1. Trump: Impeachment je absurdný a vyvoláva obrovský hnev  SME.sk
 2. Trump: Impeachment voči mne je absurdný, vyvoláva obrovský hnev v krajine  Aktuality.sk
 3. Trump sa vyjadril k žalobe: Jasný odkaz  NOVÝ ČAS
 4. Absolútne absurdné. Trump reagoval na snahu o impeachment  TA3
 5. Trump vyhlásil kvôli inaugurácii núdzový stav, silnejú obavy z ďalšieho násilia  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Marian Kočner: Prečo mu po odsúdení nevzali majetok? - SME  SME.sk
 2. Potvrdené. Kočnera po prvý raz právoplatne posielajú za mreže  TA3
 3. Najvyšší súd vylúčil verejnosť z pojednávania o Kočnerovi  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poslanci odsúhlasili predĺženie núdzového stavu  HNonline.sk
 2. Ústavnoprávny výbor odporučil poslancom predĺženie núdzového stavu  SME.sk
 3. AKTUÁLNE Poslanci rozhodli: Núdzový stav sa predĺži o ďalších 40 dní!  Pluska.sk
 4. Parlament rokuje o núdzovom stave  HNonline.sk
 5. Poslanci súhlasili s núdzovým stavom, odobrili rozhodnutie vlády  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Stokilového súpera schytil za dres a odlepil od ľadu. Ako si Zdeno Chára vybudoval povesť „tvrďasa“  Denník N
 2. VIDEO: Zdeno Chára už predviedol svoju špecialitu aj vo Washingtone. Nadchol aj Ovečkina  ŠPORT.sk
 3. Bondra: Zdeno má stále čo ponúknuť!  NOVÝ ČAS
 4. Zdenovi sme nechtiac ublížili, no nikdy sa nesťažoval, spomína Filc. Ako Chára hral aj nehral za Slovensko  Denník N
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NHL: Tréner Bostonu Bruins oddeľuje Haláka s Raskom  ŠPORT.sk
 2. Nekompromisné rozhodnutie Bostonu: Halák sa musí Raskovi vyhýbať oblúkom  NOVÝ ČAS
 3. Jaroslav Halák a Tuukka Rask sú priatelia, ale budú oddeľovaní. Kvôli covidu  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NÁHLA HOSPITALIZÁCIA! Bartošovej ex Ladislav Štaidl (75) bojuje v nemocnici o život!  Pluska.sk
 2. Otec Bartošovej syna bojuje o život: Ladislav Štaidl leží v nemocnici na prístrojoch!  Topky
 3. Slávny skladateľ Ladislav Štaidl bojuje o život! Do nemocnice ho odviezol syn Artur  Dnes24.sk
 4. Hrozivá správa z Česka! Ladislav Štaidl bojuje pre covid-19 o život!  noviny.sk
 5. Ladislav Štaidl bojuje o život: Dýchajú zaňho prístroje!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: EÚ už môže posudzovať vakcínu od firmy AstraZeneca  Aktuality.sk
 2. Tretia vakcína pre Európu už koncom januára? Výrobca urobil ďalší významný krok  NOVÝ ČAS
 3. Lieková agentúra prijala tretiu žiadosť o registráciu vakcíny  SME.sk
 4. AstraZeneca požiadala o schválenie vakcíny, v Európe tak môže pribudnúť tretia možnosť  HNonline.sk
 5. AstraZeneca žiada o podmienečné schválenie vakcíny, prínosy lieku musia prevážiť nad rizikami - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vodičovi zobrali chleby so šunkou. Vitajte v brexite, odkázali mu colníci  SME.sk
 2. "Vitajte v brexite." Colník zhabal Britovi desiatu, kvôli údenine  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Slovenská lekárska komora vidí zmysel v cielenom testovaní, nie v celoplošnom  Topky
 2. Slovenská lekárska komora ostro kritizuje celoplošné testovanie: Vážne obavy o ľudí  NOVÝ ČAS
 3. Lekári: Plošné testovanie je mrhanie ľudskými kapacitami  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Dominika Cibulková bude pomáhať ako dobrovoľníčka  ŠPORT.sk
 2. Zdravotníctvo posiela Cibulkovú pomáhať pri testovaní - Domáce  PRAVDA.sk
 3. Bývalá tenistka Cibulková sa znova ospravedlňuje, prijala výzvu rezortu zdravotníctva  Aktuality.sk
