk
 4. Matovič telefonoval s Babišom: Česko bude v "medzirežime"  TA3
 5. Matovič: Česko by malo viac testovať ľudí s podozrením na COVID-19  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Najhoršia moderátorka na Markíze je tehotná: Ešte minulý týždeň predvádzala… Nikto si nič nevšimol!  Topky
 2. TEHOTENSTVO, ktoré si nikto nevšimol! Moderátorka bude mať..  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Z dcéry Angeliny Jolie a Brada Pitta je už chlapec. Shiloh podstupuje hormonálnu liečbu  zoznam.sk
 2. Z mladšej dcéry Angeliny je už slečna: Mení sa na chlapca?  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zo SuperStaristky po chemoterapiách je mama: Porodila dcéru... Aha, aké krásne meno jej dala!  Topky
 2. Superstáristka Markéta sa stala mamou  NOVÝ ČAS
 3. Speváčka Markéta Konvičková porodila dcérku Amálku  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus na Slovensku: Odhalili 188 nových prípadov  SME.sk
 2. Koronavírus najtvrdšie zasiahol v týchto okresoch  NOVÝ ČAS
 3. Početnejšie prípady nového koronavírusu zaznamenali v 6 okresoch, tvrdí úrad verejného zdravotníctva  Hudba.sk
 4. Početnejšie prípady nového KORONAVÍRUSU zaznamenali v 6 okresoch, tvrdí ÚVZ SR  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Navaľnyj zverejnil prvú fotografiu a vyjadrenie z nemocnice  Aktuality.sk
 2. Navaľnyj sa chce po uzdravení vrátiť do Ruska  SME.sk
 3. Navaľnyj zverejnil fotku z nemocnice  NOVÝ ČAS
 4. Navaľnyj po otrave zverejnil prvú fotografiu z nemocnice  Denník N
 5. Navaľného otravu potvrdili laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Neymar po incidente priznal, že reagoval neprimerane: Mal som to ignorovať?  Športky
 2. Ten chlap konal ako hlupák a ja tiež. Neymar vysvetlil svoj skrat  PRAVDA.sk
 3. Neymar priznal svoju chybu: Chcel som udrieť toho, kto ma urazil  Aktuality.sk
 4. VIDEO: Neymar vs. Alvaro Gonzalez: došlo k rasizmu? - Šport SME  SME.sk
 5. VIDEO Neymar udrel súpera, Di Mária zas opľul: Ľutujem, že som toho idiota netrafil do tváre!  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zverejnili platy futbalistov. Koľko zarábajú najlepší hráči?  ŠPORT.sk
 2. Messi zarobil z futbalistov najviac. Pozrite si poradie TOP10!  Šport7.sk
 3. Astronomické sumy. Zarába lepšie Messi alebo Ronaldo? - Zahraničné ligy  PRAVDA.sk
 4. Lionel Messi je najlepšie zarábajúci hráč za rok 2020 - Šport SME  SME.sk
 5. Je rozhodnuté: Kto sa stal najlepšie zarábajúcim hráčom roka?  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Čínska virologička poskytne dôkazy, že koronavírus pochádza z laboratórií čínskej armády  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus mal vzniknúť v laboratóriu, čínska virologička plánuje zverejniť dôkazy  Webnoviny.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trump dvíha varovný prst: Upozorňuje Irán pred odvetným útokom za zabitie Solejmáního  Topky
 2. Trump varoval Irán pred odvetným útokom za zabitie Solejmáního  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poľsko navrhne Marshallov plán pre Bielorusko, oznámil premiér Morawiecki  Topky
 2. Poľsko navrhne plán pomoci pre Bielorusko, oznámil premiér Morawiecki  Aktuality.sk
 3. Poľsko navrhne "Marshallov plán pre Bielorusko"  NOVÝ ČAS
 4. Poľsko navrhne plán obnovy pre Bielorusko  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pribudlo 188 potvrdených prípadov koronavírusu - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Na Slovensku pribudlo 188 ľudí nakazených koronavírusom  REFRESHER
 3. Koronavírus ONLINE: Pribudlo 188 nových prípadov  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Djokovič o opakovaní šokujúceho incidentu z US Open: Tieto výbuchy mám, taký som bol vždy!  Športky
 2. Novak Djokovič: Z nedávneho incidentu sa snažím vziať si ponaučenie  ŠPORT.sk
 3. Zlyhanie z New Yorku? Djokovič nesľubuje, že už také čosi neurobí  PRAVDA.sk