 4. Cibulková ide do prvej línie! Neoprávnené očkovanie má dohru, tenistka prijala ponuku ministerstva  NOVÝ ČAS
 5. Cibulková prijala výzvu rezortu zdravotníctva pomáhať v nemocnici  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prvýkrát vinný. Kočner dostal za falšovanie zmeniek 19 rokov. Rozsudok je právoplatný, odsúdili aj Ruska  Denník N
 2. Kauza zmenky: súd definitívne odsúdil Kočnera a Ruska na 19 rokov väzenia  Aktuality.sk
 3. MIMORIADNE Kočner a Rusko si vypočuli rozsudok: 19 rokov natvrdo, vyhlásil Najvyšší súd  Topky
 4. V kauze televíznych zmeniek je rozhodnuté: Kočner s Ruskom sú vinní! Koľko rokov si odsedia?  NOVÝ ČAS
 5. Šanta: Zmenky sú najväčšou ekonomickou kauzou v našich dejinách, tresty sú exemplárne  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mrhanie zdrojmi, tvrdí SaS. V plošnom testovaní nevidí zmysel  TA3
 2. Sulík o celoplošnom testovaní: Nevidíme v tom žiadny zmysel, je to mrhanie zdrojmi  HNonline.sk
 3. Sulík: V celoplošnom testovaní nevidíme žiaden zmysel  NOVÝ ČAS
 4. KORONAVÍRUS V celoplošnom testovaní nevidíme žiaden zmysel, ale mrhanie zdrojmi, tvrdí Sulík  Topky
 5. Sulík o Matovičovom plošnom testovaní: Nevidíme v tom zmysel, je to mrhanie personálnymi zdrojmi  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bývalý dlhoročný kapitán Shane Doan sa vrátil do Arizony Coyotes  ŠPORT.sk
 2. Deväťnásobný majster sveta končí už pred OH v Tokiu: Už nie som stopercentne koncentrovaný na šport  Športky
 3. V Medzilaborciach ukradli vietnamské prasatá: Páchateľom hrozia dva roky väzenia  Topky
 4. Niekto v takom veku končí, on tak dlho pôsobí ako profesionál: Najstarší futbalista potiahne už 36. sezónu!  Športky
 5. Fico reaguje na spor medzi Matovičom a Sulíkom: Ide o obyčajné divadelné predstavenie  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Petra Vlhová ide dnes slalom: Čo ju čaká vo Flachau?  SME.sk
 2. Kovbojka utíchla. Vlhová ani Shiffrinová však zbrane neskladajú  PRAVDA.sk
 3. Petru čaká konečne slalom: Vlhová zabojuje o tretie víťazstvo  NOVÝ ČAS
 4. Petra Vlhová môže na slovenskom historickom mieste vyrovnať Mikaelu Shiffrinovú  ŠPORT.sk
 5. Výborné číslo. Pomôže Vlhovej dorovnať Shiffrinovú a dovŕšiť víťazný hetrik?  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dali sa zaočkovať aj Rytmus s Jasminou?! TOTO je raperova odpoveď!  noviny.sk
 2. Dostane Cibulková aj druhú dávku?!  NOVÝ ČAS
 3. Cibulková po škandále s očkovaním: TAKTO "zabáva" internet!  Pluska.sk
 4. Ak ste si mysleli, že už to nemôže byť horšie, čítajte: Najsmutnejšie zistenie Cibulkovej škandálu  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Americké firmy sa vzbúrili proti násiliu. Odmietajú ďalej financovať politikov  PRAVDA.sk
 2. Škrty po násilnostiach v Kapitole: Banky v USA zastavili finančné dary politikom  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V USA odložili popravu vrahyne  Aktuality.sk
 2. V USA odložili popravu vrahyne: Vážne dôvody  NOVÝ ČAS
 3. Uškrtila tehotnú. Popravu Američanky v poslednej chvíli stopli  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Koronavírus: Poliaci hlásia 326 úmrtí  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďalšie mená na očkovacom promi zozname?! Cibulková nie je jediná, aj títo predbehli zdravotníkov  Topky
 2. Námestník nemocnice na Kramároch vysvetľuje: Ako sa Cibulková dostala k vakcíne  NOVÝ ČAS
 3. Mayer odmieta, že by Cibulkovú sprevádzal na očkovaní  SME.sk
 4. Očkovanie bez splnenia kritérií nie je správne, zdôrazňuje námestník pre zdravotnú starostlivosť z Kramárov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Námestník z Kramárov Mayer: Považujem za nesprávne očkovať niekoho, kto nespĺňa kritériá  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vyšetrovateľka Gorily: Pri prehliadke Penty nás verbálne napádali advokáti, robila to aj Haščákova manželka  Denník N
 2. Šéfka tímu Gorila: Haščákovi právnici si nás nahrávali a zastrašovali vyšetrovateľov  Aktuality.sk
 3. Počas prehliadky sídla Penty mali advokáti spoločnosti robiť obštrukcie a vyhrážať sa policajtom  Webnoviny.sk
 4. Vyšetrovateľka Gorily: Pri prehliadke Penty nás  Denník N
 5. Akú dilemu prináša prípad Jaroslava Haščáka (úvaha)  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tlak na nemocnice by sa znížil zaočkovaním 80-ročných ľudí  SME.sk
 2. Analytik Šuster: Tlak na nemocnice by sa znížil, keby sa rýchlo zaočkovali 80-roční  PRAVDA.sk
 3. M.Šuster: Tlak na nemocnice by sa znížil, keby sa zaočkovali 80-roční  Teraz.sk
 4. Analytik navrhol riešenie: Jediná zmena by výrazne znížila tlak na nemocnice a zachránila mnoho životov  NOVÝ ČAS
 5. Zaočkujte najstarších, žiada ekonóm. Zachráni to množstvo životov  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Organizáciu celoplošného testovania majú koordinovať okresné úrady  Aktuality.sk
 2. Na koho pleciach bude organizácia plošného testovania?  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Organizáciu celoplošného testovania by mali koordinovať okresné úrady  Topky
 4. Testovať sa začne predposledný januárový víkend, koordináciu zabezpečia okresné úrady  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Ochoreniu podľahlo ďalších 95 ľudí, PCR testy odhalili 2410 pozitívnych  Aktuality.sk
 2. Na svete je nakazených viac ako 91 miliónov ľudí  Pluska.sk
 3. Portugalský prezident sa nakazil koronavírusom: Zrušené sú všetky jeho verejné povinnosti  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kauza nákupu testov RapiGEN: Sulík vracia úder! O ich nákupe rozhodli nominanti OĽaNO  Topky
 2. Pribudlo 95 úmrtí a tisíce infikovaných. Za nákup sporných testov sú podľa Sulíka zodpovední MZ a premiér  PRAVDA.sk
 3. Sulík: Za nákup testov nesie zodpovednosť ministerstvo zdravotníctva  SME.sk
 4. Zlé zadanie, zlé testy. Zodpovedný je premiér, bráni sa Sulík  TA3
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Petra Vlhová môže na slovenskom historickom mieste dorovnať Mikaelu Shiffrinovú  ŠPORT.sk
 2. Petru čaká konečne slalom: Vlhová zabojuje o tretie víťazstvo  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Po napadnutí Kapitolu sa od Trumpa odvracia aj Deutsche Bank  SME.sk
 2. Od Trumpa sa po útoku na Kapitol odvrátil kľúčový finančný partner  TA3
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Bratislave išiel 104 km/h, rozhodnutie o pokute si nájde v pošte  Aktuality.sk
 2. Vodič jazdil po Bratislave veľkou rýchlosťou  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Koronavírus na Slovensku MINÚTA PO MINÚTE (Lockdown, Prípady, Vakcína)  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V nemocniciach je najviac infikovaných, zomrelo takmer sto ľudí  TA3
 2. KORONAVÍRUS Ďalšie tisícky nových prípadov: Najviac v okolí Nitry a Bratislavy! Pribudlo takmer 100 úmrtí  Topky
 3. Na covid zomrelo 95 pacientov, PCR testy zachytili 2 410 pozitívnych  SME.sk
 4. Koronavírus na Slovensku: Potvrdili 95 úmrtí. Pribudlo viac ako 2400 pozitívnych PCR testov  HNonline.sk