 4. Žalostný obraz nášho tenisu: V prvej stovke by ste Slováka hľadali márne  NOVÝ ČAS
 5. Rebríček ATP: Novak Djokovič kraľuje tenistom | Šport.sk  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. EÚ ohrozuje územnú celistvosť Británie, vyhlásil Johnson  Aktuality.sk
 2. Johnson obvinil EÚ z ohrozenia územnej celistvosti Spojeného kráľovstva  PRAVDA.sk
 3. Boris Johnson: Únia ohrozuje územnú celistvosť Spojeného kráľovstva  HNonline.sk
 4. Bývalý britský premiér sa obáva porušenia dohody o brexite  Aktuality.sk
 5. Kontroverzný zákon má podľa Johnsona zabrániť EÚ v rozbití Británie  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minúta po minúte: Česko bude červenou krajinou. Pravidlá pre kultúrne a športové akcie nebudú také prísne, oznámil Matovič  Denník N
 2. Takmer 7500 žiakov bolo v karanténe, na 100  Denník N
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Influencerka Žideková sa fotila s Mein Kampfom, teraz ju vylúčili zo súťaže o najlepšie profily na sociálnych sieťach  REFRESHER
 2. Mein Kampf na instagrame, chyby a ospravedlnenia  Ženy v meste
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku  Topky
 2. Čaputová prichádza s novinkou: Svet jej bude tlieskať!  NOVÝ ČAS
 3. Prezidentka chce mať prvý uhlíkovo neutrálny úrad na Slovensku  TA3
 4. Prezidentská kancelária má ambíciu stať sa prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku  Aktuality.sk
 5. Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Fortuna liga: Spartak Trnava bude trénovať Norbert Hrnčár  ŠPORT.sk
 2. Po derby so Slovanom mení trénera aj Spartak: Do Trnavy mieri známy skúsený kormidelník  Športky
 3. Tréner Šarmír skončil na lavičke FC Spartak Trnava - Šport SME  SME.sk
 4. Trnava mení trénera. Šarmíra strieda Hrnčár - Fortuna liga - Futbal - Šport  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. POZOR: Ak ste dostali tento email od Slovenskej pošty, ignorujte ho! Od ľudí sa snaží vytiahnuť peniaze  TECHBYTE.sk
 2. Slovenská pošta upozorňuje na podvodné e-maily: Na toto nenaleťte, prídete o peniaze  NOVÝ ČAS
 3. Slovenská pošta upozorňuje na podvodné e-maily posielané v jej mene  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hnev občanov na superšíriteľku: Mladá Nemka (26) navštívila bary, hoci mala COVID-19  Topky
 2. Nemecké úrady zúria: Žena s koronavírusom navštevovala bary  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrel herec Martin Horňák - SME | MY Turiec  SME.sk
 2. Zomrel herec Martin Horňák († 68): Účinkoval aj v seriáli Prázdniny  NOVÝ ČAS
 3. UMELECKÝ SVET SMÚTI: Vo veku 68 rokov zomrel známy slovenský herec  Teraz.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Desivá smrť po kúpaní v jazere: Chlapcovi sa prežrala mozgom vražedná améba  Topky
 2. Chlapec († 13) sa kúpal v jazere, o pár dní bol mŕtvy  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kultúra a šport budú žiť. Matovič upresnil najnovšie opatrenia  TA3
 2. Pri podujatiach sa maximálne kapacity nebudú meniť. Česko je červené  PRAVDA.sk
 3. Koronavírus: Krízový štáb ustúpil z prísnych opatrení | Šport.sk  ŠPORT.sk
 4. Matovič informoval o opatreniach. Počty na podujatiach sa zvýšia  HNonline.sk
 5. Bez zmeny. Viac ako 1000 ľudí sa na futbal či hokej nedostane  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Saganovi sa zelený dres opäť o kúsok vzdialil: Takto nestačil na Bennetta!  Športky
 2. Peter Sagan na Tour de France 2020: Výsledky 15. etapy | Šport.sk  ŠPORT.sk
 3. Tour, 15. deň: Dvaja šťastní Slovinci a jeden smutný Slovák. Situácia pred vstupom do Álp  Denník N
 4. Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ! Slovinci už začínajú oslavovať víťaza Tour de France  Webnoviny.sk
 5. VIDEO: Peter Sagan po 15. etape Tour de France (+HLAS) - Šport SME  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google