 5. V nedeľu pribudlo 860 prípadov COVID-19. Počet obetí sa zvýšil o 89 | Glob.sk  Hudba.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Člen Triple Gold Clubu Jay Bouwmeester ukončil kariéru  ŠPORT.sk
 2. Vyhral všetko čo sa dalo: Legendárny hokejista ukončil kariéru  NOVÝ ČAS
 3. NHL: Jay Bouwmeester, člen Triple Gold Clubu, ukončil kariéru  SME.sk
 4. Kolapsom na lavičke vydesil celý hokejový svet: Legendárny člen Triple Gold Clubu ukončil kariéru  Športky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minister pre vnútornú bezpečnosť USA odstúpil, obáva sa násilností  SME.sk
 2. FBI varuje pred ozbrojenými protestmi v USA pred i v deň Bidenovej inaugurácie  PRAVDA.sk
 3. Minister pre vnútornú bezpečnosť odstúpil z funkcie: Strach z ďalšieho násilia počas Bidenovej inaugurácie  NOVÝ ČAS
 4. FBI varuje pred ozbrojenými protestmi v USA  SME.sk
 5. Americký minister sa obáva násilností, radšej odstúpil  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Celosvetovo najhoršia situácia je v Írsku  Aktuality.sk
 2. Írsko má celosvetovo najhoršie výsledky pandémie  NOVÝ ČAS
 3. COVID-19 zrazil na kolená celý svet: Počet prípadov nákazy prekročil hrozivú hranicu  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kauza zmenky: Kočner a Rusko si idú po rozsudok, môžu im potvrdiť dlhoročné väzenie  Aktuality.sk
 2. Sudcu útok kyselinou neobmäkčil: Pavol Rusko môže na slobodu zabudnúť  NOVÝ ČAS
 3. Exminister Rusko zostáva vo väzbe, najvyšší súd zamietol jeho sťažnosť  Webnoviny.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
V nedeľu pribudlo 860 prípadov COVID-19. Počet obetí sa zvýšil o 89 | Glob.sk  Hudba.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Bielorusko je pripravené organizovať MS v hokeji 2021. Lukašenko ponúkol Faselovi šampionát bez Lotyšska  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Očkovanie na koronavírus majú za sebou niektorí športovci (reakcie)  SME.sk
 2. Koronavírus: Slovenskí športovci boli prednostne zaočkovaní  ŠPORT.sk
 3. Prednostne zaočkovali aj vrcholových športovcov, vybavilo to vraj ministerstvo vnútra  REFRESHER
 4. Okrem Cibulkovej mali zaočkovať prednostne aj iných športovcov  TA3
 5. Prednostné očkovanie proti Covid-19 malo dostať viacero športovcov  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. SP Wengen 2021: Pre koronavírus zrušili slávny zjazd a slalom  SME.sk
 2. Ďalšie preteky to majú poriadne nahnuté: Jeden z turistov možno zmarí celé podujatie  Športky
 3. Svetový pohár lyžiarov vo Wengene je stále otázny  ŠPORT.sk
 4. Koronavírus mení lyžiarom plány: Preteky vo Švajčiarsku zrušili  NOVÝ ČAS
 5. Za obeť padol aj slávny zjazd: Organizátori prišli s náhradou za Wengen!  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tomáš Jurčo, Martin Martin Marinčin a Christián Jaroš na waiver listine  ŠPORT.sk
 2. Trom Slovákom sa rozplynul sen o prvom tíme NHL: Kto ostal na listine voľných hráčov?  NOVÝ ČAS
 3. Christián Jaroš, Martin Marinčin, Tomáš Jurčo sú na waiver listine  SME.sk
 4. V kluboch NHL ich už nepotrebujú. Traja slovenskí hokejisti skončili na waiver listine  ŠPORT.sk
 5. Budú sa sťahovať do iných klubov? Slovenské trio v NHL skončilo na waiver listine!  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kolektívnu imunitu tento rok nedosiahneme. WHO žiada trpezlivosť  TA3
 2. Neúprosné slová expertky WHO o očkovaní  NOVÝ ČAS
 3. Napriek vakcinácii tento rok nedosiahneme kolektívnu imunitu, tvrdí WHO  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Donald Trump doplatil na útok na Kongres aj vo svete športu  ŠPORT.sk
 2. V Dukle Trenčín sa dlho neohrial: Mladý obranca vydržal v tíme iba niečo vyše mesiaca  Športky
 3. Proti Trumpovi sa otočila aj golfová asociácia: Na známy turnaj v jeho stredisku zabudnite  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Angelina Jolie pred 15 rokmi a dnes: Čo formovalo jej kariéru, rodinný život a vnútorný svet?  zoznam.sk
 2. Angelina opäť v uliciach: Nové FOTO vystrašili fanúšikov  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Melania Trumpová odsúdila násilnosti v Kapitole  SME.sk
 2. Prvá dáma USA Melania Trumpová po piatich  Denník N
 3. Som sklamaná, tvrdí Trumpova manželka po útoku na Kapitol  TA3
 4. Melania Trumpová po piatich dňoch odsúdila násilnosti v Kapitole  Topky
 5. O obžalobe Trumpa by snemovňa mohla hlasovať  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Demokrati oficiálne začali proces impeachmentu voči Donaldovi Trumpovi  Aktuality.sk
 2. Demokrati plánujú tento týždeň začať proces impeachmentu voči Trumpovi  PRAVDA.sk
 3. Demokrati plánujú cez týždeň začať proces impeachmentu  SME.sk
 4. Demokrati vinia Trumpa z násilností, pokúsia sa o impeachment  TA3
 5. Chcú ho zbaviť funkcie. Demokrati spustili impeachment Trumpa  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poslanci videli kamerové záznamy pred smrťou Lučanského: Opozícia hovorí o nezrovnalostiach  Topky
 2. Smrť Milana Lučanského († 51): Komisia si prezrela kamerové záznamy z väznice! Okamžité reakcie  NOVÝ ČAS
 3. Komisii ukázali nahrávky z väznice k Lučanského prípadu, Saková a Kotleba vidia nezrovnalosti  HNonline.sk
 4. Komisia zriadená pre úmrtie Lučanského videla kamerové záznamy  Teraz.sk
 5. Komisia v prípade Lučanského si pozrela aj kamerové záznamy  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minúta po minúte: Matovič chce ďalšie celoplošné testovanie, najneskôr na budúci víkend chce otestovať všetky okresy  Denník N
 2. Ďalšie mestá sa testujú: Chcú napodobniť úspech z Oravy  Pluska.sk
 3. Výsledky plošného testovania: v Nitre bola pozitivita 2,1 %, v Košiciach 1,7 %, v Púchove 1 %  Denník N
 4. Koronavírus na Slovensku MINÚTA PO MINÚTE (Lockdown, Prípady, Vakcína)  SME.sk
 5. Minúta po minúte: Zverejnili výsledky plošného testovania, v Nitre bola pozitivita nad 2 percentami  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovensko čaká plošné testovanie. Má sa opakovať, kým čísla nepôjdu dole  PRAVDA.sk
 2. Začne to už budúci víkend: Matovič predstavil plán plošného testovania, toto mnohých Slovákov nepoteší  NOVÝ ČAS
 3. Lockdown podľa premiéra nestačí, avizoval masívne testovanie  TA3
 4. Iná cesta neexistuje. Od budúceho víkendu nás čaká masívne testovanie  Hudba.sk
 5. AKTUÁLNE: Slovensko čaká ďalšie masívne plošné testovanie  Žilinak.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Paulína Fialková aj jej sestra Ivona prerušili sezónu, prekonali koronavírus  SME.sk
 2. Fialkové sa stále nedostali z covidu. Prerušili sezónu  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Petra Vlhová si opäť musí meniť kalendár  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Je tehotná?! Pol roka po rozchode so Separom Tina poriadne šokovala TOUTO fotkou!  noviny.sk
 2. Speváčka Tina PREKVAPILA všetkých fanúšikov: TEHOTNÁ?  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Seriál Sex v meste sa vracia na obrazovky v takmer pôvodnej zostave  SME.sk
 2. HBO hlási návrat legendy: Sex v meste opäť ožije  NOVÝ ČAS
 3. Tomu sa vraví veľký televízny návrat! Nakrútia Sex v meste, chýbať však bude...  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google